Zgombić i Partneri d.o.o. za nakladništvo i informatiku Hrvatski   English


Quick Find

Advanced Search


  Top » Catalog » Law » Croatian » Administrative-law » Parnica i ovrha » Parnični postupak u praksi - primjeri, sudska praksa, napomene My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Categories
Izdanja 2016. (39)
Knjige po 10 kn (8)
Knjige po 20 kn (8)
Children's literature (1)
Dictionaries, grammars and handb-> (198)
e-books (8)
Ecology (3)
Economy-> (429)
EU (11)
IT-> (11)
Law-> (412)
  Practical examples (1)
  Croatian-> (388)
    Administrative-law-> (125)
      Država (32)
      Kazneno pravo (53)
      Lokalna samouprava (7)
      Odvjetništvo (2)
      Parnica i ovrha (29)
      Sudovi (2)
    Civil-> (102)
    Commercial-> (36)
    Društvene djelatnosti-> (7)
    Financijsko pravo-> (6)
    Gospodarstvo-> (12)
    Javne financije-> (34)
    Labor & Social-> (55)
    Ostalo (11)
  International law (16)
  Ostala izdanja (6)
Medicine-> (62)
Natural science (6)
Politics (2)
Social sciences-> (8)
Software (7)
Sports (2)
Technology-> (39)
Other books (11)
Instalacija čitača e-knjige
What's New? more
Automobili i službena putovanja, 2016.
Automobili i službena putovanja, 2016.
210,00kn
Information
O nama
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
Currencies
We proudly accept
Gotovina i virmansko plaćanje

American Express

Master Card

Maestro

Visa

Diners
Parnični postupak u praksi - primjeri, sudska praksa, napomene 0,00knAuthor: Crnić, Ivica

Publisher: Organizator d.o.o.
ISBN: 9536007916

Godina izdanja: 2006.
Broj stranica: 759
Dimenzije: 170 × 240 mm
Uvez: TVRDI

RASPRODANO

O knjizi:

SADRŽAJ
PREDGOVOR TREĆEM IZDANJU
PREDGOVOR DRUGOM IZDANJU
PREDGOVOR PRVOM IZDANJU

KRATICE I PREGLED IZVORA ZA SUDSKU PRAKSU

UVODNE NAPOMENE l
Oblik (forma) podnesaka stranaka te zapisnika i odluka sudova
Podnesci stranaka
Zapisnik
Presuda
Rješenje

SUDSKI POSLOVNIK (IZVOD)
OBLIK SUDSKIH AKATA I ODLUKA, NAČIN PISANJA I POTPISIVANJA
Sudski zapisnici
Sastavljanje odluka i ostalih akata
Izvornici i prijepisi sudskih odluka i akata
Upotreba tiskanica i obrazaca

PRIMJERI

OSNOVNE ODREDBE (ONEMOGUĆIVANJE ZLOUPORABE PRAVA)
Rješenje o novčanom kažnjavanju osobe koja svojim parničnim radnjama teže zlouporabi prava koja joj pripadaju u postupku

NADLEŽNOST SUDA
Rješenje o nenadležnosti, jer rješavanje spora ne ide u sudsku nadležnost
Rješenje o stvarnoj nenadležnosti
Rješenje o obustavi parničnog postupka pošto se utvrdi da bi postupak trebalo provesti prema pravilima izvanparničnog postupka
Rješenje o mjesnoj nenadležnosti
Dopis kojim se spis ustupa mjesno nadležnom sudu
Dopis kojim se, nakon očite pogreške pri ustupanju, predmet ustupa nadležnom sudu
Dopis kojim se predmet dostavlja sudu koji treba riješiti sukob nadležnosti
Rješenje suda nadležnog za rješavanje sukoba mjesne nadležnosti

VRIJEDNOST PREDMETA SPORA
Određivanje vrijednosti predmeta spora na ročištu
Rješenje o određivanju vrijednosti predmeta spora nakon upuštanja tuženika u raspravljanje

