Zgombić i Partneri d.o.o. za nakladništvo i informatiku Hrvatski   English


Quick Find

Advanced Search


  Top » Catalog » Law » Croatian » Civil » Obvezno pravo » Zakon o obveznim odnosima My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Categories
Izdanja 2016. (50)
Children's literature (1)
Dictionaries, grammars, handb-> (197)
e-books (8)
Ecology (3)
Economy-> (434)
EU (11)
IT-> (11)
Law-> (415)
  Practical examples (1)
  Croatian-> (391)
    Administrative-law-> (126)
    Civil-> (103)
      Family (14)
      Građansko ovršno pravo
      Građansko parnično pravo (2)
      Gradnja (19)
      Koncesije (2)
      Obvezno pravo (7)
      Ostalo (5)
      Statusna prava građana
      Vlasništvo (45)
      Šteta (8)
    Commercial-> (35)
    Društvene djelatnosti-> (7)
    Financijsko pravo-> (6)
    Gospodarstvo-> (12)
    Javne financije-> (34)
    Labor & Social-> (56)
    Ostalo (12)
  International law (15)
  Ostala izdanja (7)
Medicine-> (62)
Natural science (6)
Politics (4)
Social sciences-> (8)
Software (7)
Sports (2)
Technology-> (39)
Other books (11)
Instalacija čitača e-knjige
What's New? more
Priručnik za planiranje 2017. - 2019.
Priručnik za planiranje 2017. - 2019.
150,00kn
Information
O nama
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
Currencies
We proudly accept
Gotovina i virmansko plaćanje

American Express

Master Card

Maestro

Visa

Diners
Zakon o obveznim odnosima 0,00knPublisher: Zgombić & Partneri - nakladništvo i informatika d.o.o.
ISBN: 9536348357

Zgombić & Partneri RASPRODANO

Godina izdanja:
2005.
Broj stranica:
700 str.
Dimenzije:
120 × 170 mm
Uvez:
meki

Komplet 5 knjiga iz područja prava za samo 180,00 kn.


O knjizi:

KNJIGA SADRŽI OPSEŽNO POJMOVNO KAZALO.

"Narodne novine" br. 35/05
Zakon o obveznim odnosima, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. veljače 2005. godine
Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2006., s tim da se odredbe članka 26. stavka 1. - 3. i članka 29. stavka 2. - 6. i stavka 8. počinju primjenjivati nakon isteka dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona

SADRŽAJ
Dio prvi
OPĆI DIO

OSNOVNA NAČELA
Cilj i sadržaj zakona
Sloboda uređivanja obveznih odnosa
Ravnopravnost sudionika u obveznom odnosu
Načelo savjesnosti i poštenja
Dužnost suradnje
Zabrana zlouporabe prava
Načelo jednake vrijednosti činidaba
Zabrana prouzročenja štete
Dužnost ispunjenja obveze
Ponašanje u ispunjavanju obveza i ostvarivanju prava
Dispozitivni karakter odredaba Zakona
Primjena običaja i prakse
Postupanje u skladu sa statutom, društvenim ugovorom, odnosno pravilima
Primjena pojedinih odredaba na trgovačke ugovore i druge pravne poslove
Zaštita prava

SUDIONICI OBVEZNIH ODNOSA
Pojam
Pravna sposobnost
Poslovna sposobnost
Prava osobnosti

NASTANAK OBVEZA

VRSTE OBVEZA
Odjeljak 1
NOVČANE OBVEZE
Odsjek 1
OPĆE ODREDBE
Načelo monetarnog nominalizma
Valuta obveze
Indeksna klauzula
Klizna skala
Plaćanje prije roka
Odsjek 2
UGOVORNE KAMATE
Stopa ugovornih kamata
Kamate na kamate
Kamate u nenovčanim obvezama
Odsjek 3
ZATEZNE KAMATE
Kad se duguju
Pravo na potpunu naknadu
Kamate na kamate
Odjeljak 2
OBVEZE S VIŠE ČINIDABA
Odsjek 1
ALTERNATIVNE OBVEZE
Pravo izbora
Neopozivost i učinak izbora
Trajanje prava izbora
Izbor povjeren trećoj osobi
Ograničenje na preostalu činidbu
Ograničenje u slučaju odgovornosti jedne strane
Odsjek 2
FAKULTATIVNE OBVEZE I FAKULTATIVNE TRAŽBINE
I. FAKULTATIVNE OBVEZE
Ovlaštenje dužnika
Ovlaštenja vjerovnika
II. FAKULTATIVNE TRAŽBINE
Odjeljak 3
OBVEZE S VIŠE DUŽNIKA I VJEROVNIKA
Odsjek 1
DJELJIVE OBVEZE
Dijeljenje duga i tražbine
Predmnjeva solidarnosti
Odsjek 2
SOLIDARNE OBVEZE
I. SOLIDARNOST DUŽNIKA
Sadržaj solidarnosti dužnika
Prijeboj
Otpust duga
Obnova
Nagodba
Sjedinjenje
Zakašnjenje vjerovnika
Zakašnjenje jednog dužnika i priznanje duga
Zastoj i prekid zastare; odricanje od zastare
Pravo ispunitelja na naknadu
Podjela na jednake dijelove i iznimka
II. SOLIDARNOST VJEROVNIKA
Solidarnost se ne predmnijeva
Sadržaj solidarnosti
Prijeboj
Otpust duga i obnova
Nagodba
Sjedinjenje
Zakašnjenje
Priznanje duga
Zastara
Odnosi između vjerovnika nakon ispunjenja
Odsjek 3
NEDJELJIVE OBVEZE

UČINCI OBVEZA
Odjeljak 1
OPĆE PRAVILO
Odjeljak 2
POBIJANJE DUŽNIKOVIH PRAVNIH RADNJI
Opće pravilo
Pretpostavke pobijanja
Isključenje pobijanja
Sredstva pobijanja
Učinak pobijanja
Rok za podnošenje tužbe
Odjeljak 3
PRAVO ZADRŽANJA
Pojam i sadržaj
Iznimke
Obveza povrata stvari prije namirenja tražbine
Učinak prava zadržanja
Odjeljak 4
VJEROVNIKOVA PRAVA U POSEBNIM SLUČAJEVIMA
Kad se činidba sastoji u davanju stvari određenih po rodu
Kad se činidba sastoji u činjenju
Kad se činidba sastoji u propuštanju
Pravo zahtijevati naknadu umjesto dosuđenog

