Zgombić i Partneri d.o.o. za nakladništvo i informatiku Hrvatski   English


Quick Find

Advanced Search


  Top » Catalog » Law » Croatian » Civil » Family » Obiteljski zakon i zakon o nasljeđivanju My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Categories
Izdanja 2016. (50)
Children's literature (1)
Dictionaries, grammars, handb-> (197)
e-books (8)
Ecology (3)
Economy-> (434)
EU (11)
IT-> (11)
Law-> (415)
  Practical examples (1)
  Croatian-> (391)
    Administrative-law-> (126)
    Civil-> (103)
      Family (14)
      Građansko ovršno pravo
      Građansko parnično pravo (2)
      Gradnja (19)
      Koncesije (2)
      Obvezno pravo (7)
      Ostalo (5)
      Statusna prava građana
      Vlasništvo (45)
      Šteta (8)
    Commercial-> (35)
    Društvene djelatnosti-> (7)
    Financijsko pravo-> (6)
    Gospodarstvo-> (12)
    Javne financije-> (34)
    Labor & Social-> (56)
    Ostalo (12)
  International law (15)
  Ostala izdanja (7)
Medicine-> (62)
Natural science (6)
Politics (4)
Social sciences-> (8)
Software (7)
Sports (2)
Technology-> (39)
Other books (11)
Instalacija čitača e-knjige
What's New? more
Emocionalno poslovanje - Dobrom komunikacijom do poslovnog uspjeha
Emocionalno poslovanje - Dobrom komunikacijom do poslovnog uspjeha
59,00kn
Information
O nama
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
Currencies
We proudly accept
Gotovina i virmansko plaćanje

American Express

Master Card

Maestro

Visa

Diners
Obiteljski zakon i zakon o nasljeđivanju 0,00knAuthor: Kristofić, Ana (pripremila)

Publisher: Vizura d.o.o.
ISBN: 9536957345

Godina izdanja: 2006.
Broj stranica: 324
Dimenzije: 170 × 240 mm
Uvez: TVRDI

RASPRODANO

O knjizi:

OBITELJSKI ZAKON
Uvodne odredbe
Brak
Sklapanje braka
Pretpostavke za sklapanje braka
Pretpostavke za postojanje braka
Pretpostavke za valjanost braka
Osobna prava i dužnosti bračnih drugova
Prestanak braka
Poništaj braka
Razvod braka
Posredovanje prije razvoda braka
Roditelji i djeca
Majčinstvo i očinstvo
Priznanje majčinstva i očinstva
Utvrđivanje majčinstva i očinstva sudskom odlukom
Osporavanje majčinstva i očinstva
Prava i dužnosti u odnosima roditelja i djece
Djetetova prava i dužnosti
Roditeljska skrb
Mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta
Prestanak roditeljske skrbi
Posvojenje
Pretpostavke za zasnivanje posvojenja
Postupak za posvojenje
Prava i dužnosti iz posvojenja
Skrbništvo
Skrbništvo za maloljetne osobe
Skrbništvo i roditeljska skrb za punoljetne osobe
Skrbništvo za posebne slučajeve (poseban skrbnik)
Nadležnost i postupak u poslovima skrbništva
Uzdržavanje
Uzdržavanje djece, roditelja i drugih srodnika
Uzdržavanje bračnog druga
Uzdržavanje izvanbračnog druga i majke izvanbračnog djeteta
Određivanje uzdržavanja
Imovinski odnosi
Imovinski odnosi bračnih drugova
Bračna stečevina i vlastita imovina
Bračni ugovor
Imovinski odnosi izvanbračnih drugova
Imovinski odnosi roditelja i djece
Troškovi poroda izvanbračnog djeteta
Postupak pred sudom
Zajedničke odredbe
Sudjelovanje centra za socijalnu skrb
Posebni parnični postupci
Postupak u bračnim sporovima
Postupak radi utvrđivanja ili osporavanja majčinstva ili očinstva
Postupak radi rješavanja pitanja s kojim će roditeljem dijete živjeti, o roditeljskoj skrbi i o mjerama za zaštitu prava i dobrobiti djeteta
Postupak u sporovima o uzdržavanju
Izvanparnični postupci
Opće odredbe
Mjesna nadležnost sudova
Postupak za lišenje i vraćanje poslovne sposobnosti
Odredbe o drugim izvanparničnim postupcima
Posebni postupci ovrhe i osiguranja opće odredbe
Ovrha radi predaje djeteta roditelju
Ovrha radi uzdržavanja
Ovrha radi ostvarivanja susreta i druženja roditelja s djetetom
Mjere osiguranja radi uzdržavanja
Prijelazne i završne odredbe

