Zgombić i Partneri d.o.o. za nakladništvo i informatiku Hrvatski   English


Quick Find

Advanced Search


  Top » Catalog » Economy » Accounting » Računovodstvo poduzetnika s primjerima knjiženja V. My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Categories
Izdanja 2016. (50)
Children's literature (1)
Dictionaries, grammars, handb-> (197)
e-books (8)
Ecology (3)
Economy-> (434)
  Accounting (74)
  Management (166)
  Ostala izdanja (60)
  Sales & Marketing (58)
  Taxes (23)
  Finance (53)
EU (11)
IT-> (11)
Law-> (415)
Medicine-> (62)
Natural science (6)
Politics (4)
Social sciences-> (8)
Software (7)
Sports (2)
Technology-> (39)
Other books (11)
Instalacija čitača e-knjige
What's New? more
Prava djece - multidisciplinarni pristup
Prava djece - multidisciplinarni pristup
239,00kn
Information
O nama
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
Currencies
We proudly accept
Gotovina i virmansko plaćanje

American Express

Master Card

Maestro

Visa

Diners
Računovodstvo poduzetnika s primjerima knjiženja V. 0,00knAuthor: Brkanić, Vlado (redaktor)

Publisher: RRIF Plus d.o.o.
ISBN: 9536121786

Godina izdanja: 2006.
Broj stranica: 1047
Dimenzije: 170 × 240 mm
Uvez: MEKI

RASPRODANO

O knjizi:

Priručnik je dopunjen s tekstovima kojima se ispunjavaju i zahtjevi iz MSFI. Naime, kako se u RH primjenjuju MRS-ovi iz 2000. te novi MSFI, koji su u golemom dijelu identični "starim" MRS-ovima, u knjizi su dane obrade značajnijih razlika, tako da je primjenjiv za sve veličine poduzetnika. Priručnik sadrži pročišćen tekst IV. Smjernice EU prema kojoj će se uskladiti prije ulaska u EU i naš Zakon o računovodstvu. Ovo je priručnik s najviše primjera za poslovnu praksu u nas.

SADRŽAJ
I. USTROJSTVO POSLOVNIH KNJIGA I FINANCIJSKOG IZVJEŠĆIVANJA

1. OVISNOST USTROJA RAČUNOVODSTVA O ZAKONODAVNIM I STRUKOVNIM NORMAMA

2. ODREDBE ZAKONA O RAČUNOVODSTVU
Obveznici primjene zakona o računovodstvu
Knjigovodstveni događaji i isprave
Poslovni i knjigovodstveni događaji
Knjigovodstvene isprave
Naredbodavne isprave
Sastavljanje knjigovodstvenih isprava
Oblik i tehnike sastavljanja knjigovodstvenih isprava
Odgovornost za sastavljanje knjigovodstvenih isprava
Sadržaj knjigovodstvene isprave
Cirkulacija knjigovodstvenih isprava
Provjera knjigovodstvenih isprava
Provjera isprava je oblik unutrašnjeg nadzora poslovanja
Ustrojavanje djelovanja provjere knjigovodstvenih isprava
Izvođenje provjere knjigovodstvenih isprava
Ispitivanje formalne ispravnosti
Ispitivanje stvarne biti poslovne transakcije
Računsko ispitivanje isprava
Završni poslovi imenovane osobe za provjeru isprava
Nalog za knjiženje
Čuvanje knjigovodstvenih isprava
Obveza zakonitog predstavnika poduzetnika internim aktom urediti knjigovodstvene isprave
Poslovne knjige
Obilježja poslovnih knjiga
Dnevnik
Glavnaknjiga
Glavna knjiga kao skup računa
Pravila unosa poslovnog događaja na dugovnu i potražnu stranu računa glavne knjige
Pomoćne knjige
Otvaranje poslovnih knjiga
Zaključak poslovnih knjiga
Odlaganje i čuvanje poslovnih knjiga
Računski plan i njegovo oblikovanje
Zašto je potreban računski plan
Izbor načela rasporeda računa u računskom planu
Pripreme za izradu računskog plana
Računski okvir
Ustrojstvo društva kao podloga izrade računskog plana
Zahtjevi menadžera za informacijama
Zahtjevi vlasnika za informacijama
Popis-inventura
Imenovanje popisnog povjerenstva
Financijska izvješća
Obveznici sastavljanja financijskih izvješća
Sastavi sadržaj financijskih izvješća
Bilanca
Oblik i sadržaj bilance
Račun dobitka i gubitka
Sadržaj ioblik računa dobitka i gubitka
Izvješće o promjenama kapitala
Izvješće o novčanom tijeku
Računovodstvene politike i bilješke uz financijska izvješća
Potpisivanje temeljnih financijskih izvješća
Konsolidiranje financijskih izvješća
Revizija financijskih izvješća
Predočenje financijskih izvješća i godišnjeg izvješća
Objavljivanje financijskih izvješća

3. MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARDI - MEĐUNARODNI STANDARDI FINANCIJSKOG IZVJEŠĆIVANJA
Računovodstveni standardi
Temeljne računovodstvene pretpostavke

4. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE
Poimanje računovodstvenih politika i računovodstvenih procjena
Polazište u pristupu donošenju računovodstvenih politika
Zahtjevi i kriteriji za odabir računovodstvenih politika
Donošenje odluke o primjeni računovodstvenih politika i procjena
Donositelj i vrijeme donošenja odluke
Priprema prijedloga odluke
Oblik i sadržaj odluke
Promjene računovodstvenih politika i računovodstvenih procjena

5. RAČUNOVODSTVO DRUŠTVA U STEČAJU I LIKVIDACIJI
Pristup problemu
Odredbe stečajnog zakona o računovodstvu društva
Obveze i odgovornost uprave i zaposlenika u davanju podataka o društvu
Popis - inventura po otvaranju stečaja
Sastavljanje temeljnih financijskih izvješća za razdoblje od 1. Siječnja do dana otvaranja stečaja
Sastavljanje početne bilance društva u stečaju i otvaranje poslovnih knjiga
Pisana izvješća stečajnog upravitelja
Računovodstvo društva u slučaju nastavka poslovanja temeljem stečajnog plana
Zaključna financijska izvješća društva u stečaju
Zadaća računovodstva društva u likvidaciji