PROMJENE U OBVEZNOM ODNOSU
Odjeljak 1
PROMJENE NA STRANI SUBJEKATA
Odsjek 1
USTUP TRAŽBINE (CESIJA)
I. OPĆE ODREDBE
Koje se tražbine mogu prenijeti ugovorom
Sporedna prava
Obavješćivanje dužnika
Višestruko ustupanje
II. ODNOS PRIMATELJA I DUŽNIKA
III. ODNOS USTUPITELJA I PRIMATELJA
Predaja isprava o dugu
Odgovornost za postojanje tražbine
Odgovornost za naplativost
IV. POSEBNI SLUČAJEVI
USTUPANJA TRAŽBINE
Ustupanje umjesto ispunjenja ili radi ispunjenja
Ustupanje radi osiguranja
Odsjek 2
SUBROGACIJA
Pojam i sadržaj
Zakonska subrogacija
Subrogacija u slučaju djelomičnog ispunjenja
Dokazi i sredstva osiguranja
Koliko se može zahtijevati od dužnika
Isključenje odgovornosti vjerovnika
Odsjek 3
PREUZIMANJE DUGA
Ugovor o preuzimanju duga
Kad je dug osiguran hipotekom
Promjena dužnika
Sporedna prava
Prigovori
Odsjek 4
PRISTUPANJE DUGU
Ugovor o pristupanju dugu
Pristupanje dugu u slučaju preuzimanja neke imovinske cjeline
Odsjek 5
PREUZIMANJE ISPUNJENJA
Odsjek 6
JAMSTVO
I. OPĆE ODREDBE
Pojam
Oblik
Sposobnost jamčenja
Jamčenje za poslovno nesposobnog
Za koje se obveze može dati
Opseg jamčeve odgovornosti
Prijelaz vjerovnikovih prava na jamca
(subrogacija)
II. ODNOS VJEROVNIKA I JAMCA
Oblici jamstva
Solidarnost jamaca
Gubitak prava na rok
Stečaj glavnog dužnika
Smanjena odgovornost dužnikova nasljednika
Jamčevi prigovori
Dužnost obavješćivanja jamca o dužnikovu propuštanju
Oslobođenje jamca zbog vjerovnikova odugovlačenja
Oslobođenje jamca zbog gubitka osiguranja
III. ODNOS JAMCA I DUŽNIKA
Pravo zahtijevati naknadu od dužnika
Pravo jamca solidarnog dužnika
Pravo jamca na prethodno osiguranje
Gubitak prava na naknadu
Pravo na povrat podmirenog
IV. PRAVO REGRESA
V. ZASTARA
Odsjek 7
PRIJENOS UGOVORA
Pretpostavke prijenosa
Odgovornost prenositelja
Prigovori
Odsjek 8
UPUTA (ASIGNACIJA)
I. POJAM UGOVORA
II. ODNOS PRIMATELJA UPUTE I UPUĆENIKA
Prihvat od strane upućenika
Prigovori upućenika
Prijenos upute
Zastara
III. ODNOS PRIMATELJA UPUTE I UPUTITELJA
Ako je primatelj upute vjerovnik uputitelja
Uputa nije ispunjenje
Dužnost primatelja upute da obavijesti uputitelja
Odustanak od prihvaćene upute
Opoziv ovlaštenja danog primatelju upute
IV. ODNOS UPUTITELJA I UPUĆENIKA
Ako je upućenik dužnik uputitelja
Opoziv ovlaštenja danog upućeniku
V. SMRT I LIŠENJE POSLOVNE SPOSOBNOSTI
VI. UPUTA U OBLIKU PAPIRA
NA DONOSITELJA
VII. UPUTA U OBLIKU PAPIRA NA IME I PO NAREDBI
Odjeljak 2
PROMJENE SADRŽAJA
Odsjek 1
OBNOVA (NOVACIJA)
Pretpostavke
Volja za obnovom
Učinak obnove
Nevaljanost i utrnuće prijašnje obveze
Učinak poništaja
Odsjek 2
NAGODBA
Pojam
U čemu se sastoje uzajamna popuštanja
Sposobnost
Sadržaj
Primjena odredaba o dvostranoobveznim ugovorima
Prekomjerno oštećenje
Učinak nagodbe prema jamcima i zalogodavcima
Nagodba o nevaljanom pravnom poslu
Ništetnost nagodbe
Ništetnost jedne odredbe nagodbe

PRESTANAK OBVEZA
Odjeljak 1
OPĆE PRAVILO
Odjeljak 2
ISPUNJENJE
Odsjek 1
OPĆA PRAVILA O ISPUNJENJU
I. TKO MOŽE ISPUNITI I
TROŠKOVI ISPUNJENJA
Ispunjenje od strane dužnika ili treće osobe
Ispunjenje poslovno nesposobnog
Troškovi ispunjenja
II. KOME SE MOŽE ISPUNITI OBVEZA
Ovlaštena osoba
Ispunjenje poslovno nesposobnom vjerovniku
III. PREDMET ISPUNJENJA
Sadržaj obveze
Zamjena ispunjenja
Predaja radi prodaje
Djelomično ispunjenje
Obveza davanja stvari određenih po rodu
IV. URAČUNAVANJE ISPUNJENJA
Red uračunavanja
Uračunavanje kamata i troškova
V. VRIJEME ISPUNJENJA
Određivanje roka
Novčana obveza kod trgovačkih ugovora
Pravo na ispunjenje prije roka
Kad je određivanje roka ostavljeno jednoj strani
Plaćanje putem banke ili poštom
VI. MJESTO ISPUNJENJA
Opća pravila
Mjesto ispunjenja novčanih obveza
VII. PRIZNANICA
Izdavanje
Predmnjeve
VIII. VRAĆANJE OBVEZNICE
Odsjek 2
ZAKAŠNJENJE
I. ZAKAŠNJENJE DUŽNIKA
Kad dužnik dolazi u zakašnjenje
II. ZAKAŠNJENJE VJEROVNIKA
Kad vjerovnik dolazi u zakašnjenje
Odsjek 3
POLAGANJE I PRODAJA DUGOVANE STVARI
Polaganje
Mjesto polaganja
Predaja na čuvanje drugoj osobi
Uzimanje položene stvari natrag
Učinak polaganja
Troškovi polaganja
Prodaja umjesto polaganja stvari
Predaja stvari vjerovniku
Prodaja radi pokrića troškova čuvanja
Odjeljak 3
OSTALI NAČINI PRESTANKA OBVEZA
Odsjek 1
PRIJEBOJ (KOMPENZACIJA)
Opće pretpostavke
Izjava o prijeboju
Odsutnost uzajamnosti
Zastarjela tražbina
Prijeboj s ustupljenom tražbinom
Slučajevi kad je prijeboj isključen
Zabrana na tražbinu druge strane
Uračunavanje prijebojem
Odsjek 2
OTPUST DUGA
Sporazum
Odricanje od sredstava osiguranja
Otpust duga jamcu
Opći otpust dugova
Odsjek 3
SJEDINJENJE
Odsjek 4
NEMOGUĆNOST ISPUNJENJA
Prestanak obveze
Kad su objekt obveze stvari određene po rodu
Ustupanje prava prema trećemu odgovornom za nemogućnost ispunjenja
Odsjek 5
PROTEK VREMENA, OTKAZ
Rok u trajnom obveznom odnosu
Otkaz trajnoga obveznog odnosa
Odsjek 6
SMRT
Odjeljak 4
ZASTARA
Odsjek 1
OPĆE ODREDBE
Opće pravilo
Kad zastara počinje teći
Nastupanje zastare
Uračunavanje prednikova vremena
Zabrana promjene roka zastare
Odricanje od zastare
Pisano priznanje i osiguranje zastarjele obveze
Učinak ispunjenja zastarjele obveze
Vjerovnik čija je tražbina osigurana
Sporedne tražbine
Kad se ne primjenjuju pravila o zastari
Odsjek 2
VRIJEME POTREBNO ZA ZASTARU
Opći rok zastare
Povremene tražbine
Zastara prava
Međusobne tražbine iz ugovora o prometu robe i usluga
Zakupnina i najamnina
Naknada štete
Naknada štete prouzročene kaznenim djelom
Jednogodišnji rok zastare
Tražbine utvrđene pred sudom ili drugim nadležnim tijelom
Rokovi zastare kod ugovora o osiguranju
Odsjek 3
ZASTOJ ZASTARE
Tražbine između određenih osoba
Tražbine određenih osoba
Nesavladive prepreke
Utjecaj uzroka zastoja
Tražbine prema poslovno nesposobnim osobama i njihove tražbine
Odsjek 4
PREKID ZASTARE
Priznanje duga
Podnošenje tužbe
Odustanak, odbacivanje ili odbijanje tužbe
Odbacivanje tužbe zbog nenadležnosti
Pozivanje dužnika
Rok zastare u slučaju prekida
Zastara u slučaju obnove