OBITELJSKI ZAKON PRAKTIČNI PRIMJERI
Zajednički prijedlog za razvod braka
Zahtjev za sporazumni razvod braka
Tužba radi poništenja braka
Tužba radi osporavan]a očinstva
Tužba radi utvrđenja očinstva i plaćanja a uzdržavanja a
Tužba radi prestanka uzdržavanja a
Tužba radi sniženja uzdržavanja
Tužba radi povišenja uzdržavanja
Tužba radi utvrđenja diobe imovine supružnika
Tužba radi utvrđenja zajedničke imovine
Tužba radi utvrđenja zajedničke imovine i njene diobe
Ugovor o diobi bračne imovine
Ugovor o utvrđivanju suvlasničkih udjela

ZAKON O DRŽAVNIM MATICAMA
ZAKON OISTOSPOLNIM ZAJEDNICAMA
ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA
ZAKON O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI

ZAKON O NASLJEĐIVANJU
Opće odredbe
Pravni temelj nasljeđivanja
Nasljeđivanje na temelju zakona
Zakonski nasljednici
Nasljedni redovi
Prvi nasljedni red
Ostaviteljevi potomci i bračni drug
Pravo predstavljanja
Drugi nasljedni red
Ostaviteljevi roditelji i bračni drug
Ostaviteljeva braća i sestre i njihovi potomci
Ako je jedan roditelj umro bez potomstva
Treći nasljedni red
Ostaviteljevi djedovi i bake
Prava djeda i bake iste loze
Ako su djed i baka jedne loze umrli bez potomstva
Četvrti nasljedni red
Pradjedovi i prabake
Ostali nasljedni redovi
Ostali predci
Osama ostavina
Posebne odredbe za neke nasljednike
Potomci
Posvojčad u slučaju srodničkog posvojenja
Posvojčad u slučaju roditeljskog posvojenja
Bračni i izvanbračni drug
Nasljeđivanje na temelju oporuke i. Pretpostavke valjanosti oporuke
Sposobnost oporučivanja
Poništenje oporuke zbog mana oporučiteljeve volje
Oblik oporuke kao pretpostavka valjanosti
Oblici oporuke
Privatne oporuke
Vlastoručna oporuka
Pisana oporuka pred svjedocima
Javna oporuka
Javna oporuka ako je oporučitelj nije u stanju pročitati
Predaja oporuke na čuvanje
Svjedoci pisane oporuke pred svjedocima i javne oporuke
Raspolaganja u korist ovlaštene osobe, svjedoka i njihovih bližih srodnika
Oporuka u izvanrednim okolnostima
Usmena oporuka
Svjedoci usmene oporuke
Dužnost svjedoka usmene oporuke
Raspolaganja usmenom oporukom u korist svjedoka i njihovih bližih srodnika
Dokazivanje uništene, izgubljene, skrivene ili zametnute oporuke
Sadržaj oporuke
Određivanje nasljednika
Određivanje zamjenika
Ostavljanje zapisa
Raspolaganje u dopuštene svrhe i osnivanje zaklade
Nalozi i uvjeti
Određenost nasljednika i drugih korisnika
Tumačenje oporuke
Pravo na zapis
Osoba opterećena zapisom
Isplata vjerovnika prije zapisovnika
Umanjenje zapisa i naloga
Pravo zapisovnika kada dužnik zapisa ne naslijedi
Kad pravo zapisovnika utrnjuje
Odgovornost zapisovnika za oporučiteljeve dugove
Zapis ostavljen vjerovniku
Zastara
Izvršitelji oporuke
Određivanje izvršitelja oporuke
Dužnosti izvršitelja oporuke
Polaganje računa i nagrada izvršitelju
Opoziv izvršitelja oporuke
Opoziv oporuke
Opoziv oporuke
Odnos ranije i kasnije oporuke
Raspolaganje namijenjenom stvari
Prestanak braka
Hrvatski upisnik oporuka
Nužni nasljednici
Nužni nasljednici i njihovo pravo
Nužni nasljednici
Pravo nužnog nasljednika
Izračunavanje vrijednosti nužnog dijela, umanjenje raspolaganja za slučaj smrti i vraćanje darova
Izračunavanje vrijednosti nužnog dijela
Utvrđivanje vrijednosti ostavine
Što se smatra darom
Određivanje vrijednosti dara
Kad se dar sastoji u osiguranju
Imovina koja se izdvaja iz ostavine