DELEGACIJA NADLEŽNOSTI
Rješenje neposredno višeg suda kad nadležni sud ne može postupati zbog izuzeća suca (nužna delegacija)
Prijedlog stranke za određivanje delegacije zbog svrhovitosti
Rješenje kojim prvostupanjski sud odlučuje o prijedlogu stranke da se odredi da u određenom predmetu postupa drugi stvarno nadležni sud
Zahtjev suda za određivanje delegacije zbog svrhovitosti
Rješenje suda kojim odbija prijedlog stranke za određivanje delegacije zbog svrhovitosti

IZUZEĆE
Zahtjev stranke za izuzeće suca
Izjava suca izuzeće kojeg se zahtijeva
Dopis predsjednika suda strankama radi očitovanja o izjavi suca
Rješenje kojim se odbija zahtjev za izuzeće suca
Rješenje kojim se prihvaća zahtjev za izuzeće
Rješenje suca o nastavku rada unatoč podnesenom zahtjevu za izuzeće
Ukidanje poduzetih radnji i donesenih odluka kad zahtjev za izuzeće bude prihvaćen
Rješenje o novčanom kažnjavanju
Rješenje o nadoknadi troškova
Rješenje kojim se prihvaća zahtjev za izuzeće vještaka

STRANKE I NJIHOVI ZAKONSKI ZASTUPNICI ODNOSNO PUNOMOĆNICI
Rješenje kojim se priznaje svojstvo stranke obliku udruživanja koji nema stranačku sposobnost
Rješenje kojim se naređuju mjere za uklanjanje nedostatka stranačke sposobnosti
Zahtjev da organ starateljstva postavi staratelja parnično nesposobnoj osobi
Rješenje o postavljanju privremenog zastupnika
Oglas o postavljanju privremenog zastupnika tuženiku
Uskrata zastupanja osobi koja ne može biti punomoćnikom
Rješenje kojim se naređuje podnošenje punomoći ili odobrenja stranke za obavljene parnične radnje
Rješenje kojim se određuje podnošenje ovjerene punomoći
Podnesak kojim stranka opoziva punomoć
Zapisnik o punomoćnikovoj izjavi kojom otkazuje punomoć
Podnesak kojim novi zakonski zastupnik opoziva punomoć
Rješenje o opozivu punomoći
Rješenje o otkazu punomoći
Rješenje kojim sud poziva stranku da spisima priloži prijepis isprave
Rješenje kojim se poziva stranku da sudu podnese izvornik isprave
Rješenje kojim se stranci vraća podnesak radi dopune
Rješenje u slučaju kad stranka ne vrati podnesak sudu u određenom roku
Rješenje u slučaju kad stranka vrati sudu podnesak bez ispravka odnosno dopune
Rješenje o kažnjavanju osobe koja u podnesku vrijeđa

ROKOVI
Rješenje kojim sud produljuje sudski rok
Rješenje kojim se odbacuje podnesak nazvan "dopuna žalbe"

POVRAT U PRIJAŠNJE STANJE
Prijedlog za povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja ročišta
Rješenje kojim se prihvaća prijedlog za povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja ročišta
Prijedlog kojim se dopušta povrat u prijašnje stanje zbog propuštenog roka za poduzimanje neke radnje u postupku
Rješenje kojim se prihvaća prijedlog za povrat u prijašnje stanje zbog propuštenog roka za poduzimanje neke radnje u postupku
Rješenje kojim sud odlučuje da se postupak prekine do pravomoćnosti rješenja o prijedlogu da se dopusti vraćanje u prijašnje stanje

DOSTAVA
Povjeravanje dostave pismena javnom bilježniku
Odbacivanje tužbe kad tužitelj ne imenuje punomoćnika za primanje pismena
Rješenje kojim sud poziva tuženika koji se nalazi u inozemstvu, a nema punomoćnika u Republici Hrvatskoj, da postavi punomoćnika za primanje pismena
Rješenje o postavljanju tuženiku zastupnika za primanje pismena
Rješenje kojim se pozivaju tužitelji ili tuženici da imenuju zajedničkog punomoćnika za primanje pismena

UTVRĐIVANJE ADRESE
Rješenje prema kojem se tužba smatra povučenom jer ne sadržava adresu tuženika
Prijedlog tužitelja da se produlji rok za utvrđivanje tuženikove adrese ili da sud nastoji od nadležnog tijela dobiti te podatke