Dio drugi
POSEBNI DIO

UGOVORNI OBVEZNI ODNOSI
Odjeljak 1
OPĆE ODREDBE
Odsjek 1
SKLAPANJE UGOVORA
I. SUGLASNOST VOLJA
Kad je ugovor sklopljen
Obvezno sklapanje i obvezni sadržaj ugovora
Izjava volje
Suglasnost i odobrenje
Pregovori
Vrijeme i mjesto sklapanja ugovora
Ponuda
Opća ponuda
Izlaganje robe
Slanje kataloga i oglasa
Učinak ponude
Dokad ponuda obvezuje
Oblik ponude
Ponuda neovlaštene osobe
Potvrda ponude učinjene telefonom ili brzojavom
Prihvat ponude
Prihvat neposredne ponude
Prihvat ponude s prijedlogom da se izmijeni
Šutnja ponuđenika
Zakašnjeli prihvat i zakašnjela izjava o prihvatu
Smrt ili nesposobnost jedne strane
Predugovor
II. ČINIDBA
Kakva mora biti činidba
Ništetnost ugovora zbog činidbe
Kad je činidba nedopuštena
Kad je činidba odrediva
III. POBUDE ZA SKLAPANJE UGOVORA
IV. SPOSOBNOST ZA SKLAPANJE UGOVORA
Ugovori pravne osobe
Suglasnost za sklapanje ugovora
Ugovor poslovno nesposobne osobe
Pravo suugovaratelja poslovno nesposobne osobe
Pozivanje zakonskog zastupnika da se očituje
V. MANE VOLJE
Prijetnja i sila
Bitna zabluda
Zabluda o pobudi kod besplatnog ugovora
Nesporazum
Posredna izjava
Prijevara
Prividan ugovor
VI. OBLIK UGOVORA
Neobvezatnost oblika
Pisana potvrda usmeno sklopljenog ugovora
Raskid ugovora kojima je oblik propisan
Ugovoreni oblik
Posljedice nepoštivanja obvezatnosti oblika
Predmnjeva potpunosti isprave
Sastavljanje isprave
Sklapanje ugovora elektroničkim putem
Osnaženje ugovora kojem nedostaje potreban oblik
VII. OPĆI UVJETI UGOVORA
Pojam i obvezatnost
Ništetnost pojedinih odredaba
VIII. UVJET
Uvjeti i njihov učinak
Nedopušten ili nemoguć uvjet
Osiguranje uvjetnog prava
IX. ROK
Računanje vremena
Primjena pravila o uvjetu
X. NAMET
XI. KAPARA I ODUSTATNINA
1. Kapara
Vraćanje i uračunavanje kapare
Neispunjenje ugovora
Djelomično ispunjenje ugovora
2. Odustatnina
Pojam i učinci
Kapara kao odustatnina
Odsjek 2
ZASTUPANJE
I. O ZASTUPANJU UOPĆE
Mogućnost zastupanja
Učinci zastupanja
Prenošenje ovlaštenja
Prekoračenje granica ovlaštenja
Sklapanje ugovora od strane neovlaštene osobe
II. PUNOMOĆ
Davanje punomoći
Obvezatan oblik punomoći
Opseg ovlaštenja
Opoziv i sužavanje punomoći
Učinak opoziva i sužavanja punomoći prema trećim osobama
Drugi slučajevi prestanka punomoći
Odsjek 3
TUMAČENJE UGOVORA
Primjena odredaba i tumačenje spornih odredbi
Nejasne odredbe u posebnim slučajevima
Izvansudsko tumačenje ugovora
Odsjek 4
NEVALJANOST UGOVORA
I. NIŠTETNI UGOVORI
Ništetnost
Posljedice ništetnosti
Djelomična ništetnost
Konverzija
Naknadni nestanak uzroka ništetnosti
Isticanje ništetnosti
Neograničeno isticanje ništetnosti
Zelenaški ugovor
II. POBOJNI UGOVORI
Kad je ugovor pobojan
Poništaj ugovora
Posljedice poništaja
Vraćanje i naknada u slučaju poništaja ugovora ograničeno poslovno sposobne osobe
Odgovornost ograničeno poslovno sposobne osobe
Prestanak prava na poništaj
Odsjek 5
UČINCI UGOVORA
I. OPĆI UČINCI UGOVORA
1. Stvaranje obveza za ugovaratelje
Učinci ugovora među ugovarateljima i njihovim pravnim sljednicima
2. Ugovaranje u korist trećega
Neposredno pravo trećega
Opoziv koristi
Prigovori dužnika prema trećemu
Odbijanje trećega
3. Ugovaranje na teret trećega
Obećanje radnje treće osobe
4. Pravo na popravljanje štete
Ispunjenje obveze i posljedice neispunjenja
Oslobođenje dužnika od odgovornosti
Ograničenje i isključenje odgovornosti
Obujam naknade
Smanjenje naknade
Odgovornost zbog propuštanja obavijesti
Primjena odredaba o izvanugovornoj šteti
5. Ugovorna kazna
Opća pravila
Način određivanja
Pravna sudbina sporazuma
Vjerovnikova prava
Smanjenje ugovorne kazne
Ugovorna kazna i naknada štete
Zakonom određena naknada i ugovorna kazna
II. UČINCI DVOSTRANOOBVEZNIH UGOVORA
1. Odgovornost za materijalne i pravne nedostatke ispunjenja
2. Prigovor neispunjenja ugovora
Pravilo istodobnog ispunjenja
Kad ispunjenje obveze jedne strane postane neizvjesno
3. Raskid ugovora zbog neispunjenja
Prava jedne strane kad druga strana ne ispuni svoju obvezu
Kad je ispunjenje u roku bitan sastojak ugovora
Kad ispunjenje u roku nije bitan sastojak ugovora
Raskid ugovora bez ostavljanja naknadnog roka
Raskid ugovora prije isteka roka
Raskid ugovora s uzastopnim obvezama
Dužnost obavješćivanja
Kad se ugovor ne može raskinuti
Učinak raskida
4. Izmjena ili raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti
Pretpostavke za raskid
Dužnost obavještavanja
Okolnosti značajne za odluku suda
Odricanje od pozivanja na promijenjene okolnosti
5. Nemogućnost ispunjenja
Nemogućnost ispunjenja za koju ne odgovara nijedna strana
Nemogućnost ispunjenja za koju odgovara druga strana
6. Prekomjerno oštećenje
Očiti nerazmjer uzajamnih činidaba
Odjeljak 2
UGOVORI
Odsjek 1
UGOVOR O KUPOPRODAJI
I. OPĆE ODREDBE
Pojam
Oblik ugovora o kupoprodaji nekretnine
Rizik
Prijelaz rizika u slučaju kupčeva zakašnjenja
II. SASTOJCI UGOVORA O KUPOPRODAJI
1. Stvar
Opće pravilo
Kad stvar propadne prije ugovora
Kupoprodaja tuđe stvari
Kupoprodaja spornog prava
2. Cijena
Kad cijena nije određena
Propisana cijena
Kad je ugovorena tekuća cijena
Kad je određivanje cijene povjereno trećemu
Kad je određivanje cijene ostavljeno jednom ugovaratelju
III. OBVEZE PRODAVATELJA
1. Predaja stvari
Vrijeme i mjesto predaje
Sadržaj predaje
Kad je ugovorena predaja u tijeku stanovitog razdoblja
Kad nadnevak predaje nije određen
Kad mjesto predaje nije određeno ugovorom
Predaja prijevozniku
Obveza prijevoza stvari
Troškovi predaje
Odgađanje predaje do isplate cijene
Odgađanje predaje u slučaju prijevoza stvari
Sprječavanje izručenja odaslane stvari
2. Odgovornost za materijalne nedostatke
Materijalni nedostaci za koje prodavatelj odgovara
Kad postoje materijalni nedostaci
Nedostaci za koje prodavatelj ne odgovara
Pregled stvari i vidljivi nedostaci
Skriveni nedostaci
Rokovi u slučaju popravka, zamjene i sl
Obavijest o nedostatku
Značenje činjenice da je prodavatelj znao za nedostatak
Ograničenje i isključenje odgovornosti za materijalne nedostatke
Prisilna javna prodaja
Prava kupca
Neispunjenje ugovora u razumnom roku
Kad kupac može raskinuti ugovor
Raskid ugovora po samom zakonu
Djelomični nedostaci
Kad je prodavatelj dao kupcu veću količinu
Kad je određena cijena za više stvari
Gubitak prava na raskid ugovora zbog nedostatka
Očuvanje ostalih prava
Učinci raskida zbog nedostatka
Sniženje cijene
Postupno otkrivanje nedostataka
Rok za ostvarivanje prava
3. Jamstvo za ispravnost prodane stvari
(garancija)
Odgovornost prodavatelja i proizvođača
Traženje popravka ili zamjene
Produljenje jamstvenog roka
Raskid ugovora i sniženje cijene
Troškovi i rizik
Odgovornost više proizvođača
Rok za ostvarivanje prava
4. Odgovornost za pravne nedostatke
Pravni nedostaci
Obavješćivanje prodavatelja
Prava kupca
Kad kupac ne obavijesti prodavatelja
Kad je pravo trećega očito osnovano
Ugovorno ograničenje ili isključenje prodavateljeve odgovornosti
Ograničenje javnopravne naravi
Rok za ostvarivanje prava
IV. OBVEZE KUPCA
1. Isplata cijene
Vrijeme i mjesto isplate
Kamate u slučaju prodaje na kredit
Isplata cijene u slučaju uzastopnih isporuka
2. Preuzimanje stvari
V. OBVEZA ČUVANJA STVARI ZA RAČUN SUUGOVARATELJA