6. PROFESIJA RAČUNOVOĐE
Općenito o profesiji računovođa
Zakon o računovodstvu i računovodstvena profesija
Voditelj računovodstva

II. PRIMJERI KNJIŽENJA POSLOVNIH DOGAĐANJA REDOSLIJEDOM RRiF-ovog RAČUNSKOG PLANA ZA PODUZETNIKE

1. POTRAŽIVANJA ZA UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL

2. NEMATERIJALNA DUGOTRAJNA IMOVINA
Osnivački izdatci
Izdatci za razvoj
Patenti, licencije, koncesije, zaštitni znaci i ostala slična prava
Ulaganje u patente
Ulaganje u licencije
Ulaganje u franšizu
Ulaganje u koncesije
Ulaganje u računalni software
Proizvodnja softwarea u vlastitoj režiji
Nabava softvvarea od drugih
Trgovina softwareom
Troškovi održavanja i prilagodbe
Ulaganja u prava
Ulaganja na tuđoj imovini radi poboljšanja u tijeku ugovora o najmu
Goodwtll
Predujmovi za nematerijalna ulaganja
Nematerijalna ulaganja u pripremi
Vrijednosno usklađenje nematerijalne imovine
Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine

3. MATERIJALNA IMOVINA-ZEMLJIŠTA I ŠUME
Zemljišta
Uzimanje zemljišta u zakup
Kupnja građevinskog zemljišta
Poboljšanja na zemljištu
Unos zemljišta u društvo
Šume
Prodaja zemljišta

4. GRAĐEVINSKI OBJEKTI I OPREMA
Knjigovodstveni i bilančni tretman građevinskih objekata iopreme
Što uređuje mrs 16 glede nabave i uporabe građevina i opreme
Građevinski objekti
Izgradnja građevinskog objekta
Računovodstveno postupanje s predujmovima
Uključivanje kamata u trošak nabave
Postupci pri dogradnji, adaptaciji i rušenju građevine
Gradnja u vlastitoj izvedbi
Ulaganja u okoliš
Kupnja građevinskog objekta i opreme
Adaptacija i rekonstrukcija građevinskog objekta
Prodaja građevinskog objekta
Prodaja »novog« građevinskog objekta
Štete na građevinskom objektu
Razmjena građevinskog objekta
Postrojenja i oprema
Kupnja opreme iz vlastitih sredstava
Kupnja opreme iz kredita
Izrada opreme u vlastitoj režiji
Zamjena stare opreme novom
Primjer zamjene osobnog automobila
Zamjena vozila zbog nastale štete koju nadoknađuje osiguravajuće društvo
Zamjena vozila uz nadoknadu štete od osiguravajućeg društva
Troškovi popravka osobnog automobila i naknada od osiguravatelja i zamjena za novo
Nabava vozila i drugih sredstava za osobni prijevoz iznad 400.000,00 kn nabavne vrijednosti
Pribavljanje opreme financijskim lizingom
Financijski lizing
Zamjena osobnih automobila putem financijskog lizinga
Poslovni (operativni) lizing
Posebni poslovi lizinga
Izravno financirani lizing
Lizing prodajnog tipa
Lizing s opcijom povoljne kupnje
Prodaja i povratni lizing
Lizing zemljišta i zgrada
Porezni i carinski položaj poslova lizinga
Povlačenja i otuđenja postrojenja i opreme
Rashodovanje postrojenja i opreme
Štete na postrojenju i opremi
Stavljanje postrojenja i opreme izvan uporabe
Prodaja postrojenja i opreme
Manjkovi opreme
Predujmovi za materijalna sredstva
Materijalna sredstva u pripremi
Vrijednosno usklađenje postrojenja i opreme
Smanjenje vrijednosti postrojenja i opreme
Smanjenje vrijednosti revalorizirane dugotrajne imovine
Akumulirana amortizacija građevinskih objekta i opreme

5. STAMBENE ZGRADE I STANOVI I OSTALA MATERIJALNA STALNA SREDSTVA
Stambene zgrade i stanovi
Ostala materijalna imovina
Ulaganja u višegodišnje nasade
Osnovno stado
Knjige, umjetnička djela, spomenici kulture
Akumulirana amortizacija višegodišnjih nasada i osnovnog stada

6. FINANCIJSKA IMOVINA - DUGOROČNA
Udjeli - dionice u povezanim društvima
Sudjelujući interesi, participacije
Ulaganja u dionice
Računovodstvena metoda troška
Računovodstvena tržišna metoda (tržišna fer vrijednost) kod vlasničkih vrijednosnica
Računovodstvena metoda udjela (vlasnička metoda)
Stjecanje udjela u društvu s ograničenom odgovornošću
Zajmovi povezanim društvima
Ulaganja u vrijednosne papire-dugoročne
Trgovanje obveznicama
Amortizacija kupljenih obveznica
Dani krediti, depoziti i kaucije
Dani krediti dugoročni
Depoziti dugoročni
Kaucije dugoročne
Obvezna dugoročna ulaganja
Otkupljenevlastite dionice
Vrijednosno usklađivanje financijske imovine - dugoročne

7. POTRAŽIVANJA-DUGOROČNA
Potraživanja od povezanih društava
Potraživanja s osnove prodaje na kredit
Potraživanja za prodaju na financijski lizing
Potraživanja iz faktoringa-dugoročna
Potraživanja u sporu i rizična potraživanja
Potraživanja za jamčevine
Ostala potraživanja-dugoročna
Vrijednosno usklađivanje dugoročnih potraživanja
Potraživanja za nezarađenu kamatu
Materijalna imovina u posebnom stanju
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji ili zbog prestanka poslovanja
Ulaganje u nekretnine

8. NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA (SKUPINA 10)
Račun u banci
Otvaranje računa u banci
Blokadaračuna
Zatvaranje računa
Platni promet posredstvom žiro-računa u banci
Obrasci platnog prometa
Primjer knjiženja na žiro-računu
Račun po kojem je odobren okvirni kredit
Žiro-račun prijelazni konto
Otvoreni akreditiv u domaćoj banci
Blagajna
Uvjeti i načini plaćanja gotovim novcem
Primjer knjiženja blagajne
Podizanje gotovine na bankomatu
Isplata gotovine zaposlenicima i građanima
Devizni račun
Platni promet s inozemstvom
Naplate iz inozemstva
Plaćanja u inozemstvo
Plaćanje i naplata u stranim sredstvima plaćanj a u hrvatskoj
Krediti u stranim sredstvima plaćanja
Obračunska plaćanja s nerezidentima
Primjer knjiženja deviznog računa
Nadzorne knjige
Otvoren akreditiv u stranim valutama
Devizna blagajna
Novac za kupnju deviza i ostala novčana sredstva
Mjenjačko poslovanje
Tečajna lista
Zaštićeni računalni program
Dopuštene poslovne transakcije ovlaštenih mjenjača
Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija (prilog br. 1) i obračun dnevne blagajne - stanje blagajničkog dnevnika (prilog br. 2)
Porez na dodanu vrijednost
Zaštita

9. KRATKOROČNA FINANCIJSKA IMOVINA
Udjeli (dionice) u povezanim poduzećima
Zajmovi povezanim društvima-kratkoročni
Vrijednosni papiri - kratkoročni
Primljeni čekovi
Primljene mjenice
Naplata mjenice
Postupak s nenaplaćenim mjenicama - protest mjenice
Indosiranje mjenice
Eskontiranje mjenice
Dionice-tuđe radi preprodaje
Dani krediti, depoziti i kaucije
Dani kratkoročni krediti
Depoziti i kaucije
Otkup vlastitih dionica
Potraživanja od izdavatelja kreditnih kartica
Ostala kratkoročna ulaganja
Otkup kratkoročnih potraživanja
Vrijednosno usklađivanje financijske imovine -kratkoročne

10. POTRAŽIVANJA-KRATKOROČNA
Potraživanja od kupaca
Zadužnica
Popusti odobreni kupcima
Prodaja domaćim kupcima uz ugovorenu valutnu klauzulu
Kupci građani i prodaja na potrošački kredit
Obračunska plaćanja
Prijeboj (kompenzacija) međusobnih potraživanja
Cesija-ustupanje potraživanja ugovorom
Asignacija (upućivanje)
Preuzimanje duga
Potraživanja od kupaca u inozemstvu
Kupci dobara iz inozemstva
Kupci usluga iz inozemstva
Potraživanja za obračunane kamate (s pdv-om) (ako se ne pripisuju glavnom potraživanju)
Potraživanja od povezanih društava
Potraživanja od državnih i drugih institucija
Nadoknada plaće za bolovanje iporodni dopust
Utvrđivanje nadoknade
Iskazivanje podataka u potvrdi o plaći
Nadoknade za vrijeme obavljanja vojne obveze u pričuvnom sastavu
Potraživanja za predujmove za naručene usluge (koja nisu u svezi sa zalihama)
Potraživanja iz vanjskotrgovačkog poslovanja (s osnove uvoza odnosno izvoza za tuđi račun)
Potraživanja s osnove ostalih aktivnosti
Ostala kratkoročna potraživanja
Vrijednosno usklađenje potraživanja

11. POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA
Potraživanja od zaposlenih
Potraživanja od članova društva
Primjer isplate preduima u 2006. U obliku plaćanja privatnih troškova i pokriće u
Predujmljivanje dobitka u tekućoj godini
Potraživanja u sporu i rizična potraživanja
Potraživanja za sredstva u slobodnoj zoni
Potraživanja od banaka za prodaju na potrošački kredit
Potraživanja od poslovnih jedinica u inozemstvu
Ostala poslovna potraživanja
Vrijednosna uskladenja potraživanja od zaposlenih i ostalih potraživanja

12. POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, CARINU, PRISTOJBE I DOPRINOSE
Porez na dodanu vrijednost
Tko su obveznici pdv-a
Predmet oporezivanja i nastanak porezne obveze
Stope poreza na dodanu vrijednost
Koji su prometi oslobođeni i na koje promete ne treba zaračunavati pdv
Računi u sustavu pdv-a
Ustroj porezne evidencije za ulazne i izlazne račune
Pretporez po ulaznim računima i obračunima 22%
Porez po ulaznim računima
Plaćen porez pri uvozu dobara
Plaćen porez na usluge inozemnih poduzetnika
Ispravci pretporeza zbog prenamjene dobara
Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju
Pretporez koji još nije priznat, uključivši i neplaćeni r-2
Potraživanja za više plaćen pdvpo konačnom obračunu
Potraživanja za porez na dohodak iz plaća i drugih primanja
Potraživanja zavise plaćene doprinose iz plaće i na plaću
Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku
Potraživanja za posebne poreze (akcize - trošarine)
Potraživanja za posebne poreze-trošarine
Potraživanja za porez na promet nekretnina
Potraživanja za ostale poreze
Potraživanja za turističku članarinu
Potraživanja za carinu i više plaćene carinske pristojbe
Potraživanja za županijski, gradski i općinski porez
Potraživanja za ostale nespomenute poreze, doprinose, takse i pristojbe
Povrat više obračunanog doprinosa za šume
Povrat više plaćene spomeničke rente
Naknadazaambalažu
Naknadazaambalažu u ugostiteljstvu

13. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
Gospodarsko i bilančno značenje gubitka iznad visine kapitala
Kada gubitak postaje pozicija aktive
Kako nastaje gubitak na supstanci
Pokriće i nadoknada gubitka

14. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA
Unaprijed plaćeni troškovi
Obračunana potraživanja nedospjela za naplatu
Unaprijed plaćeni troškovi koncesija, licencija i drugih nematerijalnih prava
Troškovi kamata budućeg razdoblja
Ostala aktivna vremenska razgraničenja
Privremene vremenske razlike poreza