TROŠKOVI POSTUPKA
Rješenje kojim se stranci nalaže da unaprijed položi iznos za podmirenje troškova koji će nastati u povodu izvođenja dokaza
Nalog stranci da plati troškove kad nije bio položen predujam za izvedeni dokaz
Naknada troškova nastalih zbog iznošenja novih činjenica i predlaganja novih dokaza
Zahtjev za osiguranje parničnih troškova
Rješenje kojim se prihvaća zahtjev za osiguranje parničnih troškova
Rješenje kad tužitelj u određenom roku ne dokaže da je dao osiguranje za parnične troškove
Prijedlog stranke za oslobođenje plaćanja troškova
Rješenje kojim se prihvaća prijedlog stranke za oslobađanje plaćanja troškova postupka (alt.: stranku se oslobađa samo plaćanja pristojbi)
Zahtjev stranke da sud odredi da je zastupa punomoćnik
Rješenje predsjednika suda o postavljanju punomoćnika stranci
Rješenje kojim se odbija prijedlog za oslobađanje plaćanja troškova postupka
Ukidanje rješenja o oslobađanju plaćanja troškova

PRAVNA POMOĆ MEĐU SUDOVIMA
Molba drugom sudu da obavi parničnu radnju (sasluša svjedoka)
Zapisnik o izvođenju dokaza pred zamoljenim sudom
Dopis kad zamoljeni sud nije nadležan obaviti radnju

TUŽBE
UVODNE NAPOMENE
Zahtjev za mirno rješenje spora
Tužba da se tuženiku naloži polaganje računa
Tužba radi utvrđenja prava vlasništva stečenog dosjelošću i izdanja tabularne isprave
Tužba radi upisa u zemljišne knjige kad je nekretnina stečena od izvanknjižnog vlasnika
Tužba kojom vlasnik zahtijeva od posjednika vraćanje nekretnine
Tužba u kojoj je istaknuto više tužbenih zahtjeva u supsidij ari tetu
Tužba zbog smetanja posjeda nekretnine
Tužba zbog smetanja suposjeda stana s prijedlogom , za određivanje privremene mjere
Tužba tzv. glavnog miješanja
Tužba radi vraćanja zajma (sporazum o mjesnoj nadležnosti)
Tužba u kojoj je istaknuto više tužbenih zahtjeva
Tužba radi ispunjenja alternativne obveze
Tužba radi isplate cijene
Tužba radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji
Tužba kupca na predaju kupljene stvari
Tužba radi novčane naknade imovinske štete
Tužba za isplatu pravične novčane naknade za neimovinsku štetu
Tužba radi povećanja novčane rente
Tužba radi razvoda braka
Sporazumni zahtjev za razvod braka
Tužba radi iseljenja osobe koja se stanom (kućom) u vlasništvu druge osobe koristi bez pravne osnove
Tužba na utvrđenje pravne nevaljanosti pisane oporuke
Tužba radi raskida ugovora o doživotnom uzdržavanju zbog nepodnošljivosti zajedničkog života
Tužba radi raskida ugovora o doživotnom uzdržavanju zbog neispunjavanja obveza protivne strane
Tužba radi utvrđenja da neka imovina ne ulazi u ostavinu
Izlučna tužba
Tužba radi utvrđenja nedopuštenosti redovitog otkaza ugovora o radu, vraćanja radnika na rad i isplate naknade plaće
Tužba radi utvrđenja nedopuštenosti izvanrednog otkaza ugovora o radu, vraćanja radnika na rad i isplate naknada plaće
Tužba radi naknade štete radniku

PREINAKA I POVLAČENJE TUŽBE
Podnesak kojim tužitelj preinačuje tužbu
Rješenje kojim sud dopušta preinaku tužbe
Rješenje kojim sud ne dopušta subjektivnu preinaku tužbe
Podnesak kojim tužitelj povlači tužbu
Rješenje kad tužitelj povuče tužbu prije nego što se tuženik upusti u raspravljanje o glavnoj stvari
Obavijest tuženiku o povlačenju tužbe
Rješenje kad se tuženik ne izjasni o povlačenju tužbe
Zahtjev tuženika za nadoknadu troškova
Rješenje o povlačenju tužbe s odlukom o troškovima
Podnesak kojim se tužitelj odriče tužbenog zahtjeva