Slučajevi obveze čuvanja
Kad kupac odbija primiti stvar što mu je upućena
Prava ugovaratelja koji je dužan čuvati stvar
VI. NAKNADA ŠTETE U SLUČAJU RASKIDA
KUPOPRODAJE
Opće pravilo
Kad stvar ima tekuću cijenu
Kad je izvršena prodaja ili kupnja radi pokrića
Naknada veće štete
VII. KUPOPRODAJE S POSEBNIM POGODBAMA
1. Kupoprodaja s pravom prvokupa
Pojam
Rokovi za ostvarenje prava i isplatu cijene
Mogućnost nasljeđivanja i otuđenja
U slučaju prisilne javne prodaje
Trajanje prava prvokupa
Kad je izvršen prijenos vlasništva bez obavijesti prodavatelju
2. Kupnja na pokus
Pojam
Objektivan pokus
Rizik
Kupnja po pregledu, odnosno pokusu
3. Kupoprodaja po uzorku ili modelu
4. Kupoprodaja sa specifikacijom
5. Kupoprodaja s pridržajem prava vlasništva
Pretpostavke
Rizik
6. Kupoprodaja s obročnom otplatom cijene
Pojam
Oblik ugovora
Bitni sastojci ugovora
Pravo kupca da isplati cijenu odjednom
Raskid ugovora i zahtjev potpune isplate cijene
Sudsko produljenje rokova otplate
Ništetnost ugovorne kazne
Raskid ugovora
Primjena pravila o kupoprodaji s obročnom otplatom cijene na druge ugovore
Ništetnost odredaba nepovoljnih za kupca
Odsjek 2
UGOVOR O ZAMJENI
Pojam
Prava i obveze ugovornih strana
Odsjek 3
UGOVOR O PRODAJNOM NALOGU
Pojam
Rizik
Kad se smatra da je nalogoprimac kupio stvar
Odsjek 4
UGOVOR O DAROVANJU
I. OPĆE ODREDBE
Pojam
Dar
Predaja dara prije prihvata
Oblik ugovora
Odgovornost darovatelja za materijalne i pravne nedostatke
II. DAROVANJE S NAMETOM
Sadržaj nameta
Ispunjenje nameta
Pravo odbiti ispunjenje nameta
Oslobođenje od obveze ispunjenja nameta
III. NAGRADNO DAROVANJE
IV. UZAJAMNO DAROVANJE
V. MJEŠOVITO DAROVANJE
VI. DAROVANJE ZA SLUČAJ SMRTI
VII. ODUSTANAK OD DAROVANJA
VIII. OPOZIV DAROVANJA
Opoziv zbog osiromašenja darovatelja
Opoziv zbog nezahvalnosti
Nadopuna zbog povrede dužnog uzdržavanja
Oblik opoziva
Prestanak prava na opoziv darovanja
Učinak opoziva
Odsjek 5
UGOVOR O ZAJMU
I. OPĆE ODREDBE
Pojam
Kamate
II. OBVEZE I PRAVA ZAJMODAVCA
Predaja stvari
Loše materijalne prilike zajmoprimca
Šteta zbog nedostatka pozajmljenih stvari
III. OBVEZE I PRAVA ZAJMOPRIMCA
Rok vraćanja zajma
Izbor prilikom vraćanja zajma
Odustajanje od ugovora
Vraćanje zajma prije roka
IV. NAMJENSKI ZAJAM
Odsjek 6
UGOVOR O POSUDBI
I. OPĆE ODREDBE
Pojam
Objekt posudbe
II. PRAVA I OBVEZE POSUDOVNIKA
Način uporabe
Troškovi održavanja
Potposudba
Odgovornost za oštećenje i propast stvari
Obveza vraćanja stvari
III. OBVEZE I PRAVA POSUDITELJA
Odgovornost za nedostatke
Pravo na raskid ugovora
IV. ZASTARA UZAJAMNIH ZAHTJEVA
Odsjek 7
UGOVOR O ZAKUPU
I. OPĆE ODREDBE
Pojam
Primjena posebnih propisa
II. OBVEZE ZAKUPODAVCA
Predaja stvari
Održavanje stvari
Raskid ugovora i sniženje zakupnine zbog popravka
Izmjene na zakupljenoj stvari
Odgovornost za materijalne nedostatke
Nedostaci za koje zakupodavac ne odgovara
Proširenje odgovornosti za materijalne nedostatke
Ugovorno isključenje ili ograničenje odgovornosti
Obavješćivanje zakupodavca o nedostacima i opasnostima
Prava zakupnika kad stvar ima neki nedostatak
Odgovornost zakupodavca za pravne nedostatke
III. OBVEZE ZAKUPNIKA
Korištenje stvari prema ugovoru
Otkaz zbog korištenja protivno ugovoru
Plaćanje zakupnine
Otkaz zbog neplaćanja zakupnine
Vraćanje zakupljene stvari
IV. PODZAKUP
Kad se stvar može dati u podzakup
Otkaz zbog nedopuštenog podzakupa
Neposredan zahtjev zakupodavca
Prestanak podzakupa po samom zakonu
V. OTUĐENJE ZAKUPLJENE STVARI
Otuđenje nakon predaje u zakup
Pravo na zakupninu
Otuđenje zakupljene stvari prije predaje zakupniku
Otkaz ugovora zbog otuđenja stvari
VI. PRESTANAK ZAKUPA
Protek određenog vremena
Prešutno obnavljanje zakupa
Otkaz
Propast stvari zbog više sile
Smrt
Odsjek 8
UGOVOR O NAJMU
I. OPĆE ODREDBE
Pojam
Najam uređen posebnim propisima
Oblik
II. OBVEZE NAJMODAVCA
Predaja stvari
Održavanje stvari i javni tereti
Raskid ugovora i sniženje najamnine zbog neodržavanja
Zabrana izmjena na iznajmljenoj stvari
Odgovornost za materijalne nedostatke
Isključenje i ograničenje odgovornosti
Prava najmoprimca u slučaju nedostataka
Odgovornost za pravne nedostatke
III. OBVEZE NAJMOPRIMCA
Uporaba stvari prema ugovoru
Otkaz zbog protuugovorne uporabe
Plaćanje najamnine
Otkaz zbog neplaćanja najamnine
Založno pravo i pravo zadržanja
Povrat stvari
IV. PODNAJAM
Odnos najmodavca prema podnajmoprimcu
Prestanak podnajma po samom zakonu
V. OTUĐENJE IZNAJMLJENE STVARI
Otuđenje nakon predaje najmoprimcu
Pravo na najamninu
Otuđenje iznajmljene stvari prije predaje najmoprimcu
Otkaz ugovora zbog otuđenja stvari
VI. PRESTANAK NAJMA
Protek vremena
Prešutna obnova ugovora o najmu nekretnine
Otkaz
Smrt i prestanak ugovorne strane
Propast stvari
Odsjek 9
UGOVOR O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU
Pojam
Oblik
Upis u javnu knjigu
Odgovornost za dugove
Raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju
Utjecaj izmijenjenih okolnosti
Utjecaj smrti davatelja uzdržavanja na ugovor
Odsjek 10
UGOVOR O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU
Pojam
Pridržaj prava stvarnog tereta
Utjecaj smrti davatelja uzdržavanja na ugovor
Odgovarajuća primjena odredaba ugovora o doživotnom uzdržavanju
Odsjek 11
UGOVOR O DJELU
I. OPĆE ODREDBE
Pojam
Odnos prema kupoprodaji
Kakvoća izvođačeva materijala
II. NADZOR
III. SKLAPANJE UGOVORA NADMETANJEM
Poziv na nadmetanje o cijeni radova
Poziv na nadmetanje za umjetničko ili tehničko rješenje
IV. OBVEZE IZVOĐAČA
Nedostaci materijala i naloga
Obveza izvršenja djela
Raskid ugovora zbog odstupanja od ugovorenih uvjeta
Raskid ugovora prije roka
Povjeravanje izvršenja posla trećemu
Odgovornost za suradnike
Neposredan zahtjev izvođačevih suradnika prema naručitelju
Predaja izrađene stvari naručitelju
V. ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE
Pregled izvršenog djela i obavijest
Skriveni nedostaci
Gubitak prava
Kad izvođač gubi prava
Pravo zahtijevati uklanjanje nedostataka
Raskid ugovora zbog većeg nedostatka
Prava naručitelja u slučaju manjih nedostataka
Sniženje naknade
VI. OBVEZE NARUČITELJA
Primanje djela
Određivanje i isplata naknade
Proračun s izričitim jamstvom
VII. RIZIK
Kad je izvođač dao materijal
Kad je naručitelj dao materijal
Rizik u slučaju predaje po dijelovima
VIII. PRAVO ZADRŽANJA
IX. PRESTANAK UGOVORA
Raskid ugovora voljom naručitelja
Odsjek 12
I. OPĆE ODREDBE
Pojam
Građevina
Nadzor
Odstupanje od projekta
Hitni nepredviđeni radovi
Cijena radova
Izmjena cijene
Odredba o nepromjenljivosti cijena
Raskid ugovora zbog povećane cijene
Pravo naručitelja na sniženje ugovorene cijene
II. UGOVOR O GRAĐENJU S
ODREDBOM "KLJUČ U RUKE"
III. ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE
Primjena pravila ugovora o djelu
Prijelaz prava iz odgovornosti za nedostatke
IV. ODGOVORNOST ZA BITNE ZAHTJEVE ZA GRAĐEVINU
U čemu se sastoji
Dužnost obavješćivanja i gubitak prava
Smanjenje i isključenje odgovornosti
Regresi
Odsjek 13
I. OPĆE ODREDBE
Pojam
II. IMOVINA ORTAŠTVA
Sastav imovine
Ulog
Veličina uloga
Unošenje uloga u imovinu ortaštva
III. POSLOVODSTVO I ZASTUPANJE
Zajedničko poslovodstvo
Prijenos poslovodstva, zastupanje, zabrana konkurencije
Polaganje računa
Pravo nadzora
