Zgombić i Partneri d.o.o. za nakladništvo i informatiku Hrvatski   English


Quick Find

Advanced Search


  Top » Catalog » Law » Croatian » Administrative-law » Odvjetništvo » Sam svoj odvjetnik, 2008. My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Categories
Izdanja 2014. (60)
Izdanja 2015. (69)
Izdanja 2016. (29)
Sale (16)
Children's literature (1)
Dictionaries, grammars and handb-> (198)
e-books (8)
Ecology (3)
Economy-> (426)
EU (11)
IT-> (15)
Law-> (405)
  Practical examples (1)
  Croatian-> (381)
    Administrative-law-> (123)
      Država (32)
      Kazneno pravo (54)
      Lokalna samouprava (7)
      Odvjetništvo (2)
      Parnica i ovrha (26)
      Sudovi (2)
    Civil-> (99)
    Commercial-> (36)
    Društvene djelatnosti-> (7)
    Financijsko pravo-> (6)
    Gospodarstvo-> (12)
    Javne financije-> (34)
    Labor & Social-> (53)
    Ostalo (11)
  International law (16)
  Ostala izdanja (6)
Medicine-> (62)
Natural science (6)
Politics (2)
Social sciences-> (8)
Software (7)
Sports (2)
Technology-> (39)
Other books (9)
Instalacija čitača e-knjige
What's New? more
Zakon o trgovačkim društvima
Zakon o trgovačkim društvima
160,00kn
Information
O nama
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
Currencies
We proudly accept
Gotovina i virmansko plaćanje

American Express

Master Card

Maestro

Visa

Diners
Sam svoj odvjetnik, 2008. 0,00knAuthor: Babić, Marko; Suman, Darko

Publisher: Vizura d.o.o.
ISBN: 978953695737

Godina izdanja: 2008.
Broj stranica: 810
Dimenzije: 170 × 240 mm
Uvez: TVRDI

RASPRODANO

O knjizi:

SADRŽAJ

1. KAZNENO PRAVO KAZNENI POSTUPAK
Komentar
Primjeri za praktičnu primjenu
Prijedlog za povrat u prijašnje stanje zbog nedolaska oštećenika kao tužitelja na glavnu raspravu
Rješenje o troškovima kaznenog postupka kad se o njima odlučuje posebnim rješenjem
Prijedlog za ostvarivanje imovinskopravnog zahtjeva
Kaznena prijava
Zahtjev za provođenje istrage
Žalba protiv rješenja o provođenju istrage
Prijedlog oštećenika kao tužitelja za dopunu istrage, kada preuzima progon
Prijedlog za puštanje na slobodu uz davanje jamstva
Žalba protiv rješenja o određivanju pritvora donesenog od strane istražnog suca
Prijedlog istražnog suca za produženje pritvora
Nalog o pretrazi stana
Zapisnik o pretrazi stana
Optužnica
Prigovor protiv optužnice
Zahtjev predsjednika vijeća za preispitivanje optužnice
Nalog o zakazivanju glavne rasprave ,
Presuda kojom se optužba odbija
Presuda kojom se optuženik oglašava krivim
Žalba na presudu prvostupanjskog suda
Presuda drugostupanjskog suda kojom se uvažava žalba i preinačuje prvostupanjska presuda
Zahtjev za izvanredno ublažavanje kazne
Prijedlog državnog odvjetnika za poduzimanje istražnih radnji u skraćenom postupku
Privatna tužba
Nalog o izdavanju tjeralice
Nalog o izdavanju objave