SUDJELOVANJE TREĆIH OSOBA U PARNICI
Podnesak umješača o stupanju u parnicu
Rješenje kojim sud prihvaća (odbija) sudjelovanje umješača
Tuženikov poziv trećoj osobi (prethodniku) da umjesto njega stupi u parnicu kao stranka
Obavijest trećoj osobi o otpočetoj parnici

PREKID, OBUSTAVA I MIROVANJE POSTUPKA
Rješenje kojim se utvrđuje prekid postupka
Rješenje kojim se određuje prekid postupka
Prijedlog za nastavak prekinutog postupka
Rješenje kojim sud poziva nasljednika da preuzme postupak
Rješenje o obustavi postupka
Rješenje kojim se utvrđuje mirovanje postupka
Prijedlog za nastavak postupka koji miruje
Rješenje kad nijedna stranka ne stavi prijedlog za nastavljanje postupka
Zahtjev za nadoknadu troškova
Rješenje o nadoknadi troškova parničnog postupka

DOKAZI - ISPRAVE, SVJEDOCI, VJEŠTACI
Rješenje kojim sud poziva stranku da podnese ispravu
Rješenje kad treća osoba poriče svoju obvezu da podnese ispravu
Rješenje o nadoknadi troškova svjedoku
Rješenje o prisilnom dovođenju i novčanom kažnjavanju svjedoka te o obvezi svjedoka da , nadoknadi troškove što ih je uzrokovao
Rješenje kojim se opoziva rješenje o kazni i svjedoka oslobađa plaćanja troškova
Rješenje o određivanju sudskoga medicinskog vještačenja
Rješenje o određivanju sudskoga prometnog vještačenja
Rješenje o novčanom kažnjavanju vještaka
Naredba vještaku da stranci nadoknadi troškove koje je uzrokovao
Rješenje o nadoknadi troškova i nagradi za obavljeno vještačenje

OSIGURANJE DOKAZA
Prijedlog za osiguranje dokaza
Poziv protivniku za prethodno izjašnjenje
Rješenje kojim se prihvaća prijedlog za osiguranje dokaza
Zapisnik o izvođenju dokaza
Rješenje o troškovima u postupku za osiguranje dokaza

ODGOVOR NA TUŽBU
Poziv tuženiku da podnese odgovor na tužbu
Odgovor na tužbu

PROTUTUŽBAI PRIGOVOR RADI PREBIJANJA
Protutužba
Tuženikov prigovor radi prebijanja

ZAPISNICI
Uvodne napomene
Zapisnik o pripremnom ročištu na kojem je raspravljeno o prigovoru da je o predmetu spora sklopljena sudska nagodba
Zapisnik o ročištu za glavnu raspravu na kojem je donesena presuda na temelju priznanja
Zapisnik o ročištu za glavnu raspravu na kojem je donesena presuda zbog izostanka
Zapisnik o ročištu za glavnu raspravu kad je donošenje presude zbog izostanka odgođeno
Sudska nagodba primljena na zapisnik
Zapisnik o ročištu za glavnu raspravu na kojem je tužitelj povukao tužbu
Zapisnik o ročištu za glavnu raspravu u kojem se tužitelj odrekao tužbenog zahtjeva
Zapisnik o ročištu za glavnu raspravu na koju nije pristupio uredno pozvan tuženik
Zapisnik o ročištu za glavnu raspravu na koje nije pristupio uredno pozvan tužitelj s prijedlogom tuženika za mirovanje postupka
Zapisnik o ročištu za glavnu raspravu s rješenjem o izvođenju novih dokaza
Zapisnik o ročištu za glavnu raspravu na kojem je tužitelj u nenazočnosti tuženika povukao tužbu
Zapisnik o ročištu za glavnu raspravu pred ; drugim sucem pojedincem i objavi presude
Zapisnik o ročištu na kojem je objavljena presuda
Zapisnik o uviđaju
Zapisnik o vijećanju i glasovanju
Zapisnik o vijećanju i glasovanju kad se glasovi podijele na više različitih mišljenja