15. KRATKOROČNE OBVEZE PREMA POVEZANIM DRUŠTVIMA I S OSNOVE UDJELA U REZULTATU
Obveze prema povezanim društvima
Obveze s osnove udjela u rezultatu
Obveze za isplatu dobitaka iz 2001. do 2004.
Obveze za isplatu dobitka ostvarenog u 2005.i poslije

16. KRATKOROČNE OBVEZE S OSNOVE VRIJEDNOSNIH PAPIRA, ZAJMOVA I KREDITA
Obveze za ispostavljene čekove
Obveza za dane mjenice
Bjanko mjenica
Obveze po kratkoročno izdanim vrijednosnim papirima
Obveze s osnove kratkoročnih zajmova
Obveze za kratkoročne financijske zajmove
Obveze za kratkoročne robne zajmove
Obveze za zajmove članova društva (fizičke osobe)
Obveze prema kreditnim institucijama
Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica
Obveze iz eskontnih poslova

17. KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE, DEPOZITE I JAMSTVA
Obveze prema dobavljačima u zemlji
Dobavljači iz inozemstva
Dobavljači fizičke osobe
Obveze po obračunu prodanih dobara primljenih u komisiju ili konsignaciju
Obveze prema dobavljačima za nefakturirane a preuzete isporuke robe i usluga
Primljeni predujmovi (avansi)-bez pdv-a
Primljeni depoziti ikauciie (kratkoročni)

18. KRATKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBVEZE
Obveze prema zaposlenima
Razine kratkoročne obveze
Obveze za kamate
Obveze prema osiguravajućim društvima
Obveze iz poslovanja u slobodnoj zoni
Obveze iz vanjskotrgovačkog poslovanja
Obveze poslovnih jedinica u inozemstvu
Obveze iz ortaštva
Ostale nespomenute kratkoročne obveze

19. KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE
Obveze za porez na dodanu vrijednost
Obveze za porez na dodanu vrijednost po isporukama po stopi 22%
Obveze za porez na dodanu vrijednost po isporukama po stopi 10%
Obveza za porez na dodanu vrijednost po nezaračunanim (nefakturiranim) isporukama
Obveze za porez na dodanu vrijednost na isporuke dobara i usluga bez naknade ili uz osobni popust vlasnicima udjela, članovima njihove uže obitelji ili drugim osobama
Obveze za porez na dodanu vriiednost s osnove vlastite potrošnje
Obveze za porez na dodanu vrijednost po osnovi izuzimanja dobara i korištenje usluga vlastitog poduzeća za privatne potrebe vlasnika
Obveza za porez na dodanu vrijednost na manjkove te prekomjeran kalo, rastep, kvar i lom
Obveza za porez na dodanu vrijednost s osnove troškova reprezentacije
Obveze za porez na dodanu vrijednost po rashodima za osobni prijevoz sredstava u društvu
Obveze za ispravljen pdv
Obveza po razlici poreza ipretporeza za obračunsko razdoblje
Povrat poreza na dodanu vrijednost u okviru osobnog putničkog prometa
Obveze za pdv po konačnom obračunu
Obveze za porez i prirez iz plača i ostalih dohodaka
Obveze za doprinose iz plače i na plaću
Doprinosi iz i na plače
Obveze za doprinose na druge dohotke
Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku
Obveze za porez na dobitak
Porez na dohodak od kapitala
Porez na dohodak od kapitala na kamate
Obveze za porez po odbitku
Obveze za posebne poreze (trošarine) i druge poreze državi
Obveza za poseban porez na osobne automobile i ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove
Obvezazaposebanporeznabezalkoholnapiča
Obveza za poseban porez na pivo
Obveza za poseban porez na alkohol
Obveza za poseban porez na naftne derivate
Obveza za poseban porez na duhanske proizvode
Obveza za poseban porez na kavu
Obveza za poseban porez na luksuzne proizvode
Obveza za porez na promet nekretnina
Obveze za ostale doprinose i članarine
Obveze za carinu i carinske pristojbe
Obveze za županijske i općinske (gradske) poreze
Obveze za porez na cestovna motorna vozila i plovne objekte
Obveza za porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina
Obveza za porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva u ugostiteljstvu
Obveze za ostale poreze županiji, gradu ili općini

20. DUGOROČNE OBVEZE
Dugoročne obveze pprema povezanim poduzećima
Obveze s osnove dugoročnih zajmova
Dugoročne obveze prema kreditnim institucijama
Dugoročne obveze iz financijskog lizinga - najma
Dugoročne obveze za predujmove
Obveze prema dobavljačima
Obveze po vrijednosnim papirima
Obveze za depozite i kaucije

21. DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE
Razlikovanje
Ukidanje dugoročnih rezerviranja zbog prestanka rizika

22. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA
Obračunano a odgođeno plaćanje troškova
Obračunani troškovi korištenih prava
Obračunani troškovi kupnje robe
Obračunani prihodi budućeg razdoblja
Odgođeno priznavanje prihoda iz državnih potpora
Odgođeno priznavanje prihoda
Odgođen prihod za nefakturirane isporuke
Odgođen prihod s osnove negativnog goodwilla
Obveze za troškove s temelja očekivanih gubitaka iz ugovora s fiksnom cijenom i ostala razgraničenja

23. OBRAČUN TROŠKOVA KUPNJE ZALIHA
Uračunavanje troškova kupnje u zalihe sirovina i materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara
Obračun troškova kupnje zaliha materijala
Knjiženje troškova kupnje materijala kad postoji samo jedan račun (faktura) dobavljača
Knjiženje i obračun troškova kupnje materijala kad postoji više računa dobavljača za jednu vrstu materijala (uporaba računa skupine 30)
Knjiženje i obračun troškova kupnje materijala kada se ovisne troškove raspoređuje na više vrsta materijala
Knjiženje i obračun troškova kupnje materijala kada se materijal nabavlja iz inozemstva
Knjiženje i obračun troškova materijala kada se uključuje vlastite ovisne troškove
Knjiženje materijala kojeg se ne uskladišćuje, nego ga se odmah troši

24. SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI
Sirovine i materijal u skladištu
Praćenje stanja i kretanja sirovina i materijala u skladištu
Knjiženje viškova imanjkova u skladištu sirovina i materijala
Materijal u doradi, obradi i manipulaciji
Dorada materijala u drugoga poduzetnika u tuzemstvu
Dorada materi jala u vlastito j izvedbi
Dorada materijala u inozemstvu
Vrijednosno usklađenje zaliha sirovina i materijala
Otpisi na zalihama sirovina i materijala
Vraćanje vrijednosti zaliha sirovine i materijala do prije otpisane svote

25. ZALIHE REZERVNIH DIJELOVA

26. ZALIHE SITNOG INVENTARA I PREDUJMOVI DOBAVLJAČIMA ZALIHA
Nabava i potršak sitnog inventara
Predujmovi dobavljačima sirovina i materijala, rezervnih dijelova, sitnog inventara i autoguma
Predujmovi dobavljačima u tuzemstvu
Predujmovi inozemnim dobavljačima
Vrijednosno usklađenje danih predujmova dobavljačima sirovina i materijala, rezervnih dijelova, sitnog inventara i autoguma

27. METODE OBRAČUNA UTROŠKA ZALIHA SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA
Tehnike mjerenja troška i metode troška što ih se prema Mrs-u 2 primjenjuje pri obračunu utroška zaliha
Metoda standardnog troška kao tehnika mjerenja troškova zaliha
Specifična identifikacija pojedinačnih troškova
Kao metoda obračuna utroška zaliha
Fifo-metoda obračuna zaliha
Obračun zaliha prema metodi prosječne ponderirane cijene
Lifo-metoda obračuna zaliha
Usporedba rezultata obračuna utroška zaliha po fifo-metodi, lifo-metodii metodi prosječne ponderirane cijene i izbor metode obračuna

28. TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA
Opći pristup troškovima
Primjer knjiženja raznih troškova na računima skupine
Utrošak materijala koji se ne skladišti nego se izravno stavlja u uporabu
Trošakvode za piče zaposlenika
Troškovi administracije, uprave i prodaje
Troškovi istraživanja i razvoja
Troškovi ambalaže
Knjiženje troškova sitnog inventara, otpisa ambalaže iautoguma
Knjiženje radne odjeće i obuče
Troškovi održavanja
Knjiženje uporabe vlastite robe za održavanje
Primjer knjiženja troškova pričuvnih dijelova i goriva
Za osobne automobile
Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga
Potrošena energija u administraciji
Odstupanje od standardnog troška

29. OSTALI VANJSKI TROŠKOVI -TROŠKOVI USLUGA
Usluge telefonije, pošte i prijevoza
Knjiženje troškova telefonije i pošte
Knjiženje troškova prijevoza
Usluge prijevoza radnika na posao is posla
Vanjske usluge na izradi i prodaji dobara i usluga
Knjiženje korištenih usluga fizičkih osoba na izradi proizvoda posredstvom ugovora o djelu
Troškovi usluga smještaja radnika na terenu
Usluge održavanja i zaštite - servisne usluge
Knjiženje tekučegi investicijskog održavanja
Usluge održavanja automobila koji služe za osobni prijevoz poduzetnika
Usluge servisa za popravak prodanih dobara u jamstvenom roku
Usluge popravka opreme i nekretnina u najmu
Usluge registracije prijevoznih sredstava
Usluge zakupa-lizinga
Poslovni-operativni najam
Zakup poslovnog prostora
Usluge promidžbe, sponzorstvai troškova sajmova
Knjiženje usluga promidžbe i uporabe dobara za promidžbu
Knjiženje usluge promidžbe koja je obavljena u inozemstvu
Troškovi vlastitih proizvoda i robe za promidžbu
Intelektualne i osobne usluge
Primitci s osnove autorskog djela
Obračun doprinosa i poreza na drugi dohodak
Komunalne usluge
Usluge posredovanja
Ostali troškovi- vanjske usluge

30. TROŠKOVI OSOBLJA
Izvješćivanje o troškovima osoblja
Obračun i knjiženje plaća u trgovačkim i uslužnim djelatnostima
Primanja zaposlenika što ih se porezno smatra plaćom
Primanja po osnovi naknada, potpora i nagrada što ih daje poslodavac zaposleniku ako premašuju svote koje se ne oporezuje
Primitci u naravi
Utvrđivanje primitka u naravi po osnovi uporabe prijevoznih sredstava u vlasništvu društava za privatne potrebe
Utvrđivanje primitka u naravi po osnovi nezaračunanih kamata na pozajmice radnicima
Premije osiguranja koje se smatraju placom

31. TROŠKOVI AMORTIZACIJE
Zakonski okvir koji uređuje obračun amortizacije
Imovina koja podliježe amortizaciji
Predmeti dugotrajne imovine koji se mogu jednokratno otpisati
Određivanje korisnog vijeka trajanja dugotrajne imovine
Amortiziranje prema porezno dopustivom vijeku uporabe-propisane stope
Metode amortizacije dugotrajne imovine
Ravnomjerna metoda obračuna amortizacije
Metoda opadajućeg salda
Aritmetički oblik metode opadajućeg salda
Geometrijski oblik metode opadajućeg salda
Funkcionalna metoda
Metoda broja sati rada
Metoda izlaza proizvoda (usluga)
Izbor metode amortizacije
Osnovica za obračun amortizacije
Početak i završetak obračuna amortizacije
Knjiženje obračunanog troška amortizacije
Obračun i knjiženje amortizacije revalorizirane dugotrajne imovine
Amortizacija iznad porezno dopuštene - primjer za osobni automobil vrijedan iznad 400.000,00 kn
Posebnosti u obračunu amortizacije
Smanjenje osnovice - troška nabave dugotrajne imovine (primjer za opremu)
Amortizacija dugotrajne imovine nabavljena uz državnu potporu
Obračun amortizacije za imovinu koju se rabi temeljem ugovora o lizingu
Obračun amortizacije s obzirom na vrstu djelatnosti i pravni položaj

