Zgombić i Partneri d.o.o. za nakladništvo i informatiku Hrvatski   English


Quick Find

Advanced Search


  Top » Catalog » Economy » Finance » Osiguranje u praksi CD My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Categories
Izdanja 2016. (40)
Knjige po 10 kn (7)
Knjige po 20 kn (7)
Children's literature (1)
Dictionaries, grammars and handb-> (197)
e-books (8)
Ecology (3)
Economy-> (428)
  Accounting (74)
  Management (166)
  Ostala izdanja (55)
  Sales & Marketing (57)
  Taxes (23)
  Finance (53)
EU (11)
IT-> (11)
Law-> (410)
Medicine-> (62)
Natural science (6)
Politics (3)
Social sciences-> (8)
Software (7)
Sports (2)
Technology-> (39)
Other books (11)
Instalacija čitača e-knjige
What's New? more
Poslovanje obrtnika, slobodnih zanimanja i poljoprivrednika
Poslovanje obrtnika, slobodnih zanimanja i poljoprivrednika
490,00kn
Information
O nama
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
Currencies
We proudly accept
Gotovina i virmansko plaćanje

American Express

Master Card

Maestro

Visa

Diners
Osiguranje u praksi CD 0,00knAuthor: Matijević, Berislav

Publisher: Neo Grupa d.o.o.
ISBN: 978953744503

Godina izdanja: 2007.
Rok dostave: 4 dana

RASPRODANO

O CD-u:

SADRŽAJ

USLUGA OSIGURANJA KAO PREDMET JAVNE NABAVE
Uvod
Javna nabava
Opća načela javne nabave
Obveznici primjene ZJN-a
Izuzeća od primjene ZJN-a
Predmet i vrijednost nabave
Početak postupka i načini nabave
Odabir ponude
Prigovor i žalba na nepravilnosti
Priroda i specifična obilježja usluge osiguranja
Konkurencija na tržištu osiguranja i njezin utjecaj na poslovanje osiguravatelja
Kvaliteta osigurateljne usluge
Širina osigurateljne usluge
Dubina osigurateljne usluge
Konzistentnost osigurateljne usluge
Oslobođenost od nepotpunosti osigurateljne usluge

PONUDA ZA OSIGURANJE
Uvod
Ponuda pogodna za izravno sklapanje ugovora o osiguranju
Učinci ponude pogodne za izravno sklapanje ugovora o osiguranju
Specifičnost uloge ponuditelja u ponudi za osiguranje
Prihvaćanje ponude pogodne za izravno sklapanje ugovora o osiguranju
Opoziv prihvata, odbijanje ponude, protuponuda i šutnja ponuđenog
Uloga zastupnika osiguranja u postupku sklapanja ugovora o osiguranju
Novo vrijeme - ponuda pogodna za izravno sklapanje ugovora o osiguranju i na internetu?
Iz sudske prakse
O ponudi za osiguranje
O ponudi - općenito

OSIGURANJE ŽIVOTA U KORIST TREĆE OSOBE
Uvod
Osiguranje života i ugovor u korist trećeg
Korisnik osiguranja života
Određivanje i utvrđivanje korisnika te podjela koristi
Opoziv odredbe o određivanju korisnika
Vlastito i neposredno pravo korisnika
Vjerovnici ugovaratelja osiguranja i osiguranika
Ustupanje osiguranog iznosa
Smrt korisnika prije dospjelosti
Osiguranje za slučaj smrti bez određenog korisnika
Savjesna isplata osiguranog iznosa neovlaštenoj osobi
Zastara prava korisnika
Porezni tretman premije osiguranja kod osiguranja života u korist trećeg

UGOVOR O OSIGURANJU IMOVINE U SVJETLU NOVOG ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA
Uvod
Ukratko o razlozima donošenja ZOO/05
Numeracija i struktura ZOO/05
ZOO/05 i ugovor o osiguranju, s posebnim osvrtom na sklapanje ugovora i obvezu osiguratelja
Sklapanje ugovora o osiguranju imovine - poseban osvrt
ZOO/05 i ostale "opće novine" vezane uz ugovor o osiguranju s posebnim osvrtom na obvezu osiguratelja
ZOO/05 i opće odredbe za osiguranje imovine

