Zgombic i Partneri d.o.o. za nakladnistvo i informatiku Hrvatski   English


Pretraživanje

Napredno pretraživanje


  Početna stranica » Katalog » Rječnici, gramatike, priručnici » Priručnici » Engleski u brodostrojarskim komunikacijama Moj račun  |  Košarica  |  Blagajna   
Kategorije
Izdanja 2016.
Izdanja 2017.
Izdanja 2018 (2)
Knjige od 10,00 kn
Knjige od 20,00 kn (5)
Dječja književnost
Društvene znanosti->
e-knjige
Ekologija
Ekonomija-> (14)
EU
Informatika->
Medicina->
Politika
Pravo-> (6)
Prirodne znanosti
Rječnici, gramatike, priručnici-> (7)
  Rječnici-> (5)
  Gramatike->
  Učenje jezika-> (1)
  Priručnici (1)
Software (4)
Sport
Tehnika->
Ostala izdanja
Instalacija čitača e-knjige
Što je novo? više o ...
Komentar Zakona o javnoj nabavi
Komentar Zakona o javnoj nabavi
735,00kn
Informacije
O nama
Privatnost podataka
Uvjeti korištenja
Kontaktirajte nas
Valute
Načini plaćanja
Gotovina i virmansko plaćanje

American Express

Master Card

Maestro

Visa

Diners
Engleski u brodostrojarskim komunikacijama 500,00knAutor: Spinčić, Aris; Luzer, Josip

Nakladnik: Adamić d.o.o.
ISBN: 9532190473

Godina izdanja: 2002.
Broj stranica: 632
Dimenzije: 210 × 297 mm
Uvez: TVRDI
Rok dostave: 4 dana

O knjizi:

UVOD
OBLICI KOMUNIKACIJE U BRODOSTROJARSKOJ PRAKSI
Forms of Communications in Marine Engineering

DOPISIVANJE
Written Communications
Dopisi
Letters
Pisanje dopisa
Letter Writing
Dijelovi dopisa
Parts of a Letter
Tiskano zaglavlje firme
Company Printed Letterhead
Dopisi proizvođača motora
Service Letters
Izgled dopisa proizvođača
Service Letter Layout
Primjeri dopisa proizvođača
Specimen of Service Letters
Memorandumi i okružnice
Memorandums and Circular Letters/ Circulars
Izgled memoranduma
Memorandum Layout
Primjeri memoranduma
Memo Specimens
Okružnice
Circular Letters
Neposredna komunikacija između broda i kopna
Means of Direct from Ship/to Ship Communication
Komuniciranje teleksom i telefonom
Telex versus Telephone Communication
Radioteleks
Radiotelex
Pozivnik stanice
Station Selective Call Station
Odzivnik
Answerback
Poziv
Calling
Osnovni postupci za predaju radioteleksa
Basic Procedures for Sending a Radiotelex
Izgled teleksa
Telex Layout
Stil teleksnih poruka
Style of Telex Messages
Jezik teleksa
Telex Wording
Primjeri teleksa
Specimen Telexes
Redovne i izvanredne teleks poruke
Routine and Extraordinary Telex Messages
Redovne poruke
Routine Telex Messages
Obavijest o dolasku broda
Arrival Messages
Obavijest o odlasku broda
Departure Message
Obavijest o poziciji broda
Vessel's Position Message
Obavijest o odlasku iz luke u kojoj je ukrcano gorivo
Message on Leaving Bunkering Port
Tjedno izvješće
Weekly Report
Poruke u slučaju teških nezgoda
Messages in Case of Serious Incidents
Telefaks
Telefax
Izgled telefaksa
Fax Layout
Primjeri telefaksa
Specimen Telefaxes
Elektronska pošta
E-Mail
Prednost elektronske pošte
Advantage of E-Mail
Priprema poruke za elektronsku poštu
Preparation of E-Mail
Izgled poruke pripremljene za elektronsku poštu
Layout of E-Mail Messages
Poruka od više stranica
E-Mail Multi-Page Message
Slanje elektronske pošte s broda na kopno i obrnuto
Ship-to-Shore/ Shore-to-Ship E-Mail Communication
Postupak slanja elektronske pošte
E-Mail Communication Procedure
Primjer poruke pripremljene za elektronsku poštu
E-Mail Specimen