32. TROŠKOVI VRIJEDNOSNOG USKLAĐENJA DUGOTRAJNE I KRATKOTRAJNE IMOVINE
Vrijednosno usklađenje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
Vrijednosno usklađenje dugotrajne financijske imovine
Vrijednosno usklađenje dugoročnih potraživanja
Troškovi vrijednosnog usklađenja kratkoročne financijske imovine
Troškovi vrijednosnog usklađenja kratkoročnih potraživanja
Troškovi vrijednosnog usklađenja zaliha
Troškovi vrijednosnog usklađenja danih predujmova za zalihe

33. REZERVIRANJA TROŠKOVA I RIZIKA
Troškovi dugoročnog rezerviranja za rizike u jamstvenom (garantnom) roku
Troškovi dugoročnog rezerviranja za potencijalne gubitke po započetim sudskim sporovima
Troškovi dugoročnog rezerviranja za obnovu prirodnog bogatstva
Troškovi dugoročnog rezerviranja za otpremnine
Troškovi dugoročnog rezerviranja za restrukturiranje poduzeća
Troškovi dugoročnog rezerviranja za rizike gubitaka na zajmovima i predujmovima
Troškovi dugoročnog rezerviranja za mirovine i slične troškove-obveze
Troškovi ostalih dugoročnih rezerviranja za troškove i rizike

34. TROŠKOVI ADMINISTRACIJE I UPRAVE
Dnevnice za poslovna (službena) putovanja i putni troškovi
Primjer za dnevnice u zemlji
Primjer za dnevnice u inozemstvu
Obračun nadoknade za uporabu privatnog osobnog automobila za službene potrebe
Naknada za uporabu privatnog osobnog automobila za poslovne potrebe u tzv. Loko-vožnji
Nadoknada troškova zaposlenima, darovi i pomoći
Nadoknada za prijevoz na posao is posla
Primjer isplate stipendije
Primjer isplate otpremnine
Primjer isplate prigodne nagrade - božićnice u naravi
Primjer otpremnine zbog otkaza (tehnološkog viška)
Potpore zbog bolesti, invalidnosti, smrti, elementarnih nepogoda
Nadoknade članovima uprave društva
Troškovi reprezentacije
Vanjske usluge reprezentacije
Uporaba vlastite robe, proizvoda i usluga za reprezentaciju
Troškovi premija osiguranja
Bankovne usluge i troškovi platnog prometa
Doprinosi, članarine i slična davanja
Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe
Troškovi prava korištenja
Ostali troškovi poslovanja-nematerijalni
Troškovi školovanja i stručnog usavršavanja zaposlenika
Troškovi stručne literature i liječnički pregledi

35. TROŠKOVI FINANCIRANJA I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI
Kamata iz odnosa s povezanim društvima
Tečajne razlike iz odnosa s povezanim društvima
Ostali troškovi iz financijskih transakcija iz odnosa s povezanim društvima
Kamata iz odnosa s nepovezanim društvima
Metode za obračun kamata
Kamate na zajmove dioničara i članova društva
Zatezne kamate
Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima
Gubitci iz ulaganja u dionice, udjele, obveznice i druge vrijednosne papire
Troškovi diskonta pri prodaji tražbine
Troškovi naknadnih sniženja
Ostali slični troškovi iz transakcija s nepovezanim društvima
Troškovi valutne klauzule iz obveza
Troškovi valutne klauzule iz tražbina

36. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA I RASHODI DRUGIH AKTIVNOSTI
Troškovi naknadnih reklamacija i troškovi uzoraka
Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja
Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine
Manjkovii provalne krađe na zalihama i drugim sredstvima
Dopušteni manjkovi
Prekomjerni manjkovi
Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora
Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja
Darovi isponzorstva do 2% od ukupnog prihoda
Darovanja za općekorisne namjene
Darovanja za zdravstvene potrebe
Donacije - darovi iznad 2% ukupnog prihoda prethodne godine
Troškovi iz drugih aktivnosti
Ostali neposlovni troškovi
Troškovi danih koristi-podmićivanje

37. RASPORED TROŠKOVA
Razvrstavanje troškova proizvodnje
Raspored troškova u djelatnosti trgovine robom i obavljanju usluga (koja nema uskladištenih troškova)
Računovodstveno iskazivanje uskladištmh i neuskladištmh troškova

38. ULOGA SLOBODNOG RAZREDA 5 UVOĐENJU GLAVNE KNJIGE
Kada uvesti račune razreda 5
Odnos računa razreda 5 i drugih računa glavne knjige
Knjiženja na računima razreda 5

39. PROIZVODNJA-TROŠKOVI KONVERZIJE
Obuhvat skupine računa 60 - proizvodnja
Temelj za obračun troškova proizvodnje
Ustrojstvo računovodstva pogona
Obilježje računovodstva pogona
Izvori podataka o nastalim troškovima proizvodnje
Sadržaj računa (kartica) računovodstva pogona
Raspored troškova ulaganja u proizvodnju
Izrada rasporeda troškova za razdoblje poslovanja
Oblikovanje sadržaja tablice rasporeda troškova
Kriteriji za prijenos troškova radionice
Kriteriji za raspored općih troškova pogona na proizvode
Kriteriji za raspored općih varijabilnih troškova pogona na proizvode
Rekapitulacija rasporeda troškova za razdoblje
Obračuni ulaganja u proizvodnju i dovršene proizvodnje
Utvrđivanje ukupno uloženih troškova u proizvodnju
Isključivanje iz zaliha proizvodnje određenih troškova prema mrs-u 2, točka 14. I
Izrada obračuna dovršene proizvodnje
Izrada kalkulacije cijene proizvodnje
Primjer dodatne kalkulacije cijene proizvodnje
Primjer divizijske kalkulacije - sumarna
Primjer divizijske kalkulacije ekvivalentnih odnosa
Knjiženje dovršene proizvodnje u glavnoj knjizi
Uspoređivanje cijene proizvodnje i neto-vrijednosti što je se može realizirati
Posebnosti praćenja i obračuna troškova proizvodnje
Praćenje troškova proizvodnje primjenom sustava radnih naloga
Praćenje troškova materijala
Praćenje troškova rada
Praćenje troškova proizvodne režije
Knjiženje ukupnih proizvodnih troškova i raspored po radnim nalozima
Praćenje troškova proizvodnje primjenom procesnoga sustava
Primjer knjiženja troškova procesnog tipa proizvodnje
Izračun troškova kod višefazne proizvodnje
Knjiženje troškova u višefaznoj proizvodnji
Prijenos troškova proizvodnje iz pogona a u pogon b
Prijenos troškova završene proizvodnje iz pogona na zalihe gotovih proizvoda
Troškovi za prodane proizvode