DRŽAVANJE REDA NA GLAVNOJ RASPRAVI
Rješenje o udaljenju iz sudnice osobe koja ometa rad suda i o novčanoj kazni

PRESUDE
Uvodne napomene
Rješenje kojim se prihvaća zahtjev za polaganje računa
Rješenje o određivanju vještačenja radi provjere položenog računa
Rješenje kojim sud tužitelju nalaže da postavi određeni tužbeni zahtjev
Presuda kojom se tužbeni zahtjev djelomično prihvaća i djelomično odbija
Presuda bez posebnog obrazloženja
Presuda koja sadržava i odluku o postojanju potraživanja radi prebijanja
Prijedlog sudskog savjetnika za donošenje presude
Presuda na prijedlog sudskog savjetnika kojom je odlučeno i o zahtjevu protutužbe
Presuda o zahtjevu za naknadu štete
Presuda na temelju priznanja
Presuda na temelju odricanja
Presuda zbog ogluhe
Presuda zbog izostanka
Presuda bez održavanja rasprave, a na prijedlog sudskog savjetnika
Djelomična presuda
Međupresuda
Prijedlog za dopunu presude
Predmnjeva o povlačenju tužbe
Rješenje kojim se odbija prijedlog za dopunu presude
Dopunska presuda
Dopuna presude o troškovima postupka
Rješenje o ispravljanju presude
Rješenje o ispravljanju presude kad postoji nepodudarnost između izvornika i prijepisa presude

PRAVNI LIJEKOVI I ODLUKE U DRUGOSTUPANJSKOM POSTUPKU
Pravni lijekovi
Uvodne napomene

REDOVITI PRAVNI LIJEKOVI - ŽALBA PROTIV PRESUDE I PROTIV RJEŠENJA
Žalba protiv presude
Žalba protiv presude na temelju priznanja
Žalba protiv presude zbog izostanka
Žalba protiv rješenja
Žalba protiv odluke o troškovima sadržane u presudi
Rješenje prvostupanjskog suda kojim poziva žalitelja da dopuni ili ispravi žalbu
Rješenje kojim se žalba odbacuje kao nepotpuna
Rješenje kojim se žalba odbacuje kao nepravovremena
Rješenje kojim se žalba odbacuje kao nedopuštena
Dostavljanje žalbe na odgovor
Odgovor na žalbu

DRUGOSTUPANJSKI POSTUPAK I ODLUKE (PRESUDE I RJEŠENJA)
Izvješće o obavljenom izviđaju radi provjere istinitosti žaliteljevih navoda
Pribavljanje izvještaja o povredama odredaba postupka
Poziv na sjednicu vijeća drugostupanjskog suda
Zapisnik o sjednici drugostupanjskog vijeća na koju su pozvane stranke odnosno njihovi zastupnici
Presuda kojom drugostupanjski sud odbija žalbu kao neosnovanu i potvrđuje prvostupanjsku presudu kojom dopušta reviziju
Rješenje kojim se ukida presuda prvostupanjskog suda i predmet vraća tom sudu na ponovo suđenje
Rješenje kojim drugostupanjski sud ukida prvostupanjsku presudu i odbacuje tužbu
Rješenje kojim drugostupanjski sud ukida prvostupanjsku presudu i predmet ustupa nadležnom prvostupanjskorn sudu radi održavanja prvostupanjskom sudu radi održavanja nove glavne rasprave
Presuda kojom drugostupanjski sud preinačuje prvostupanjsku presudu
Rješenje kojim se preinačuje prvostupanjska presuda u odluci o troškovima

REVIZIJA PROTIV PRESUDE I PROTIV RJEŠENJA
Revizija protiv pravomoćne drugostupanjske ' presude
Revizija na temelju dopuštenja drugostupanjskog suda
Odbacivanje revizije kad je izjavljena iz razloga zbog kojeg je drugostupanjski sud nije dopustio
Rješenje kojim se revizija odbacuje kao nedopuštena (nepravovremena, nepotpuna)
Dostavljanje revizije suprotnoj stranci
Odgovor suprotne stranke na reviziju
Revizija protiv rješenja drugostupanjskog suda kojim je postupak pravomoćno završen