PRIMJERI DOPISIVANJA IZ BRODOSTROJARSKE PRAKSE
Correspondence in Marine Engineering Practice
Nemogućnost vađenja donje blazinice temeljnog ležaja
Sticking of Lovver Crankshaft Bearing Shell
Pregaranje ispušnih ventila
Burning of Exhaust Valves
Postavljanje filtra ulja za podmazivanje
Installation of L.O. Filter
Izlijevanje goriva nastalo povećavanjem temperature u tanku
Fuel oil Spillage Due to Temperature Increase in Tank
Poteškoće u radu sisaljki goriva i rasprskača
Troubles with Fuel Pumps and Injectors
Istrošenje košuljice i prstenova zbog loše kakvoće goriva
Cylinder Liner and Piston Ring Wear Down Due to Poor Fuel Quality
Značajan porast temperature ispirnog zraka i ispušnih plinova iz glavnog motora
Considerable Increase in Temperature of Main Engine Scavenge Air and Exhaust Gas
Oštećenje vijaka temelja glavnog motora
Damage to Main Engine Holding Down Bolts
Lom priteznih vijaka spojke bregaste osovine na glavnom motoru
Shearing of Tightening Bolts on Main Engine Camshaft Coupling
Naplavljivanje morem ložišta pomoćnog kotla
Flooding of Auxiliary Boiler Furnace with Sea Water
Propuštanje iz snopa odvojnih cijevi na pomoćnom kotlu
Tube Leaking in the Auxiliary Boiler Division Membrane

PREGLED JEZIČNIH STRUKTURA U BRODOSTROJARSKIM KOMUNIKACIJAMA
An Outline of Language Structures in Marine Engineering Communications
Pravila i propisi
Rules and Regulations
Struktura "shall+infinitiv"
"Shall+lnfinitive" Structure
Struktura is/ are + to-infinitive
Is/are + to-infinitive Structure
Naredbe
Orders
Neposredne naredbe
Direct Orders
Imperativ ili zapovjedni način
Imperative
Naglašene ili enfatičke naredbe
Emphatic Orders
Neposredne naredbe-moraš+infinitiv
Direct Orders - you must + infinitive
Posredne usmene naredbe
Indirect Oral Orders
Pisane naredbe
Written Orders
Izrazi kojima se iskazuje obveza ili prinuda
Phrasal Expressions Indicating Obligation or Compulsion
Savjeti i preporuke
Advise and Recommendations
Izrazi kojima se iskazuju savjeti i preporuke
Phrasal Expressions for Advice & Recommendations
Upute
Instructions
Jezične strukture u uputama
Language Structures of Instructions
Radne liste
Work Cards or Work Sheets
Specifikacije
Specifications
Specifikacija radova prilikom dokovanja
Dry-Docking Specifications
Jezične strukture u specifikacijama
Language Structure of Specifications
Izvješća
Reports
Jezične strukture u izvješćima
Language Structures of Reports: Simple Past Tense
Pluskvamperfekt ili pretprošle vrijeme
Pluperfect of Past Perfect Tense
Uporaba prošlog svršenog vremena umjesto pluskvamperfekta
Simple Past Instead of Past Perfect Tense
Prošlo trajno vrijeme
Past Progressive Tense
Nesvršeni glagolski oblici
Non-Finite Forms of Verbs
Infinitiv
Infinitive
Participi
Participles
Gerund ili glagolska imenica
Gerund
Pregled struktura u brodostrojarskim komunikacijama
Review of Structures Used in Marine Engineering Communications

KOMUNIKACIJSKE SITUACIJE U BRODOSTROJARSKOJ PRAKSI
Communication Instances in Marine Engineering

MOLBA ZA ZAPOSLENJE, INTERVIEW, PREPORUKE
Application for Employment, lnterview, References

POSLOVI SLUŽBE STROJA
Engine Room Duties
Dužnosti i obveze časnika stroja
Engineer Officers' Duties and Responsibilities

SIGURNOST NA BRODU
Safety on Board

RAD l PRAĆENJE RADA STROJA
Engine Operation and Monitoring
Rad stroja
Engine operation
Praćenje rada stroja
Engine Monitoring
Dnevnik stroja
Engine Room Log
Bilješke u dnevniku stroja
Remarks in the Engine Room Log
Jasnoća i čitkost zapisa i ovjera dnevnika
Clarity and Ease of Engine Log Records and Certification