40. POLUPROIZVODI NA ZALIHI
Poluproizvod i nedovršena proizvodnja u tijeku
Isprave o promjenama poluproizvoda na zalihi
Cijena iskazivanja poluproizvoda
Primjeri knjiženja promjena na zalihi poluproizvoda

41. GOTOVI PROIZVODI NA ZALIHI
Osobitosti računovodstvenog obuhvata gotovih proizvoda nazalihi
Cijene i vrijednost iskazivanja zaliha gotovih proizvoda
Primjeri knjiženja na računima skupine

42. GOTOVI PROIZVODI U VLASTITIM PRODAVAONICAMA
Cijena i vrijednost iskazivanja zaliha u vlastitim prodavaonicama
Isprave evidentiranja promjena na zalihi gotovih proizvoda u vlastitim prodavaonicama
Primjeri knjiženja promjena na zalihi proizvoda u vlastitoj prodavaonici
Povrat gotovih proizvoda iz vlastite prodavaonice

43. OBRAČUN TROŠKOVA NABAVE ROBE-TROŠKOVI KUPNJE

44. ROBA
Trgovina na veliko-roba na skladištu
Kalkulacije u trgovini na veliko
Nabava iuskladištenje robe
Uvoz trgovačke robe
Prodaja robe na veliko i smanjenje zaliha
Povrat robe od kupca
Prodaja robe u tranzitu
Roba u tuđem skladištu
Roba dana u komisijsku ili konsignacijsku prodaju
Trgovina na malo - robauvlastitim prodavaonicama
Nabava robe i zaduženje prodavaonice
Kalkulacija maloprodajne cijene
Rabat u funkciji marže
Knjiga popisa o nabavi i prodaji robe
Prodaja robe iz trgovine na malo
Popusti pri prodaji robe u trgovini na malo
Primjer knjiženja poslovnih događaja u trgovini na malo
Naknade za ambalažu
Postupanje uvoznika s ambalažom
Prikupljanje ambalažnog otpada
Popisne razlike u trgovini naveliko i malo
Roba u slobodnoj zoni
Roba u doradi, obradi i manipulaciji
Roba na putu
Vrijednosno usklađivanje zaliha robe

45. PREDUJMOVI ZA NABAVU ROBE

46. PROMET NEKRETNINA I UMJETNINA
Primjer nabave zemljišta radi daljnje prodaje
Primjer kupnje stana radi daljnje prodaje
Primjer nabavljene i prodane građevine na koju se obračunava ipdv
Posredovanje u prometu nekretnina
Nabava i prodaja umjetnina

47. TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I USLUGA

48. TROŠKOVI NABAVNE VRIJEDNOSTI PRODANE ROBE (i nekretnina i umjetnina), UPRAVE I ADMINISTRACIJE

49. RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI

50. IZVANREDNI RASHODI

51. PRIZNAVANJE PRIHODA I PRIHODI OD SUDJELUJUĆIH INTERESA I ULAGANJA
Poslovna i zakonska polazišta priznavanja prihoda
Prihodi od sudjelujućih interesa i ostalih ulaganja

52. PRIHOD OD PRODAJE GOTOVIH PROIZVODA I USLUGA
Kriteriji za priznavanje prihoda prema mrs-u
Prihodi od prodaje proizvoda na domaćem tržištu
Prihodi od prodaje usluga
Prihodi od graditeljskih usluga - iz ugovora o gradnji
Prihodi od prodaje proizvoda na inozemnom tržištu
Prihodi od prodaje usluga u inozemstvo
Prihodi s osnove uporabe proizvoda i usluga za vlastite potrebe
Prihodi iz financijskog lizinga
Prihodi od najmova

53. PRIHODI OD PRODAJE ROBE I TRGOVAČKIH USLUGA
Prihod od prodaje robe
Prihod od prodaje robe u tranzitu
Prihod od prodaje robe dane u komisiju ili konsignaciju
Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu
Prihodi od obavljanja trgovačkih usluga
Komisijska prodaja robe primljene od građana
Trgovačko zastupanje
Prihodi od prodaje nekurentne robe
Prihodi od prodaje robe na kredit i otplatu
Prihodi s osnove uporabe robe za vlastite potrebe
Prihodi s osnove dane robe u financijski lizing (najam)
Prihodi od prodaje nekretnina (iz trgovačkih djelatnosti)

54. OSTALI POSLOVNI PRIHODI
Prihodi od otpisa obveza i zastara
Prihodi od rezidualnih imovinskih stavaka, viškova i procjena
Prihodi od financijskih dobitaka
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja, od odgođenih prihoda i naknadno naplaćenih prihoda
Prihodi od refundacija, dotacija, subvencija, milodara i drugih naknada
Prihodi od revalorizacije
Prihodi od naplaćenih poreza, penala, nepodignutih kapara, odustatnina, nagrada isl
Prihodi od financijskog inžinjeringa
Prihodi od prodaje prava
Ostali nespomenuti poslovni prihodi

55. IZVANREDNI-NEUOBIČAJENI PRIHODI

56. BRUTO-DOBITAK ILI GUBITAK - RAZLIKA PRIHODA I RASHODA

57. FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA (RAZRED 8)
Raspored dobitka
Knjiženja u svezi s gubitkom
Odluka o rasporedu dobitka i gubitka za 200x
Odluka o rasporedu dobitka u d.0.
Uporaba dobitka u d.d
Modeli za određivanje udjela u dobitku za raspored na članove društva- dioničare
Veza računa dobitka i gubitka i bilance