2. PARNIČNI POSTUPAK
Komentar
Primjeri za praktičnu primjenu
Zahtjev za izuzeće suca
Zahtjev suca za izuzeće
Prijedlog stranke za delagaciju nadležnosti
Prigovor tuženika na mjesnu nadležnost suda
Podnesak tuženika kojim opoziva punomoć
Zahtjev tužitelja radi oslobađanja plaćanja troškova
Obavijest centru za socijalni rad radi postavljanja privremenog staratelj a
Podnesak o otkazivanju punomoći
Punomoć osobi koja nije odvjetnik
Obrazac punomoći izdane odvjetniku
Oglas o postavljanju privremenog zastupnika
Zapisnik sa uviđaja
Prijedlog za osiguranje dokaza
Prijedlog tužitelj a za nastavak prekinutog postupka
Prijedlog za povrat u prijašnje stanje
Povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja roka za podnošenje žalbe, time da se žalba smatra pravodobnom sa žalbom
Prijedlog za po vrat u prijašnje stanje radi propuštanja ročišta
Primjer podnesak tuženika
Zahtjev za oslobađanjem od plaćanja sudskih troškova
Zahtjev tuženika za naknadu troškova
Prijedlog za oslobođenje od plaćanja troškova postupka
Zahtjev za sporazumni razvod braka
Tužba radi iseljenja iz kuće (osobe koja istu koristi bez pravne osnove)
Tužba radi iseljenja (podstanara iz djela stana)
Tužba radi isplate ili predaj e stvari u posjed (alternativna obveza)
Tužba radi vraćanja stvari od posjednika (individualno određene pokretne stvari)
Primjer izjave zakupodavca o odustanku od ugovora o zakupu poslovnih prostorija
Primjer pismene opomene zakupodavca zakupcu za plaćanje dospjele zakupnine
Tužba radi predaje poslovnih prostorija (zbog neplaćanja zakupnine)
Tužba radi predaje u posjed nekretnine
Tužba zbog smetanja posjeda dvorišta
Tužba vlasnika zbog smetanja posjeda
Tužba radi poništenja zelenaškog ugovora
Tužba radi činidbe
Tužba zbog stjecanja bez osnove
Tužba radi naknade materijalne štete
Tužba radi raskida kupoprodajnog ugovora
Podnesak tužitelj a kojim povlaci tužbu
Podnesak tužitelj a kojim se odriče tužbenog zahtjeva
Odgovor na tužbu
Podnesak tužitelj a o preinačenju tužbe
Protutužba
Tužba radi utvrđenja da određene nekretnine ne ulaze u ostavinu
Tužba radi opoziva darovanja
Tužba radi utvrđenja opravdanosti isključenja nužnog nasljednika iz nasljedstva
Tužba radi raskida ugovora o doživotnom uzdržavanju zbog neizvršavanja obveza
Tužba radi brisanja zemljišnoknjižnog upisa
Tužba radi utvrđenja diobe imovine supružnika
Tužba radi utvrđivanja diobe i upisa u z.k.
Tužba radi utvrđivanja prava vlasništva nekretnina stečenog dosjelošću i za izdavanje tabularne isprave
Tužba radi ukidanja pogodbe zbog fizičkih nedostataka stvari
Tužba radi pobijanja sudske nagodbe
Tužba radi uklanjanja nedostataka na građevini
Tužba radi osporavanja očinstva
Obavijesti trećoj osobi o otpočetoj parnici
Podnesak umješača -sporedno miješanje
Tužba treće osobe protiv obje stranke - glavno miješanje
Prijedlog za nastavak postupka
Odgovor na žalbu
Žalba na presuda u postupku radi povišenja rente
Podnesak kojim se predlaže ispravak presude
Izvansudska nagodba
Podnesak o odricanju od prava na žalbu
Žalba na presudu
Prijedlog za ponavljanje postupka
Revizija protiv presude
Tužba radi poništenja odluke o otkazu ugovora o radu
Tužba pred trgovačkim sudom