ODRŽAVANJE STROJA
Engine Maintenance
Alati i doknadni dijelovi.:
Tools and Spares
Održavanje na osnovi vremena i stanja
Time-based and Condition-based Maintenance
Objedinjeno održavanje
Integrated Maintenance
Zaštitni program održavanja i planirani raspored održavanja
Prevent(at)ive Maintenance Programme (PMP) and Planned Maintenance Schedule (PMS)
Novi računarski programi za održavanje
Advanced Maintenance Software
Odgovornost upravitelja stroja za održavanje
Chief Engineer's Maintenance Responsibilities
Planiranje rada
Work Planning
Brodska uprava ili brodsko povjerenstvo
Onboard Management or Management Committee
Bilješke o radovima održavanja
Maintenance Records
Izvješćivanje
Reporting
Mjesečna izvješća
Monthlv Reports
Povremena izvješća
Perodic Reports
Izvješće o putovanju ili izvadak iz dnevnika
Vovage Report or Log Abstract
Podaci o radu stroja
Performance Data Sheet
Pregled kroz ispirne kanale
Inspection through Scavenging Ports
Izvješća o pregledu klipa, klipnih utora i prstenova
Overhaul Reports of Piston, Piston Grooves and Rings
Vađenje i pregled klipa
Piston Withdrawal and Checking
Mjerenje čela klipa
Measuring the Piston Crown
Provjera plašta klipa
Checking the Piston Skirt
Čišćenje i provjera prstenova i utora
Cleaning and Checking of Piston Rings and Grooves
Mjerenje istrošenja prstenova
Measurement of Ring Wear
Mjerenje rascjepa prstenova
Measurement of Piston Ring Gap
Mjerenje zračnosti prstenova
Measurement of Piston Ring Clearance
Postavljanje prstenova
Fitting of Piston Rings
Provjera i čišćenje rashladnog prostora klipa
Checking and Cleaning the Piston Cooling Space
Napomene o stanju klipova, prstenova i utora
Remarks on Condition of Pistons, Piston Rings and Grooves
Mjerenje košuljice cilindra
Cvlinder Liner Calibration
Napomene o stanju košuljice
Remarks on Liner Condition
Mjerenje defleksije koljenaste osovine
Measurement of Crankshaft Deflection
Postupak mjerenja
Measuring Procedure
Izvješće o temeljnom i letećem ležaju
Main Bearing and Crankpin Bearing Report
Postupak mjerenja zračnosti temeljnog ležaja na motorima M.A.N diesel
Measuring Procedure of Main Bearing Clearance in M. A. N Diesels
Postupak mjerenja zračnosti temeljnog ležaja na dizelskim motorima B&W
Measuring Procedure of Main Bearing
Clearance for B&W Diesels
Mjerenje zračnosti u letećim ležajevima
Measuring the Clearance of Crankpin Bearings
Napomene o mjerenju zračnosti i utvrđenom stanju temeljnih i letećih ležajeva
Remarks on Clearance Measurement and Condition of Main and Crankpin Bearings
Izvješće o mjerenju zračnosti ležajeva križne glave
Crosshead Bearing Clearance Report
Napomene o pregledu ležajeva i svornjaka križne glave
Remarks on Inspection of Crosshead Bearings and Pins

KRCANJE POGONSKOG GORIVA
Bunkering
Zahtjev za krcanje pogonskog goriva
Request for Bunkers
Opća načela o preuzimanju pogonskog goriva
General Bunkering Practice
Postupci prije preuzimanja goriva
Pre-transfer Conference, Declaration of Inspection,
Pre-Delivery Checks, Pre-Bunker Transfer Procedure
Postupci prilikom preuzimanja goriva
Bunker Delivery Procedures, Bunkering Operation
Uzimanje i slanje uzoraka
Sample Taking and Forwarding
Postupci nakon preuzimanja goriva
Post-Bunkering Procedures
Spor radi nedovoljno isporučene količine goriva
Dispute Over the Short Delivery of Bunkers
Analiza goriva
Fuel Analysis