ŠTETA I NAKNADA IZ OSIGURANJA
Uvod
Štete obuhvaćene osiguranjem
Naknada iz osiguranja

ODGOVORNOST ZA ŠTETU I OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI
Uvod
Odgovornost za štetu
Sažeti povijesni pregled razvoja
Položaj unutar sustava građanskog prava
Definicija i pretpostavke
Osiguranje od odgovornosti
Sažeti povijesni pregled razvoja
Definicija i pretpostavke
Uvjeti osiguranja
Odnos odgovornosti za štetu i osiguranja od odgovornosti

DJELATNOST OSIGURANJA U FUNKCIJI ZAŠTITE OKOLIŠA
Uvod
Pravo zaštite okoliša (ekološko pravo)
Povijesni razvoj
Međunarodni ugovori
Europsko pravo okoliša
Pravo okoliša u Republici Hrvatskoj
Ustav Republike Hrvatske
Deklaracija o zaštiti okoliša u RH
Zakon o zaštiti okoliša
Ostali propisi RH o zaštiti okoliša
Izvješće o stanju okoliša u RH
Pravilnik o procjeni utjecaja na okoliš
Osiguranje od odgovornosti za onečišćavanje
Šteta u okolišu (ekološka šteta): osobine i osigurljivost
Smjernice (guidelines) osiguranja od odgovornosti za onečišćavanje
Usporednopravna zakonodavna i osigurateljna iskustva: SAD

UGOVOR O OBVEZNOM OSIGURANJU OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI s posebnim osvrtom na uvjete osiguranja od automobilske odgovornosti
Uvod
Povijesni osvrt i funkcija obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti
Osiguranje od automobilske odgovornosti i sustav osiguranja
Ugovor o osiguranju od AO
Predmet osiguranja
Stranke iz ugovora
Sklapanje i trajanje ugovora
Forma ugovora
Pravni odnosi iz ugovora
Uvjeti osiguranja od AO od 01. rujna 2006.

ODGOVORNOST ZA ŠTETU NASTALU UPORABOM MOTORNOG VOZILA
Uvod
Povijesni razvoj
Usporedno pravo i sudska praksa
Engleska
Francuska
Njemačka
Italija
Europska konvencija o građanskoj odgovornosti za štete nastale uporabom motornih vozila
Tuzemno pravo i sudska praksa
Odgovornost za međusobno prouzročene štete
Odgovornost za štete prouzročene trećim osobama
Oslobođenje od odgovornosti
Podijeljena odgovornost

OSIGURATELJNA PRAKSA U POSTUPKU OBRADE I RJEŠAVANJA ŠTETA IZ OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI
Uvod
Organizacija postupka obrade i rješavanja šteta
Pokretanje postupka obrade i rješavanja šteta
Aktivna obrada šteta i alternativni načini rješavanja iz osiguranja od automobilske odgovornosti
Aktivna obrada šteta
Alternativni načini rješavanja sporova iz osiguranja od automobilske odgovornosti - mirenje u sporovima iz osiguranja od automobilske odgovornosti

TIJEK I VISINA OSIGURANIH SVOTA KOD OBVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI
Uvod
Obujam i visina osigurateljne obveze
Kronološki tijek važećih zakonskih propisa i visina osiguranih svota kod osiguranja od automobilske odgovornosti
Sudska praksa - limit obveze osiguratelja

IZVAN/SUDSKA PRAKSA VEZANA UZ OSIGURANU SVOTU KOD OBVEZNOG OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI
Uvod
Može li obveza osiguratelja biti veća od osigurane svote
Primjenjuje li se ograničeno pokriće osiguranom svotom po jednom štetnom događaju ili po jednom odštetnom zahtjevu
Koja je svota mjerodavna, ona koja je ugovorena ili ona koja je na snazi na dan štetnog događaja
Utvrđivanje dostatnosti osigurane svote: metoda dvostrukog prosuđivanja i/ili metoda revalorizacije
Kakav je odnos osigurane svote i tzv. proširenog pokrića
Postupak u slučaju nedostatnosti osigurane svote
Što se sve ne/ubraja u osiguranu svotu
Odnos akontacije ili nespornog iznosa odštete i osigurane svote
Kumulacija više osiguranih svota od automobilske odgovornosti
Ugovaranje veće osigurane svote
Neosigurano ili nepoznato vozilo i osigurana svota
Element inozemnosti i osigurana svota