PONAVLJANJE POSTUPKA
Prijedlog za ponavljanje pravomoćno završenog postupka
Rješenje kojim se odbacuje prijedlog za ponavljanje postupka
Dostavljanje prijedloga suprotnoj stranci
Odgovor na prijedlog za ponavljanje postupka
Zapisnik o ročištu za raspravu o prijedlogu za ponavljanje postupka spojenu s raspravom glavnoj stvari
Rješenje kojim se dopušta ponavljanje postupka ukida odluka donesena u prijašnjem postupku
Presuda u koju je uneseno rješenje da se dopušta ponavljanje postupka i ukida odluka donesena u prijašnjem postupku
Dostavljanje predmeta višem sudu
Presuda višeg suda kojom ukida svoju prijašnju presudu

ODNOS IZMEĐU PRIJEDLOGA ZA PONAVLJANJE POSTUPKA I DRUGIH IZVANREDNIH PRAVNIH LIJEKOVA
Rješenje o prekidu postupka kad stranka izjavi ,^ , reviziju i istodobno ili nakon toga podnese prijedlog za ponavljanje postupka

PODNESCI STRANAKA I ODLUKE SUDOVA U POSEBNIM POSTUPCIMA
Podnesci stranaka
Uvodne napomene

POSTUPAK U PARNICAMA ZBOG SMETANJA POSJEDA
Rješenje kojim se određuje privremena mjera
Rješenje kojim sud prihvaća zahtjev za zaštitu od smetanja posjeda

POSTUPAK ZA IZDAVANJE PLATNOG NALOGA
Tužba s prijedlogom za izdavanje platnog naloga kad je tužbi priložena vjerodostojna isprava
Tužba s prijedlogom za izdavanje platnog naloga i kad tužbi nije priložena vjerodostojna isprava
Prigovor protiv platnog naloga
Rješenje kojim se odbacuju prigovori protiv platnog naloga
Rješenje kojim se ukida platni nalog i nakon pravomoćnosti rješenja određuje otpočinjanje rasprave o glavnoj stvari
Rješenje kojim se sud nakon izdavanja platnog naloga oglašuje stvarno nenadležnim
Rješenje kojim se sud nakon izdavanja platnog naloga proglašuje mjesno nenadležnim
Rješenje kad tužitelj povuče tužbu prije podnošenja prigovora protiv platnog naloga
Rješenje suda kad tuženik odustane od svih podnesenih prigovora
Rješenje kad tužitelj povuče tužbu nakon što su podneseni prigovori protiv platnog naloga
Presuda kojom se platni nalog u cijelosti održava na snazi s unesenim rješenjem o tuženikovu prigovoru da nisu postojale zakonske osnove zakonske osnove
za izdavanje platnog naloga
Presuda kojom se ukida platni nalog i odlučuje o tužbenom zahtjevu
Presuda kojom se platni nalog u cijelosti ukida
Presuda kojom se platni nalog djelomično održava na snazi i djelomično ukida
Zapisnik o glavnoj raspravi u sporu male vrijednosti
Presuda u postupku u sporovima male vrijednosti

ABECEDNO KAZALO POJMOVA


This product was added to our catalog on Friday 17 August, 2007.

Reviews

Customers who bought this product also purchased
Zakon o kaznenom postupku
Zakon o kaznenom postupku
Praktikum trgovačkog prava
Praktikum trgovačkog prava
Shopping Cart more
0 items
Manufacturer Info
Other products
Notifications more
NotificationsNotify me of updates to Parnični postupak u praksi - primjeri, sudska praksa, napomene
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Pratite nas
Ukrasite vaš prostor

Zgombić & Partneri d.o.o.
Trnjanska cesta 63, PP 913
HR-10000 Zagreb

IBAN: HR8725000091101026676

MB:0763683 OIB:14520775642

tel. +385 1 7980 440 fax. +385 1 7980 443