3. OVRŠNI POSTUPAK
Komentar
Primjeri za praktičnu primjenu
Prijedlog za ovrhu radi ispražnjenja i predaje kuće u posjed ovrho voditelj u
Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave
Prijedlog za ovrhu na temelju ovršne isprave
Prijedlog za ovrhu na temelju ovršne isprave (Primjer II)
Prijedlog za ovrhu na nekretnini radi naplate novčane tražbine
Prijedlog za ovrhu radi naplate novčane tražbine na ovršenikovim pokretninama
Prijedlog za ovrhu na novčanoj tražbini ovršenika pljenidbom po štednom ulogu ovršenika
Prijedlog za ovrhu radi fizičke diobe nekretnine
Prijedlog za ovrhu radi diobe kuće prodajom
Prijedlog za osiguranje novčane tražbine prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini
Prijedlog za osiguranje stjecanjem (na temelju sporazuma stranaka) založnog prava na nekretnini protivnika osiguranja koja nije upisana u zemljišne knjige
Prijedlog za osiguranje prijenosom prava vlasništva na nekretnini
Prijedlog za ovrhu zbog ponovnog smetanja posjeda
Prijedlog za ovrhu radi trpljenja
Prijedlog radi osiguranja novčane tražbine određivanjem privremene mjere vraćanjem zaposlenika na rad
Dopuna prijedloga za ovrhu privremene mjere vraćanja na rad do okončanja sudskog postupka
Prijedlog za protuovrhu kojeg podnosi ovršenik
Prijedlog za protuovrhu
Prijedlog ovršenika za odgodu ovrhe
Prigovor ovršenika protiv rješenja o ovrsi kojim je određena privremena mjera vraćanjem zaposlenika na rad
Prigovor ovršenika uložen protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave
Odgovor ovrhovoditelja na prijedlog ovršenika za odgodu ovrhe
Prijedlog treće osobe radi proglašenja ovrhe nedopuštenom
Žalba ovršenika protiv rješenja o ovrsi
Odgovor na žalbu tuženika uloženu na rješenje o privremenoj mjeri koje je doneseno u postupku smetanja posjeda
Primjer rješenja Trgovačkog suda o određivanju prethodne mjere
Primjer rješenja prvostupanjskog suda o odbijanju prijedloga za odgodu ovrhe
Primjer rješenja prvostupanjskog suda kojim se određuje privremena mjera vraćanja zaposlenika na rad do okončanja postupka
Primjer rješenja Visokog trgovačkog suda kojim se ukida rješenje prvostupanjskog suda i predmet vraća na ponovno odlučivanje
Primjer rješenja Visokog trgovačkog suda kojim se žalba djelomično odbija
Primjer tužbe radi proglašenja daje ovrha nedopuštena (u postupku ovrhe vraćanjem zaposlenika na rad)

4. ZAKON O RADU
Komentar
Primjeri za praktičnu primjenu
Ugovor o radu na određeno vrijeme
Ugovor o radu na neodređeno vrijeme
Ugovor o radu na određeno vrijeme zbog osposobljavanja pripravnika
Ugovor o radu direktora
Obavijest o prestanku potrebe za radom
Obavijest o obvezi rada tijekom otkaznog roka
Potvrda o prestanku ugovora o radu
Upozoren] e na obveze iz radnog odnosa u svezi s mogućnošću otkaza ugovora o radu
Odluka o otkazu ugovora o radu (s ponudom izmijenjenog ugovora)
Odluka o otkazu ugovora o radu
Odluka o otkazu ugovora o radu (osobno uvjetovan otkaz)
Odluka o otkazu ugovora o radu (izvanredni otkaz ugovora o radu)
Zahtjev za zaštitu prava sa zahtjevom za vračan] em na radno mjesto
Zahtjev za zaštitu prava
Odluka o odbijan]u zahtjeva za zaštitu prava
Tužba radi poništenja odluke
Sporazumni raskid radnog odnosa
Obavijest zaposleničkom vijeću
Prihvat sporazumnog raskida ugovora o radu
Poziv na testiranje
Oglas za slobodno radno mjesto
Odobrenje zamolbe za zasnivanje radnog odnosa
Zahtjev za isplatu naknade za prekovremeni rad
Potvrda o isplati naknade za prekovremeni rad
Ponuda za radno mjesto
Upozorenje zaposlenicima u svezi propusta glede zaštite na radu
Pziv (intervencija pozivom na razgovor)
Pozitivna preporuka
Mišljenje-negativna preporuka
Povreda na radu, pokušaj nagodbe
Ozljeda na radu

5. ZAKON O NASLJEĐIVANJU
Komentar
Primjeri za praktičnu primjenu
Ugovor o darovanja
Tužba radi opozivanja ugovora o darovanju
Ugovor o doživotnom uzdržavanju
Ugovor o raspodjeli imovine za života
Vlastoručna oporuka
Pisana oporuka pred svjedocima
Opoziv oporuke
Izjava svjedoka usmene oporuke
Nasljedničke izjave
Međunarodna oporuka

6. IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI PRIMJERI ZA PRAKTIČNU PRIMJENU
Tužba radi priznanja prava vlasništva i upisa u zemljišne knjige te zabilježbe spora sa pri vremenom mjerom
Brisovno očitovanje
Prijedlog za upis prava vlasništva
Prijedlog za upis prava vlasništva (primjer 2)
Prijedlog radi zabilježbe spora o pravu vlasništva na nekretninama upis. u zk
Očitovan]e volje radi upisa posebnih dijelova
Ugovor o utvrđivanju vlasništva na posebnim dijelovima
Ugovor o založnom pravu
Diobeni ugovor
Ugovor o diobi nekretnina

7. ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA
Uvod
Primjeri za praktičnu primjenu
Ugovor o vođenju poslova društva
Ugovor o prijenosu dobiti
Ugovor o kupoprodaji i prijenosu dionica
Ugovor o kupoprodaji dionica
Ugovor o prijenosu dobiti
Ugovor o prijenosu osnivačkog udjela
Izjava o osnivan]u
Društveni ugovor
Društveni ugovor (primjer 2)
Odluka o sazivanju glavne skupštine
Odluka o održavanju izvanredne skupštine društva
Odluka o prihvaćanju izvješća o poslovanju
Odluka o osnivanju društva u mješovitom vlasništvu
Odluka o davanju suglasnosti Upravi Društva za osnivanje društva s ograničenom odgovornošću u mješovitom vlasništvu
Odluka o usvajanju novog Statuta
Odluka o izmjenama Statuta
Odluka o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora
Odluka o opozivu imenovanja Uprave
Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju
Odluka o izboru revizora
Odluka o pribavljanju vlastitih dionica
Odluka o smanjenju temeljnog kapitala smanjenjem nominalnog iznosa dionica
Poslovnik o radu uprave društva
Odluka o obračun plaće proizvodnih zaposlenika
Poslovnik o radu nadzornog odbora
Javna ponuda
Javna ponuda za preuzimanje društva

8. STEČAJNI ZAKON STEČAJNI POSTUPAK
Komentar
Primjeri za praktičnu primjenu
Oglas o prodaji nekretnina i pokretnina stečajnog dužnika
Rješenje o prodaji imovine stečajnog dužnika
Rješenje o prodaji dijela imovine stečajnog dužnika
Zaključak o prodaji nekretnine
Zaključak o prodaj i nekretnine (primjer 2)
Zaključak o prodaji nekretnine (primjer 3)
Zaključak o prodaji nekretnine (primjer 4)
Zapisnik
Zaključak o utvrđivanju vrijednosti nekretnina
Rješenje o prodaji
Odluka o glasanju

9. PREKRŠAJ - PREKRŠAJNI POSTUPAK
Komentar
Primjeri za praktičnu primjenu
Žalba na prekršaj ni nalog
Žalba okrivljenika na rješenje prekršajnog suda
Žalba okrivljenika na rješenje prekršajnog suda

10. UPRAVNI POSTUPAK
Upravni postupak - komentar
Primjeri za praktičnu primjenu
Rješenje o privremenoj zabrani
Prijedlog radi utvrđivanja interesa Republike Hrvatske
Prijedlog radi osiguranja dokaza
Prijedlog za izvlaštenje nekretnine
Prijedlog za utvrđivanje interesa Republike Hrvatske (primjer 2)
Zaključak
Zaključak (primjer 2)
Žalba

11. IZVANPARNIČNI POSTUPAK
Izvanparnični postupak - komentar
Primjeri za praktičnu primjenu
Prijedlog radi razvrgnuća zajednice nekretnina
Prijedlog za uređenje odnosa medu suvlasnicima
Prijedlog radi otvaranja nužnog prolaza
Prijedlog za suuporabu postojećeg prolaza