58. KAPITAL, PRIČUVE, PREMIJE, ZADRŽAN DOBITAK ILI GUBITAK (RAZRED 9)
Upisan kapital koji je plaćen
Knjiženje povećanja kapitala pristupom novih članova trgovačkom društvu
Novi član uplaćuje svoj udjel u gotovini i uspostavljaše nove odnose u podjeli dobitka i
Novi član preuzima - kupuje dio udjela od postojećeg člana
Novi član priznaje bonus starim članovima
Postojeći članovi priznaju bonus novom članu
Smanjenje temeljnog kapitala (u d.o.o.)
Smanjenje temeljnog kapitala istupanjem člana društva
Istup člana iz društva koji uzima manju aktivu od one koja je unesena
Član koji istupa iz društva uzima veću aktivu od one koja je na njega uknjižena - moguća isplata iz osobne imovine
Upisani kapital koji treba platiti i ostale promjene
Prestanak društva, likvidacija društva i metode obračuna podjele preostale imovine ili obveza
Knjiga poslovnih udjela i dionička knjiga
Razlozi i učinci vođenja knjige poslovnih udjela u d.o.o
Sankcije za neizvješćivanje, odnosno nepravodbno izvješćivanje za d.o.o
Dionički kapital
Emisija (prodaja) običnih - osnivačkih dionica
Izdavanje običnih dionica za ostale oblike imovine
Stjecanje vlastitih dionica
Različita ograničenja u stjecanju vlastitih dionica i postupanja u knjigovodstvu
Upisan temeljni kapital koji nije plaćen
Kapital članova jtdikd
Kapitalna ulaganja obrtnika
Državni-javni kapital
Korekcije u računovodstvu u vezi temeljnoga kapitala
Prijenos udjela i dionica na nove vlasnike - porezni položaj

59. PREMIJE NA EMITIRANE DIONICE I KAPITALNE PRIČUVE
Kapitalni dobitak
Kapitalne pričuve

60. REVALORIZACIJSKE PRIČUVE
Primjer za slučaj hiperinflacije
Primjer uporabe revalorizacije pri prodaji revalorizirane imovine
Uporaba revalorizacije radi pokrića dijela troškova amortizacije
Prijenos revalorizacijskih pričuva u zadržane zarade

61. PRIČUVE
Zakonske pričuve za d.d.
Pokriće gubitka iz pričuva
Pričuve za vlastite dionice
Statutarne pričuve
Ostale pričuve

62. ZADRŽAN DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK
Zadržan dobitak
Isplata zadržanih dobitaka i porezi
Primjer isplate zadržanog dobitka u naravi koji je ostvaren u razdoblju 2001. do 2004.
Prenesen gubitak

63. DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE FINANCIJSKE GODINE
Dobitak tekuće financijske godine
Načini isplate dobitaka prema godinama ostvarenja
Isplata dobitka u naravi (stvarima) izravno na teret dobitka
Isplata dobitka u dionicama
Isplata privatnih trosko va na teret dobitka (kapitala)
Postupak nadoknade predujmljenog dobitka
Prenamjena dobitka u zajam koji odobrava član društva trgovačkom društvu
Gubitak tekuće financijske godine
Pokriće gubitaka
Unutarnje pokriće gubitka
Pokriće gubitka vanjskim uplatama
Pokriće gubitka doznakom drugog (povezanog) društva
Unos sredstava za pokriće gubitka kada su članovi društva fizičke osobe

64. IZVANBILANČNI ZAPISI (SKUPINA RAČUNA 99)
Računski plan i šifriranje računa izvanbilančnih zapisa
Primjeri knjiženja uizvanbilančnim bilješkama
Tuđa imovina u nas
Pozajmica strojeva i alata
Prijam robe u komisiju i konsignaciju
Prijam tuđeg materijala na doradu
Uporaba tuđe ambalaže
Praćenje poslovanja temeljem ortačkog ugovora
Uvjetna prava i obveze
Uknjižba hipoteke na tuđoj imovini
Vinkulirane police osiguranja
Ugovoreni a neiskorišteni dugoročni zajmovi
Vrijednosni papiri i nalozi za plaćanje
Loro-akreditm tuzemnih i inozemnih poslovnih partnera
Emisija vrijednosnih papira
Vrijednosnice komercijalnih zapisa i zadužnice
Tiskanice ulaznica, evidencijskih blokova i slično
Tiskane ulaznice
Tiskanice evidencijskih blokova za topli obrok

65. PRIMJERI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
Bilanca u punom i skraćenom obliku
Račun dobitka i gubitka u punom i skraćenom obliku
Izvješće o novčanom tijeku
Izvještaj o promjenama kapitala
Bilješke uz financijske izvještaje
Pristup i zadaća
Propisi i obveznici
Sadržaj bilježaka
Primjeri bilježaka

III. PROPISI O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI

ČETVRTA SMJERNICA VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA OD 25. SRPNJA 1978. KOJA SE TEMELJI NA ČLANKU 54. (G) UGOVORA O GODIŠNJIM FINANCIJSKIM IZVJEŠĆIMA ZA ODREĐENE VRSTE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA (78/660/EEC)

KAZALO POJMOVA


This product was added to our catalog on Wednesday 22 November, 2006.

Reviews

Customers who bought this product also purchased
Poslovna etika
Poslovna etika
Obračun plaća i drugog dohotka u 2008. godini
Obračun plaća i drugog dohotka u 2008. godini
Kako zaposliti i zadržati najbolje ljude
Kako zaposliti i zadržati najbolje ljude
Vlastiti kapital trgovačkog društva
Vlastiti kapital trgovačkog društva
Osnove revizije
Osnove revizije
Shopping Cart more
0 items
Manufacturer Info
Other products
Notifications more
NotificationsNotify me of updates to Računovodstvo poduzetnika s primjerima knjiženja V.
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Pratite nas
Ukrasite vaš prostor

Zgombić & Partneri d.o.o.
Trnjanska cesta 63, PP 913
HR-10000 Zagreb

IBAN: HR8725000091101026676

MB:0763683 OIB:14520775642

tel. +385 1 7980 440 fax. +385 1 7980 443