KONTROLA I ANALIZA ULJA ZA PODMAZIVANJE
Lubricating Oil Checking and Analysis
Trebovanje ulja za podmazivanje
Luboil Reguisition
Zaprimanje ulja za podmazivanje na brod
Receiving Luboil on Board
Mjesečno izvješće o potrošnji ulja za podmazivanje
Monthly Lubricant Report, Luboil Consumption List
Praćenje kakvoće rabljenog ulja
Evaluation of Used Luboil

ISPITIVANJE I OBRADA RASHLADNE I KOTLOVNE VODE
Cooling and Boiler VVater Testing and Treatmentr
Osnovni pojmovnik kemije rashladne i kotlovne vode
Basic Glossary of Cooling and Boiler Water Chemistry
Rashladna i kotlovna voda
Cooling and Boiler water

SMETNJE U RADU I OŠTEĆENJA DIJELOVA MOTORA
Engine Troubles and Damages to Components
Bilježenje smetnji u radu i izvješćivanje o njima
Recording and Reporting Troubles
Podaci o smetnjama koji se upisuju u dnevnik stroja
Log Book Entries Regarding Troubles
Cjelovito izvješće
Detailed Report
Oblik izvješća o smetnjama
Format of Trouble/ Damage Reports
Smetnje u radu stroja koje ne može otkloniti sama posada
Troubles beyond Repair Capability of the Vessel's Personnel
Oblik i sadržaj zahtjeva za popravak
Format and Contents of the Repair Request
Načini podnošenja zahtjeva za popravke
Repair Request Specimens
Posebna izvješća
Special Reports
Obavijest o kvaru/ kvarovima tijekom garancijskog roka
Notification of Defect(s) during Guarantee Period
Izvješće o teretnoj dizalici
Cargo Grane Report
Izvješće o provedenom ispitivanju
Investigation Report
Oštećenja radnih dijelova motora
Damages to Operating Engine Components
Mikrozaribavanje stapnih prstenova
Microseizure of Piston Rings
Grebanje
Scratching
Nagrizanje i pjeskarenje
Pock-marking and Sand-blasting
Zapečenost stapnih prstenova
Piston Ring Sticking
Puknuće i slom ili kolaps prstenova
Breakage and Collapse of Rings
Istrošenje u obliku lista djeteline
Clover-leafing formation
Propuštanje prstenova
Blow-by
Oštećenje ležajeva
Bearing Failure
Oblik trošenja površine ležaja
Wear Pattern of Bearing Surface
Izbrazdanost
Scoring
Puknuće uslijed zamora materijala
Fatigue Cracking
Odvajanje gornjeg sloja od čeličnog dijela ležaja
Bearing Overlay/ Metal Detachment
Jako zaprljani ili zamašćeni gornji sloj
Overlay Heavily Smudged or Smeared
Hrapavost ležaja
Bearing Roughness
Raspadanje bijele kovine
Bearing Metal Crumbling
Promjena boje uslijed topline
Heat Discoloration
Kavitacija i erozija u ležajevima
Bearing Cavitation and Erosion
Elektroerozija
Electro-erosion
Korozija u ležajevima
Bearing Corrosion
Nagrizanje ležaja
Bearing Fretting
Hrapavost rukavca
Journal Roughness
Kriterij za određivanje hrapavosti
Roughness Criteria
Ovalnost rukavca/ osnaka
Journal Pin Ovality
Srebrnasto - bijeli izgled
Silvery-white Appearance
Erozija zbog iskrenja
Spark Erosion
Gubitak sjaja i pojava ogrebotina na zupčanicima
Matt Appearance and Scratching of Gear Wheels
Točkasta korozija
Pitting
Oslojenje ili listanje
Spalling or Flaking
Struganje, guljenje ili podsijecanje
Scuffing, Galling or Undercutting
Zaribavanje stapa
Piston Seizure
Nagrizanje
Fretting

TREBOVANJE DOKNADNIH DIJELOVA I POTROŠNOG MATERIJALA
Requisition of Spares and Consumables
Različiti načini trebovanja
Various Requisition Techniques

REMONT U DOKU
Drydocking Repairs
Podrobni opisi popravaka
Detailed Specifications of Repairs
U doku i nakon izlaska iz njega
In Drydock and after Leaving it