Izdvajanje u korist potomaka koji s privređivali s ostaviteljem
Izdvajanje kućanskih predmeta
Umanjenje raspolaganja oporukom i vraćanje darova zbog povrede nužnog dijela
Povreda vrijednosti nužnog dijela
Red umanjenja i vraćanja
Razmjerno umanjenje raspolaganja oporukom privilegirani zapis (le-gat)
Razmjerno umanjenje zapisa naloženih oporučnom nasljedniku ili zapisovniku (le-gataru)
Red vraćanja darova
Položaj obdarenika koji vraća dar
Pravo zahtijevati umanjenje raspolaganja oporukom i povrat dara
Zastara zahtjeva
Isključenje nužnih nasljednika iz nasljedstva i lišenje nužnog dijela u korist potomaka
Isključenje nužnih nasljednika
Razlozi isključenja
Pretpostavke valjanosti isključenja
Posljedice isključenja
Lišenje nužnog dijela u korist potomaka
Uračunavanje darova i zapisa
Uračunavanje darova zakonskom nasljedniku
Uračunavanje zapisa zakonskom nasljedniku
Način uračunavanja darova i zapisa
Pravo nasljednika kojem se dar ili zapis ne uračunava
Pravo nasljednika koji se odrekao nasljedstva
Pravo vratiti dar
Određivanje vrijednosti darova pri uračunavanju
Kad se dar sastoji u osiguranju
Troškovi uzdržavanja nasljednika
Uobičajeni manji darovi
Darovi učinjeni osobi umjesto koje nasljednik nasljeduje
Uračunavanje nasljednikova duga ostavitelju
Tko može zahtijevati uračunavanje
Nasljednopravni ugovori
Ugovor o nasljeđivanju i o budućem nasljedstvu ili zapisu
Ništavost ugovora o nasljeđivanju
Ništavost ugovora o budućem nasljedstvu ili zapisu
Ništavost ugovora o sadržaju oporuke
Ustupi raspodjela imovine za života
Pretpostavke valjanosti ustupa i raspodjele
Predmet ustupa i raspodjele
Ustupljena imovina ne ulazi u ostavinu
Kad se ustupljeni dijelovi smatraju darom
Zadržavanje raznih prava prigodom ustupa i raspodjele
Prava ustupiteljeva bračnog druga
Dugovi ustupiteljevi i pobijanje ustupa
Odgovornost za nedostatke
Opoziv
Prava nakon opoziva
Ugovor o doživotnom uzdržavanju
Uvjeti za pravovaljanost ugovora o doživotnom uzdržavanju
Upis prava davatelja uzdržavanja
Odgovornost za dugove
Raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju
Utjecaj promijenjenih prilika
Smrt davatelja uzdržavanja
Pravni položaj nasljednika
Otvaranje nasljedstva
Smrt i proglašenje osobe umrlom
Kad se otvara nasljedstvo osobe proglašene umrlom i početak tijeka rokova
Sposobnost za nasljeđivanje
Nedostojnost za nasljeđivanje
Nepoznati nasljednici
Skrbnik ostavine
Stjecanje ostavine i odricanje od nasljedstva
Prelazak ostavine na nasljednike
Odricanje od nasljedstva
Tko se ne može odreći nasljedstva
Sadržaj izjave o odricanju od nasljedstva
Odricanje od nasljedstva koje nije otvoreno
Neopozivost izjave o odricanju ili o prihvatu nasljedstva i njezino poništenje
Priraštaj
Zastara prava zahtijevati ostavinu
Odgovornost nasljednika za ostaviteljeve dugove
Opseg nasljednikove odgovornosti za dugove
Odvajanje ostavine
Nasljednicka zajednica i njezino razvrgnuće
Nasljednička zajednica
Pravo na razvrgnute
Pravo sunasljednika koji su živjeli ili privređivali u zajednici s ostavitelje
Dioba kućanskih predmeta
Ustupanje nasljednog dijela prije diobe
Postupak u nasljednim stvarima
Sastavljanje, čuvanje i opoziv javne oporuke
Postupak za sastavljanje javne i međunarodne
Oporuke
Javna oporuka
Postupanje ovlaštene osobe
Utvrđivanje istovjetnosti oporučitelja i svjedoka
Postupak kad se oporučitelj ne služi uredovnim jezikom ili je nijem, gluh ili gluhoslijep