Oduzimanje ovlaštenja i otkaz poslovodstva
IV. ODNOS PREMA TREĆIMA
Sklapanje pravnih poslova
Tražbine i dugovanja ortaštva
V. ODGOVORNOST ZA ŠTETU
Odgovornost za štetu i nedopuštenost prijeboja
VI. DOBIT I GUBITAK
Pojam
Udjeli u dobiti i gubitku
VII. ISTUP I ISKLJUČENJE ORTAKA
Istup iz ortaštva
Isključenje ortaka
Učinak istupa i isključenja
VIII. PRESTANAK ORTAŠTVA
Razlozi prestanka
Nasljeđivanje prava i obveza ortaka
IX. DIOBA ZAJEDNIČKE IMOVINE
Povrat stvari
Redoslijed u diobi zajedničke imovine
Doplata manjka
Primjena odredaba o razvrgnuću suvlasničke zajednice
Odsjek 14
UGOVOR O PRIJEVOZU
I. OPĆE ODREDBE
Pojam
Obveze prijevoznika u linijskom prijevozu
Odustanak od ugovora
Visina naknade za prijevoz
Ograničenje primjene odredaba ovoga odsjeka
II. UGOVOR O PRIJEVOZU STVARI
1. Opće odredbe
Predaja stvari
O čemu pošiljatelj treba obavijestiti prijevoznika
Teretni list
Ugovor o prijevozu i teretni list
2. Odnos pošiljatelja i prijevoznika
Pakiranje
Naknada za prijevoz i troškovi u vezi s prijevozom
Raspolaganje pošiljkom
Pravac prijevoza
Smetnje pri izvršenju prijevoza
Naknada u slučaju prekida prijevoza
Kad pošiljka ne može biti predana
Odgovornost prijevoznika prema pošiljatelju
3. Odnos prijevoznika i primatelja
Obavješćivanje primatelja o prispijeću pošiljke
Predaja pošiljke
Pravo primatelja da zahtijeva predaju pošiljke
Utvrđivanje istovjetnosti i stanja pošiljke
Isplata naknade za prijevoz
4. Odgovornost za gubitak, oštećenje i zakašnjenje
Gubitak i oštećenje pošiljke
Gubitak ili oštećenje pošiljke skupocjenih stvari
Vraćanje plaćene naknade za prijevoz
Kad primatelj preuzme pošiljku bez prigovora
Odgovornost prijevoznika za zakašnjenje
Odgovornost za pomoćnike
Kad oslobođenje i ograničenje odgovornosti ne vrijedi
5. Sudjelovanje više prijevoznika u prijevozu
Kad odgovaraju solidarno
Podijeljena odgovornost prijevoznika
6. Založno pravo
Kad prijevoznik ima založno pravo
Sukob založnih prava
III. UGOVOR O PRIJEVOZU OSOBA
Opća odredba
Pravo putnika na određeno mjesto
Odgovornost prijevoznika za zakašnjenje
Odgovornost prijevoznika za sigurnost putnika
Odgovornost za prtljagu predanu na prijevoz i za ostale stvari
Odsjek 15
UGOVOR O LICENCIJI
I. OPĆE ODREDBE
Pojam
Oblik
Trajanje licencije
Isključiva licencija
Prostorno ograničenje prava iskorištavanja
II. OBVEZE DAVATELJA LICENCIJE
Predaja predmeta licencije
Davanje uputa i obavijesti
Jamstvo za izvodljivost i uporabljivost
Jamstvo da je davatelj nositelj prava
Obveza davatelja isključive licencije
III. OBVEZE STJECATELJA LICENCIJE
Iskorištavanje predmeta licencije
Korištenje naknadnih usavršavanja
Čuvanje predmeta licencije u tajnosti
Kakvoća robe
Obilježavanje robe
Naknada
Podnošenje izvješća
Izmjena ugovorene naknade
V. PODLICENCIJA
Kad se može dati
Kad davatelj može odbiti dopuštenje
Otkaz zbog nedopuštene podlicencije
Neposredan zahtjev davatelja licencije
V. PRESTANAK UGOVORA
Protek vremena
Prešutno obnavljanje licencije
Otkaz
Smrt i stečaj
Odsjek 16
UGOVOR O OSTAVI
I. O OSTAVI UOPĆE
1. Opće odredbe
Pojam
Ostava tuđe stvari
2. Obveze ostavoprimca
Čuvanje stvari
Predaja stvari drugom na čuvanje
Uporaba stvari
Isključenje odgovornosti
Vraćanje stvari
3. Prava ostavoprimca
Naknada troškova i štete
Naknada
Vraćanje stvari u slučaju besplatne ostave
4. Posebni slučajevi ostave
Neprava ostava
Ostava u nuždi
II. UGOSTITELJSKA OSTAVA
Ugostitelj kao ostavoprimac
Stvari koje je gost donio
Obveze ugostitelja da primi stvari na čuvanje
Dužnost gosta da prijavi štetu
Objave i uglavci o isključenju odgovornosti
Pravo zadržanja
Proširenje primjene odredaba o ugostiteljskoj ostavi
Odsjek 17
UGOVOR O USKLADIŠTENJU
I. OPĆE ODREDBE
Pojam
Odgovornost skladištara
Dužnost osiguranja robe
Ograničenje naknade štete
Miješanje zamjenljivih stvari
Pregled robe i uzimanje uzoraka
Naknada troškova i založno pravo skladištara
Podizanje robe i prodaja nepodignute robe
Nedostaci pri podizanju robe
Primjena pravila o ostavi
II. SKLADIŠNICA
Dužnost izdavanja skladišnice
Sastojci i sadržaj skladišnice
Skladišnica za dijelove robe
Prava imatelja skladišnice
Prenošenje priznanice i založnice
Pravo imatelja priznanice
Prava imatelja založnice
Protest zbog neisplate i prodaja robe
Zahtjev isplate od prenositelja založnice
Odsjek 18
UGOVOR O NALOGU
I. OPĆE ODREDBE
Pojam
Osobe dužne odgovoriti na ponudu naloga
II. OBVEZE NALOGOPRIMCA
Izvršenje naloga kako glasi
Odstupanje od naloga i uputa
Zamjena
Polaganje računa
Odgovornost za korištenje nalogodavčeva novca
Solidarna odgovornost nalogoprimaca
III. OBVEZE NALOGODAVCA
Predujmljivanje novca
Naknada troškova i preuzimanje obveza
Naknada štete
Visina naknade
Isplata naknade
Založno pravo
Solidarna odgovornost nalogodavaca
IV. PRESTANAK NALOGA
Odustanak od ugovora
Otkaz
Smrt, prestanak pravne osobe
Stečaj, lišenje poslovne sposobnosti
Trenutak prestanka naloga
Iznimke
Odsjek 19
UGOVOR O KOMISIJI
I. OPĆE ODREDBE
Pojam
Primjena pravila ugovora o nalogu
Sklapanje posla pod uvjetima različitim od naloga
Prodaja robe prezaduženoj osobi
Kad komisionar kupuje robu komitenta ili mu prodaje svoju robu
II. OBVEZE KOMISIONARA
Čuvanje i osiguranje
Obavijest o stanju primljene robe
Obavijest o promjenama na robi
Priopćavanje komitentu imena suugovaratelja
Polaganje računa
Jamstvo za suugovaratelja
III. OBVEZE KOMITENTA
Provizija
Visina provizije
Naknada troškova
Predujam komisionaru
IV. ZALOŽNO PRAVO
V. ODNOSI S TREĆIM OSOBAMA
Komitentova prava na tražbine iz posla s trećim
Ograničenje prava komisionarovih vjerovnika
Stečaj komisionara
Odsjek 20
UGOVOR O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU
I. OPĆE ODREDBE
Pojam
Zastupanje drugog nalogodavca
Oblik
Punomoć
Primanje ispunjenja
Izjave u ime nalogodavca
Mjere osiguranja
II. OBVEZE ZASTUPNIKA
Skrb o interesima nalogodavca
Dužnost obavješćivanja
Postupanje po uputama
Čuvanje tajni
Vraćanje stvari danih na uporabu
Poseban slučaj odgovornosti
III. OBVEZE NALOGODAVCA
Opće pravilo
Dužnost obavještavanja
Provizija
Iznos provizije
Posebna provizija
Stjecanje prava na proviziju
Obračunavanje provizije
Gubitak prava na proviziju
Troškovi
IV. PRAVO ZADRŽANJA
V. PRESTANAK UGOVORA
Trajanje ugovora
Otkaz ugovora
Raskid ugovora
VI. POSEBNA NAKNADA
Razlozi koji isključuju pravo na posebnu naknadu
Gubitak prava na posebnu naknadu
Zabrana ograničenja ili isključenja zastupnikovih prava
VII. UGOVORNA ODREDBA O ZABRANI ILI
OGRANIČENJU OBAVLJANJA
DJELATNOSTI
Odsjek 21
UGOVOR O POSREDOVANJU
I. OPĆE ODREDBE
Pojam
Primjena odredbi ugovora o djelu
Primanje ispunjenja
Opoziv naloga za posredovanje
Nepostojanje obveze da se sklopi ugovor
II. OBVEZE POSREDNIKA
Obveza tražiti priliku
Obveza obavješćivanja
Odgovornost posrednika
Posrednički dnevnik i list
III. OBVEZE NALOGODAVCA
Provizija
Kad posrednik stječe pravo na proviziju
Naknada troškova
Posredovanje za obje strane
Gubitak prava na proviziju
Odsjek 22
UGOVOR O OTPREMI (ŠPEDICIJA)
I. OPĆE ODREDBE
Pojam
Odustanak od ugovora
Primjena pravila o ugovorima o komisiji i trgovinskom zastupanju
II. OBVEZE OTPREMNIKA
Upozorenje na nedostatke naloga
Upozorenje na nedostatke pakiranja
Čuvanje interesa nalogodavca