PREGLEDI ZA KLASU POSTROJENJA
Surveys for Machinery Class
Ciljevi klasifikacije brodova i postrojenja
Objectives of Huli and Machinery Classification
Klasifikacijski zavodi u svijetu
Worldwide Classification Societies
Hrvatski registar brodova
Croatian Register of Shipping
Tijek klasifikacije
Classification Procedure
Suradnja među klasifikacijskim zavodima
Cooperation among Classification Societies
Pregled postrojenja
Machinery Surveys
Pregled kotla, parnih cijevi, rashladnog uređaja i osovine vijka
Survey of Boiler, Steam Pipes, Refrigerating Plant and Screw Shaft
Upis podataka o pregledima za dodjelu klase
Keeping Records of Class Surveys
Svjedodžbe Llovdovog upisnika brodova
Certificates issued by Lloyd's Register of Shipping
Postupni pregled postrojenja
Continuous Survey of Machinery (CSM)
Upraviteljev pregled postrojenja
Survey of Machinery by Chief Engineers
Upraviteljeve izvješće o pregledu
Chief Engineer's Survey Report

SPRJEČAVANJE ONEČIŠĆENJA MORA S BRODOVA
Pollution Prevention of Seas from Ships
Knjiga o uljima
Oil Record Book
Planiranje postupaka za slučaj ispuštanja ulja u more
Planning of Procedures in Čaše of Oil Discharge

VRJEDNOVANJE POMORACA NA BRODU
Evaluation of Seafarers on Board

SMJENA UPRAVITELJA STROJA
Relief of Chief Engineer
Napomene upravitelja stroja prilikom primopredaje dužnosti
Chief Engineer Hand-over Notes

PRILOZI
Molba za zaposlenje, intervievv, preporuke
Application for Employment, Intervievv, References
Dužnosti i obveze časnika stroja
Engineer Officers' Duties and Responsibilities
Sigurnost na brodu
Safety on Board
Rad i praćenje rada stroja
Engine Operation and Monitoring
Održavanje stroja
Engine Maintenance
Krcanje pogonskog goriva
Bunkering
Kontrola i analiza ulja za podmazivanje
Lubricating Oil Checking and Analysis
Ispitivanje i obrada rashladne i kotlovne vode
Cooling and Boiler Water Testing and Treatment
Smetnje u radu i oštećenja dijelova motora
Engine Troubles and Damages to Components
Trebovanje doknadnih dijelova i potrošnog materijala
Requisition of Spares and Consumables
Remont u doku
Drydocking Repairs
Pregledi za klasu postrojenja
Surveys for Machinery Class
Sprječavanje zagađenja mora s brodova
Pollution Prevention of Seas from Ships
Vrjednovanje pomoraca na brodu
Evaluation of Seafarers on Board
Smjena upravitelja stroja
Relief of Chief Engineer

KRATICE, JEDINICE l SIMBOLI
Abbreviations, Units and Symbols

IZVORI
References

Naša preporuka:
Hrvatsko-engleski rječnik pomorskog nazivlja
Hrvatsko- engleski rječnik pomorskog nazivlja
Strojarski 
rječnik energetskog strojarstva i osnova strojarstva: englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski
Strojarski rječnik energetskog strojarstva i osnova strojarstva: englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski
Tehnički 
rječnik brodogradnje, strojarstva i nuklearne tehnike: englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski
Tehnički rječnik brodogradnje, strojarstva i nuklearne tehnike: englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski
Strojarski rječnik, englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski
Strojarski rječnik, englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski
Tehnički rječnik i rječnik motora i motornih vozila englesko-hrvatski
Tehnički rječnik i rječnik motora i motornih vozila englesko-hrvatski


Ovaj proizvod je uvršten u naš katalog dana Petak 28 Listopad, 2005.

Recenzije

Košarica više o ...
Košarica je prazna
Nakladnik
Ostali proizvodi
Obavijesti više o ...
ObavijestiObavijesti me o promjenama na Engleski u brodostrojarskim komunikacijama
Javi prijatelju
 

Javi prijatelju o ovom proizvodu.
Pratite nas
Ukrasite vaš prostor

Zgombić & Partneri d.o.o.
Trnjanska cesta 63, PP 913
HR-10000 Zagreb

IBAN: HR8725000091101026676
OIB:14520775642

E-mail: naklada@zgombic.hr; tel. +385 1 7980 440, 7999 208; m. +385 91 7978 705