Međunarodna oporuka
Čuvanje oporuke kod suda i drugih osoba ovlaštenih za sastavljanje javnih oporuka
Čuvanje oporuke
Obavijest o sastavljenoj oporuci
Vraćanje oporuke oporučitelju
Čuvanje izjave o usmenoj oporuci
Obavijest o primljenoj izjavi svjedoka usmene oporuke
Opoziv oporuke pred sudom ili drugim osobama ovlaštenim za sastavljanje javnih oporuka
Ostavinski postupak
Opće odredbe
Predmet ostavinskog postupka
Izvanparnični postupak
Nadležnost za provođenje ostavinskog postupka
Mjesna nadležnost
Zabrana sporazuma o nadležnosti
Stranke
Opća pravila postupanja
Dokazi
Radnje u postupku
Zapisnici i bilješke
Odluke
Prigovor protiv rješenja
Postupak povodom prigovora
Odluke suda o prigovoru protiv rješenja javnog bilježnika
Žalba protiv rješenja
Postupak po žalbi
Izvanredni pravni lijekovi
Troškovi postupka
Prethodne radnje
Smrtovnica
Sastavljanje smrtovnice
Sadržaj smrtovnice
Popis ostaviteljeve imovine
Vrijeme obavljanja popisa
Sadržaj popisa
Način popisivanja
Obavljanje popisa
Postupak sa stvarima za koje postoje posebni propisi
Osiguranje ostavine
Predaja na čuvanje
Postavljanje privremenog skrbnika ostavine
Pečaćenje
Privremene mjere
Predaja oporuke i proglašenje
Predaja oporuke sudu
Proglašenje oporuke
Zapisnik o proglašenju pisane oporuke
Proglašenje usmene oporuke
Proglašenje nestale ili uništene oporuke
Obavijest o proglašenju oporuke
Dostava i čuvanje isprava o proglašenju oporuke
Pokretanje ostavinskog postupka
Pokretanje postupka
Ispitivanje nadležnosti
Mjere ostavinskog suda za osiguranje ostavine
Pozivanje izvršitelja oporuke
Skrbnik nerođenog djeteta
Postupak kad nema imovine ili kad ima samo pokretne imovine f
Odvajanje ostavine od imovine nasljednika
Ostavinska rasprava
Poziv na ročište
Pozivanje oglasom
Predmet ostavinske rasprave
Nasljednička izjava
Prigovor na popis
Upućivanje na parnicu zbog spora
Upućivanje na parnicu zbog spora o pravu na zapis ili o drugom pravu na ostavim
Upućivanje na parnicu zbog spora o sastavu ostavine
Koga se upućuje na parnicu. Trajanje prekida
Rješenje o nasljeđivanju i zapisu
Sadržaj rješenja o nasljeđivanju
Dostava rješenja o nasljeđivanju
Upisi u zemljišnoj knjizi i predaja pokretnih stvari
Mjere osiguranja kad je pravo nasljednika ili zapisovnika uvjetovano
Posebno rješenje o zapisu
Djelomično rješenje o nasljeđivanju
Učinak pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju i zapisu
Stjecanje od tobožnjeg nasljednika
Nasljednikovi zahtjevi nakon pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju
Naknadno pronađena imovina
Naknadno pronađena oporuka
Novi nasljednik ili zapisovnik
Djelovanje razloga za ponavljanje postupka
Postupak kad je nadležno inozemno tijelo
Mjera za zaštitu domaćih nasljednika, zapisovnika i vjerovnika
Zadržavanje ostavine
Javni bilježnici kao sudski povjerenici
Provođenje ostavinskih rasprava
Javni bilježnici u svojstvu sudskog povjerenika
Djelokrug javnog bilježnika
Postupak
Rokovi za provedbu postupka
Ovlasti i dužnosti javnog bilježnika
Službeno područje javnog bilježnika
Položaj i rad javnog bilježnika kao sudskog povjerenika
Važenje zakona
Dostavljanje
Oslobođenje od troškova državnih pristojbi
Nadzor suda
Prestanak rada javnog bilježnika
Nagrada i troškovi javnog bilježnika kao sudskog povjerenika
Nagrada i troškovi
Pravilnik
Prijelazne i završne odredbe