Postupanje po uputama nalogodavca
Odgovornost otpremnika za druge osobe
Carinske radnje i plaćanje carine
Kad je otpremnik i prijevoznik
Osiguranje pošiljke
Polaganje računa
III. OBVEZE NALOGODAVCA
Isplata naknade
Kad otpremnik može zahtijevati naknadu
Troškovi i predujam
Kad je ugovoreno da naknadu isplati primatelj stvari
Opasne stvari i dragocjenosti
IV. POSEBNI SLUČAJEVI OTPREMANJA
Otprema s ukupnom (fiksnom) naknadom
Zbirna otprema
V. ZALOŽNO PRAVO OTPREMNIKA
Odsjek 23
UGOVOR O ISPITIVANJU ROBE I USLUGE
Pojam
Opseg ispitivanja
Ništetnost pojedinih odredaba ugovora
Čuvanje robe, odnosno uzorka
Obveza obavješćivanja naručitelja
Naknada
Založno pravo
Povjeravanje ispitivanja robe drugome
Ispitivanje robe s obavljanjem pojedinih pravnih radnji
Ispitivanje robe s jamstvom
Ispitivanje usluga i stvari koje nisu namijenjene prometu
Raskid ugovora
Odsjek 24
UGOVOR O ORGANIZIRANJU PUTOVANJA
I. OPĆE ODREDBE
Pojam
Promidžbeni materijali
Prethodna obavijest
Oblik i sadržaj ugovora
II. OBVEZE ORGANIZATORA PUTOVANJA
Zaštita prava i interesa putnika
Obveza obavještavanja
Obveza čuvanja tajne
Odgovornost za štetu
Odgovornost za štetu kad je pružanje pojedinih usluga organizator povjerio trećim osobama
Sniženje cijene
Isključenje i ograničenje odgovornosti za štetu
Osiguranje
Jamčevina za organizirana putovanja
III. OBVEZE PUTNIKA
Plaćanje cijene
Obveza davanja podataka
Ispunjavanje uvjeta predviđenih propisima
Odgovornost putnika za štetu
Obavještavanje o nedostacima ispunjenja
IV. POSEBNA PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA
Zamjena putnika
Promjena ugovorene cijene
Pravo putnika na raskid ugovora
Pravo organizatora na raskid ugovora
Izmjena sadržaja ugovora
Odsjek 25
POSREDNIČKI UGOVOR O PUTOVANJU
Pojam
Obveza izdavanja potvrde
Postupanje po uputama putnika
Izbor trećih osoba
Odgovarajuća primjena odredaba ugovora o organiziranju putovanja
Odsjek 26
UGOVOR O RASPOLAGANJU UGOSTITELJSKIM SMJEŠTAJEM (UGOVOR O ALOTMANU)
I. OPĆE ODREDBE
Pojam
Oblik ugovora
II. OBVEZE TURISTIČKE AGENCIJE
Obveze obavješćivanja
Obveza pridržavanja ugovorenih cijena
Obveza plaćanja ugostiteljskih usluga
Obveza izdavanja posebne isprave
III. OBVEZE UGOSTITELJA
Obveza stavljanja na raspolaganje ugovorenog smještaja
Obveza jednakog postupanja
Obveza ugostitelja da ne mijenja cijene usluga
Obveza plaćanja provizije
IV. PRAVO TURISTIČKE AGENCIJE NA ODUSTANAK OD UGOVORA
Pretpostavke
Obveza turističke agencije da popuni ugovoreni smještaj
Odsjek 27
UGOVOR O OSIGURANJU
I. ZAJEDNIČKE ODREDBE ZA OSIGURANJE IMOVINE I OSIGURANJE OSOBA
1. Opće odredbe
Pojam
Osigurani slučaj
Isključenje nekih osiguranja
Odstupanje od odredaba ovoga odsjeka
2. Sklapanje ugovora
Kad je ugovor sklopljen
Polica i druge isprave o osiguranju
Sklapanje ugovora plaćanjem premije
Sklapanje ugovora u ime drugog bez ovlaštenja
Osiguranje za tuđi račun ili za račun koga se tiče
Zastupnici osiguranja
3. Obveza osiguranika, odnosno ugovaratelja osiguranja
Dužnost prijavljivanja
Namjerna netočna prijava ili prešućivanje
Nenamjerna netočnost ili nepotpunost prijave
Proširenje primjene prethodnih odredaba
Slučajevi u kojima se osiguratelj ne može pozivati na netočnost ili nepotpunost prijave
Dužnost plaćanja i primanja premije
Posljedice neplaćanja premije
Povećanje rizika
Kad se osigurani slučaj dogodi u međuvremenu
Smanjenje rizika
Obveza obavješćivanja o nastupanju osiguranog slučaja
Ništetnost odredaba o gubitku prava
4. Obveze osiguratelja
Isplata osigurnine
Isključenje odgovornosti osiguratelja u slučaju namjere i prijevare
Prigovori osiguratelja
5. Trajanje osiguranja
Početak i prestanak učinaka osiguranja
Utjecaj stečaja na osiguranje
II. OSIGURANJE IMOVINE
1. Opće odredbe
Interes osiguranja
Svrha osiguranja imovine
Sprječavanje osiguranog slučaja i spašavanje
Prepuštanje oštećene osigurane stvari
Propast stvari zbog događaja koji nije predviđen u polici
2. Ograničenje osiguranih rizika
Štete pokrivene osiguranjem
Šteta prouzročena nedostacima osigurane stvari
Štete prouzročene ratnim operacijama i pobunama
3. Nadosiguranje i ugovor s više osiguratelja
Nadosiguranje
Naknadno smanjenje vrijednosti
Višestruko i dvostruko osiguranje
Suosiguranje
4. Podosiguranje
5. Prijenos ugovora i isplata naknade drugome
Prijenos ugovora na stjecatelja osigurane stvari
Naknada nositeljima založnog i drugih prava
6. Prijelaz osiguranikovih prava prema odgovornoj osobi na osiguratelja (subrogacija)
7. Osiguranje od odgovornosti
Odgovornost osiguratelja
Vlastito pravo oštećenika i neposredna tužba
III. OSIGURANJE OSOBA
1. Opće odredbe
Utvrđivanje osiguranog iznosa
Polica osiguranja života
Netočna prijava starosti osiguranika
Posljedice neplaćanja premije i smanjenje osiguranog iznosa
Osiguranje treće osobe
Osiguranje za slučaj smrti maloljetnika i osoba lišenih poslovne sposobnosti
Pravo na naknadu i osigurani iznos
2. Isključeni rizici
Samoubojstvo osiguranika
Namjerno ubojstvo osiguranika
Namjerno prouzročenje nesretnog slučaja
Ratne operacije
Ugovorno isključenje rizika
3. Prava ugovaratelja osiguranja prije nastupa osiguranog slučaja
Otkup
Predujam
Zalaganje police
4. Osiguranje života u korist treće osobe
Određivanje korisnika
Podjela koristi između više korisnika
Opoziv odredbe o određivanju korisnika
Vlastito i neposredno pravo korisnika
Vjerovnici ugovaratelja osiguranja i osiguranika
Ustupanje osiguranog iznosa
Kad određeni korisnik umre prije dospjelosti
Osiguranje za slučaj smrti bez određenog korisnika
Savjesna isplata osiguranog iznosa neovlaštenoj osobi
Odsjek 28
BANKARSKI NOVČANI POLOG
I. NOVČANI POLOG
Pojam
Otvaranje računa
Otklanjanje dugovanog salda
Vrste novčanih pologa
Stanje računa
Mjesto uplata i isplata
Postojanje više računa
Plaćanje kamata
II. ULOG NA ŠTEDNJU
Štedna knjižica
Upis u knjižicu
Plaćanje kamata
Vrste uloga na štednju
Odsjek 29
POLAGANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA
Pojam
Ostvarivanje prava
Dužnosti banke
Vraćanje vrijednosnih papira
Zahtjevi trećih osoba
Odsjek 30
BANKARSKI TEKUĆI RAČUN
Pojam
Oblik ugovora
Sredstva na tekućem računu
Prijeboj između salda više računa
Raspolaganje saldom
Primjena pravila ugovora o nalogu
Trajanje računa
Provizija i naknada troškova
Dostava izvatka
Odsjek 31
UGOVOR O SEFU
Pojam
Pristup sefu
Predmeti koji se ne smiju staviti u sef
Prava banke u slučaju neplaćanja
Odgovarajuća primjena
Odsjek 32
UGOVOR O KREDITU
Pojam
Oblik i sadržaj
Otkaz ugovora
Raskid ugovora i vraćanje kredita prije roka
Odsjek 33
UGOVOR O KREDITU NA TEMELJU ZALOGA VRIJEDNOSNIH PAPIRA
Pojam
Oblik i sadržaj
Kad banka može prodati založene papire
Odsjek 34
AKREDITIVI
Obveza banke i oblik akreditiva
Kad nastaje obveza prema korisniku
Nezavisnost akreditiva od drugoga pravnog posla
Dokumentarni akreditiv
Dužnost banke koja je otvorila akreditiv
Vrste dokumentarnog akreditiva
Opozivi akreditiv
Neopozivi akreditiv
Dužnosti banke glede dokumenata
Granice odgovornosti banke
Prenosivost i djeljivost akreditiva
Odsjek 35
BANKARSKO JAMSTVO
Pojam
Namirenje obveze
Potvrda jamstva
Ustupanje prava iz jamstva
Jamstvo "bez prigovora"
Odsjek 36
PRIMJENA ODREDABA O BANKARSKOM POSLOVANJU