OSIGURANJE I NAKNADA ŠTETE PROUZROČENE NEOSIGURANIM MOTORNIM VOZILOM
Uvod
Neosigurana motorna vozila kroz zakonske propise
Pravna priroda obveze osiguratelja kod naknade štete prouzročene neosiguranim motornim vozilom
Pravo regresa - subrogacije osiguratelja kod naknade štete prouzročene neosiguranim motornim vozilom
Naknada štete prouzročene neosiguranim motornim vozilom s inozemnim elementom
Limit osigurateljne obveze - osigurani iznos kod naknade štete prouzročene neosiguranim motornim vozilom
Garancijski fond za zaštitu žrtava prometa
Koja se motorna vozila ne smatraju neosiguranima
Štete nastale u počeknom (respiro) roku

OSIGURANJE I LEASING
Uvod
O riječi "leasing"
Povijesni razvoj leasinga
Ekonomska svrha leasinga
Ugovor o leasingu
Definicija
Osnovna pravna obilježja
Ugovorne strane
Razlikovanje prema srodnim pravnim poslovima
Bitni sastojci ugovora o leasingu
Prava i obveze stranaka kod ugovora o leasingu
Opći uvjeti poslovanja kod leasinga
Vrste leasinga
Indirektni i direktni leasing
Financijski i operativni leasing
Ostale pod/vrste - nazivi leasinga (nekoliko napomena)

PRIZNANJE I OVRHA ODLUKA INOZEMNIH SUDOVA - S POSEBNIM OSVRTOM NA SUDSKE ODLUKE SFRJ - SRJ
Uvod
Opseg ispitivanja inozemne sudske odluke
Pretpostavke za priznanje odluke inozemnog suda
Predmet priznanja - odluka inozemnog suda
Priznata nadležnost
Uzajamnost
Javni poredak
Primjena supstancijalnog prava
Litispendencija i res iudicata
Poštivanje načela obostranog saslušanja stranaka - audiatur et altera pars
Pravomoćnost i ovršnost
Postupak priznanja i ovršnosti inozemne sudske odluke
Osvrt na sudske odluke SFRJ - SRJ

PRIJEVARA u građanskom i kaznenom pravu
Uvod
Prijevara u građanskom pravu
Prijevara u kaznenom pravu
Prijevara - pregled sudske prakse
Prijevara u građanskom pravu
Prijevara u kaznenom pravu
PRIJEVARE U OSIGURANJU s posebnim osvrtom na osiguranje od automobilske odgovornosti
Uvod
Definicija i vrste prijevare u osiguranju
Uzroci odnosno motivi prijevara u osiguranju
Prijevare u osiguranju od automobilske odgovornosti
Strategija suzbijanja prijevara u osiguranju od automobilske odgovornosti
Neka europska iskustva i usvojeni modeli
Međunarodni aspekti prijevara u osiguranju i transnacionalni organizirani kriminal
Prijevara u osiguranju kao kazneno djelo
Varaju li i osiguratelji sami sebe?
Prijevara u osiguranju i profesionalna etika
Hodogram (primjer) jedne prijevare u automobilskom osiguranju
Aktivnosti Hrvatskog ureda za osiguranje glede suzbijanja prijevara u osiguranju