ZAKON O NASLJEĐIVANJU PRAKTIČNI PRIMJERI
Ugovor o darovanju
Ugovor o doživotnom uzdržavanju
Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju
Ugovor o darovanju za slučaj smrti
Ugovor o darovanju bez predaje stvari
Ugovor o raspodjeli imovine za života
Vlastoručna oporuka
Pisana oporuka pred svjedocima
Opoziv oporuke
Izjava svjedoka usmene oporuke
Opoziv oporuke
Nasljednička izjava
Nasljednička izjava
Nasljednička izjava
Nasljednička izjava
Međunarodna oporuka
Tužba radi utvrđenja da određene nekretnine ne ulaze u ostavinu
Tužba radi radi opozivanja ugovora o darovanju
Tužba radi raskida ugovora o doživotnom uzdržavanju
Tužba radi raskida ugovora o doživotnom uzdržavanju zbog neizvršavanja obveza
Tužba radi utvrđenja opravdanosti isključenja nužnog nasljednika iz nasljedstva
Tužba radi utvrdivanja pravne nevaljanosti pisane oporuke
Tužba radi opozivanja ugovora o darovanju
Tužba radi vraćanja dara
Punomoć


This product was added to our catalog on Wednesday 18 October, 2006.

Reviews

Customers who bought this product also purchased
Radno i socijalno zakonodavstvo u 2010.
Radno i socijalno zakonodavstvo u 2010.
Radni i službenički odnosi
Radni i službenički odnosi
Nekretnine
Nekretnine
Hrvatsko arbitražno pravo
Hrvatsko arbitražno pravo
Komentar zakona o trgovačkim društvima
Komentar zakona o trgovačkim društvima
Radni odnosi - aktualna pitanja zakonodavstva i sudske prakse - 2008.
Radni odnosi - aktualna pitanja zakonodavstva i sudske prakse - 2008.
Shopping Cart more
0 items
Manufacturer Info
Other products
Notifications more
NotificationsNotify me of updates to Obiteljski zakon i zakon o nasljeđivanju
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Pratite nas
Ukrasite vaš prostor

Zgombić & Partneri d.o.o.
Trnjanska cesta 63, PP 913
HR-10000 Zagreb

IBAN: HR8725000091101026676

MB:0763683 OIB:14520775642

tel. +385 1 7980 440 fax. +385 1 7980 443