12. UGOVORI
Komentar
Primjeri za praktičnu primjenu
Ugovor o kupoprodaji nekretnina
Ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora
Sporazumni raskid ugovora
Ugovor o zamjeni nekretnina
Ugovor o kupoprodaji stana
Ugovor o izvođenju obrtnički radova
Ugovor o građenju
Tužba radi plateža po ugovoru
Odluka o pozajmici
Odluka o prihvaćanju kredita
Ugovor o kreditu
Odluka o prijenosu duga
Suglasnost
Ugovor o kompenzaciji
Ugovor o cesiji
Ugovor o kupoprodaji robe
Ugovor o prodaj i s obročnom otplatom cijene
Ugovor o ustupan]u ugovora
Ugovor o posudbi
Ugovor o leasingu
Ugovor o komisionom poslu
Ugovor o ortaštvu
Ugovor o djelu
Ugovor o licenci
Ugovor o zajmu
Ugovor o dugoročnom kreditu
Ugovor o djelu
Ugovor o donaciji
Ugovor o poslovnoj suradnji
Ugovor o vođenju knjigo vodstva
Ugovor o kupoprodaji motornog vozila
Punomoć
Specijalna punomoć
Punomoć (primjer 2)
Punomoć (primjer 3)
Punomoć (primjer 4)

13. POSLOVNO DOPISIVANJE
Komentar
Primjeri za praktičnu primjenu
Obavijest o izostanku s posla zbog pohađanja seminara
Obavijest o promjeni adrese i telefona
Obavijest o promjeni žiro-računa
Obavijest o otvorenoj mogućnosti odustanka od ugovora
Obavijest o povećanju cijena
Obavijest o popustu
Obavijest o promjeni sjedišta
Obavijest o povratu zaloga
Obavijest o otkazu ugovora
Obavijest o nedostacima na robi
Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslovanja za . Godinu
Izvješće očevida mjesta nesretnog slučaja
Izvješće o putnim i drugim troškovima
Izvješće o provedenom natječaj u
Natječaj za prikupljanje ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu Društva
Javno nadmetanje za ustupanje radova
Primjedbe na rezultat javnog natječaj a
Sporazum o raskidu ugovora o ortaštvu
Sporazum o izravnjanju ugovornih obveza
Izjava o utvrđenom manjku
Potvrda o zaposlenju
Potvrda o podmirenju cijene po kupoprodajnom ugovoru
Ponuda za izvođenje geodetski radova
Ponuda za sanaciju i uređenje objekta
Ponuda za izgradnju športske dvorane
Ponuda za kupnju poslovnog prostora
Poziv za sjednicu Nadzornog odbora
Poziv za sastanak
Poziv na svečanosta
Zaključci sa kolegija
Zapisnik o procjeni i prodaji pogona
Zapisnik o otvaranju ponuda
Nalog za produženi rad i zarad subotom
Odluka o vraćanju radnika na rad
Službena zabilješka
Isprika
Izraz sućuti
Obavijest i ponuda
Rezervacija soba
Poziv na poslovu suradnju
Dostava traženih podataka
Poslovno pismo
Obavijest stranom partneru


This product was added to our catalog on Wednesday 16 April, 2008.

Reviews

Customers who bought this product also purchased
Zakon o parničnom postupku VI. izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Zakon o parničnom postupku VI. izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Društvo s ograničenom odgovornošću u sudskoj praksi i pravnoj teoriji, 2. izdanje
Društvo s ograničenom odgovornošću u sudskoj praksi i pravnoj teoriji, 2. izdanje
Odštetno pravo, II. izdanje
Odštetno pravo, II. izdanje
Menadžersko računovodstvo hotela
Menadžersko računovodstvo hotela
Poslovni rječnik
Poslovni rječnik
Business Dictionary, English-Croatian, Englesko-hrvatski
Business Dictionary, English-Croatian, Englesko-hrvatski
Shopping Cart more
0 items
Manufacturer Info
Other products
Notifications more
NotificationsNotify me of updates to Sam svoj odvjetnik, 2008.
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Pratite nas
Ukrasite vaš prostor

Zgombić & Partneri d.o.o.
Trnjanska cesta 63, PP 913
HR-10000 Zagreb

IBAN: HR8725000091101026676

MB:0763683 OIB:14520775642

tel. +385 1 7980 440 fax. +385 1 7980 443