ZASTARA ZAHTJEVA ZA NAKNADU ŠTETE UZROKOVANE KAZNENIM DJELOM
Uvod
Zastara (ukratko)
Kazneno djelo (pojam)
Odnos građanskog i kaznenog prava: materijalnog i postupovnog
Materijalno pravo
Postupovno pravo
Sedes materiae: zastara zahtjeva za naknadu štete uzrokovane kaznenim djelom
Kada se smiju primijeniti zastarni rokovi propisani KZ-om
Da lije parnični sud ovlašten utvrditi je li šteta uzrokovana kaznenim djelom
Što u slučaju da je tužba za naknadu štete ili imovinskopravni zahtjev podnesen unutar roka iz cl. 377. ZOO-a, a kazneni postupak još nije okončan ili je presuda ukinuta
Kada počinje teći zastara zahtjeva
Kada nastupa zastara
Kada nastupaju prekid ili zastoj zastarijevanja
Na koga se sve primjenjuje dulji zastarni rok
Ponešto o kaznenim djelima o kojima je najčešće riječ

INSTITUT NAKNADE NEMATERIJALNE ŠTETE
Uvod
O povijesnom razvoju instituta naknade nematerijalne štete
O institutu naknade nematerijalne štete po zakonu o obveznim odnosima
(Posebno) o novčanoj naknadi duševnih boli zbog smrti bliske osobe
O slobodnoj ocjeni suda i orijentacijskim kriterijima
iznosima za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete VSH
O medicinskim vještačenjima u postupku utvrđivanja nematerijalne štete
O odnosu osiguranja od odgovornosti i naknade (nematerijalne) štete

PRAVA OSOBNOSTI - LIČNOSTI
Uvod
Tretman prava ličnosti-osobnosti prema ZOO-u iz '91. - nastavno ZOO/
Sedes materiae: ZOO cl. 19. - cl. 1046. - cl. 1048
Prava osobnosti ili prava ličnosti?
Pravo ili prava osobnosti?
Razvoj učenja o pravima osobnosti - kratki povijesni pregled
Glavni izvori pravila o pravima osobnosti
Definicija prava osobnosti
Osnovna obilježja prava osobnosti
Prava osobnosti i neimovinska šteta
Klasifikacija prava osobnosti

PRAVA OSOBNOSTI: PRAVA NA PRIVATNOST - OSOBNOG I OBITELJSKOG ŽIVOTA
Uvod
Prava osobnosti - uopće
Prava na privatnost - osobnog i obiteljskog života
Pojam i naziv
Objekt, subjekti i sadržaj
Pojavni aspekti
Zaštita prava na privatnost u praksi Europskog suda za ljudska prava

PRAVA OSOBNOSTI: PRAVO NA IDENTITET I IME
Uvod
Pojam "identitet"
Objekt, subjekti i sadržaj
Definicija
Razlikovanje od drugih prava osobnosti
Pojavni aspekti - pravo na ime
Zaštita prava na identitet u praksi Europskog suda za ljudska prava

UGOVOR O REOSIGURANJU
Uvod
Povijesni razvoj reosiguranja
Ekonomska svrha i metode reosiguranja
Odnos osiguranja i reosiguranja
Ugovor o reosiguranju
Definicija
Pravna priroda ugovora
Causa i predmet (objekt) ugovora
Ugovorne strane
Prava i obveze ugovornih strana
Sadržaj ugovora i ugovorne klauzule
Postupak zaključivanja i početak djelovanja ugovora
Trajanje, djelovanje i prestanak ugovora
Subrogacija u reosiguranju
Podjela i vrste reosiguranja

ZAKLJUČCI

PREGLED SUDSKE PRAKSE
TABLICA USPOREDNIH PRIKAZA ČLANAKA ZOO-a
IZVADAK IZ ZAKONA O OSIGURANJU
IZVADAK IZ ZAKONA O OBVEZNIM
OSIGURANJIMA U PROMETU
STVARNO KAZALO


This product was added to our catalog on Wednesday 30 April, 2008.

Reviews

Shopping Cart more
0 items
Manufacturer Info
Other products
Notifications more
NotificationsNotify me of updates to Osiguranje u praksi CD
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Pratite nas
Ukrasite vaš prostor

Zgombić & Partneri d.o.o.
Trnjanska cesta 63, PP 913
HR-10000 Zagreb

IBAN: HR8725000091101026676

MB:0763683 OIB:14520775642

tel. +385 1 7980 440 fax. +385 1 7980 443