IZVANUGOVORNI OBVEZNI ODNOSI
Odjeljak 1
PROUZROČENJE ŠTETE
Odsjek 1
OPĆA NAČELA
Pretpostavke odgovornosti
Šteta
Zahtjev da se ukloni opasnost štete
Zahtjev da se prestane s povredom prava osobnosti
Odsjek 2
ODGOVORNOST PO OSNOVI KRIVNJE
Postojanje krivnje
Osobe koje ne odgovaraju za štetu
Odgovornost maloljetnika
Nužna obrana, stanje nužde, otklanjanje štete od drugog
Dopuštena samopomoć
Pristanak oštećenika
Odsjek 3
ODGOVORNOST ZA DRUGOG
Duševno bolesni i zaostali u umnom razvoju
Odgovornost roditelja
Solidarna odgovornost
Odgovornost druge osobe za maloljetnika
Posebna odgovornost roditelja
Zahtjev pravičnosti
Odgovornost poslodavca
Odgovornost pravne osobe za štetu koju prouzroči njezino tijelo
Odsjek 4
ODGOVORNOST ZA ŠTETU OD
OPASNE STVARI ILI OPASNE DJELATNOSTI
1. Opće odredbe
Predmnjeva uzročnosti
Tko odgovara za štetu
Protupravno oduzimanje opasne stvari od vlasnika
Predaja stvari trećoj osobi
Oslobođenje od odgovornosti
2. Odgovornost za štete izazvane motornim vozilom u pogonu
Motorno vozilo
Odgovornost za štetu trećima
Odgovornost u slučaju neovlaštenog korištenja motornog vozila
Odgovornost prema trećoj osobi koja se prevozi motornim vozilom
Međusobni odštetni zahtjevi vlasnika motornih vozila
Odsjek 5
ODGOVORNOST ZA NEISPRAVAN PROIZVOD
Opće pravilo
Proizvod
Neispravni proizvod
Proizvođač
Solidarna odgovornost
Oslobođenje od odgovornosti
Zabrana ugovornog isključenja ili ograničenja odgovornosti
Rokovi ostvarivanja prava
Odsjek 6
POSEBNI SLUČAJEVI ODGOVORNOSTI
Odgovornost organizatora priredbi
Odgovornost zbog uskrate nužne pomoći
Odgovornost zbog nesklapanja ugovora
Odgovornost u vezi s obavljanjem poslova od javnog interesa
Odsjek 7
POPRAVLJANJE ŠTETE
1. Popravljanje imovinske štete
Uspostava prijašnjeg stanja i naknada u novcu
Kad dospijeva obveza naknade
Naknada u slučaju propasti stvari oduzete na nedopušten način
Naknada u obliku novčane rente
2. Obujam i visina imovinske štete
Obična šteta i izmakla korist
Potpuna naknada
Sniženje naknade
Doprinos oštećenika vlastitoj šteti
3. Posebno o naknadi imovinske štete u slučaju smrti, tjelesne ozljede i
oštećenja zdravlja
Izgubljena zarada, troškovi liječenja i pogreba
Pravo osobe koju je poginuli uzdržavao
Naknada štete u slučaju tjelesne ozljede ili narušenja zdravlja
Izmjena dosuđene naknade
Neprenosivost prava
4. Naknada imovinske štete u slučaju povrede časti i širenja neistinitih navoda
5. Popravljanje neimovinske štete
Objavljivanje presude ili ispravka
Pravična novčana naknada
Osobe koje imaju pravo na pravičnu novčanu naknadu u slučaju smrti ili
osobito teškog invaliditeta
Zadovoljština u posebnim slučajevima
Kad dospijeva obveza pravične novčane naknade
Pravična novčana naknada buduće neimovinske štete
Nasljeđivanje i ustup tražbine naknade neimovinske štete
Doprinos oštećenika vlastitoj šteti i sniženje naknade
Odsjek 8
ODGOVORNOST VIŠE OSOBA ZA ISTU ŠTETU
Solidarna odgovornost
Solidarna odgovornost naručitelja i izvođača radova
Regres isplatitelja
Odsjek 9
PRAVO OŠTEĆENIKA NAKON ZASTARE
ODŠTETNOG ZAHTJEVA
Odjeljak 2
STJECANJE BEZ OSNOVE
Odsjek 1
OPĆE PRAVILO
Odsjek 2
PRAVILA VRAĆANJA
Kad se ne može zahtijevati vraćanje
Dvostruka isplata duga
Ispunjenje naravne ili moralne obveze
Opseg vraćanja
Naknada troškova
Kad se može zadržati primljeno
Uporaba stvari u tuđu korist
Izdatak za drugog
Uporaba tuđe stvari u svoju korist
Odjeljak 3
POSLOVODSTVO BEZ NALOGA
Odsjek 1
OPĆE PRAVILO
Odsjek 2
OBVEZE I PRAVA POSLOVOĐE BEZ NALOGA
Obveze poslovođe bez naloga
Dužna pažnja i odgovornost
Prava poslovođe bez naloga
Obavljanje tuđih poslova u namjeri da se drugom pomogne
Odnošenje dodataka
Odsjek 3
OBAVLJANJE TUĐIH POSLOVA PROTIV
ZABRANE
Odsjek 4
NEPRAVO POSLOVODSTVO
Odsjek 5
ODOBRENJE
Odjeljak 4
JAVNO OBEĆANJE NAGRADE
Kad obvezuje
Opoziv obećanja
Tko ima pravo na nagradu
Natječaj i nagrada
Prestanak obveze
Odjeljak 5
VRIJEDNOSNI PAPIRI
1. Opće odredbe
Pojam
Bitni sastojci
Na koga vrijednosni papir može glasiti
Nastanak obveze
Posebni uvjeti za izdavanje vrijednosnog papira u seriji
2. Ostvarivanje prava
Kome pripada pravo iz vrijednosnog papira
Tko može zahtijevati ispunjenje
3. Prijenos vrijednosnog papira
Prijenos prava iz papira na donositelja
Prijenos prava iz papira na ime
Prijenos prava iz papira po naredbi
Vrste indosamenata
Prijenos punomoći i prijenos za zalog
Učinak prijenosa prava
Učinak prijenosa punomoći i prijenosa za zalog
Dokazivanje zakonitosti prijenosa
Zabrana prijenosa
4. Promjene kod vrijednosnih papira
Promjene koje može izvršiti izdavatelj
Promjene koje može izvršiti imatelj pri prijenosu
Sjedinjavanje i dijeljenje vrijednosnih papira
5. Ispunjenje obveze iz vrijednosnog papira
Prestanak obveze
Zabrana ispunjenja
Isplata kamata ili drugih prinosa nakon isplate glavnice
Prigovori na zahtjev za ispunjenje obveze
6. Legitimacijski papiri i znakovi
Legitimacijski papiri
Legitimacijski znakovi
7. Ostale odredbe
Zamjena oštećenog vrijednosnog papira
Amortizacija vrijednosnog papira
Zastara tražbine iz vrijednosnog papira

Dio treći
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Prestanak važenja propisa
Stupanje na snagu
KAZALO POJMOVA


This product was added to our catalog on Thursday 28 April, 2005.

Reviews

Customers who bought this product also purchased
Model ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s komentarom
Model ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s komentarom
Vlastiti kapital trgovačkog društva
Vlastiti kapital trgovačkog društva
Zakon o sigurnosti prometa na cestama s komentarima, sudskom praksom, literaturom i abecednim kazalom
Zakon o sigurnosti prometa na cestama s komentarima, sudskom praksom, literaturom i abecednim kazalom
Potraživanja od kupaca
Potraživanja od kupaca
Odštetno pravo, II. izdanje
Odštetno pravo, II. izdanje
Business Dictionary, English-Croatian, Englesko-hrvatski
Business Dictionary, English-Croatian, Englesko-hrvatski
Shopping Cart more
0 items
Manufacturer Info
Zgombić & Partneri - nakladništvo i informatika d.o.o.
Zgombić & Partneri - nakladništvo i informatika d.o.o. Homepage
Other products
Notifications more
NotificationsNotify me of updates to Zakon o obveznim odnosima
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Pratite nas
Ukrasite vaš prostor

Zgombić & Partneri d.o.o.
Trnjanska cesta 63, PP 913
HR-10000 Zagreb

IBAN: HR8725000091101026676

MB:0763683 OIB:14520775642

tel. +385 1 7980 440 fax. +385 1 7980 443