Zgombic i Partneri d.o.o. za nakladnistvo i informatiku Hrvatski   English


Pretra緄vanje

Napredno pretra緄vanje


  Po鑕tna stranica » Katalog » Pravo » Hrvatsko » Trgova鑛o pravo » Dru箃va » Postupak pred Trgova鑛im sudovima, Trgova鑛i statusni parni鑞i postupci Moj ra鑥n  |  Ko筧rica  |  Blagajna   
Kategorije
Izdanja 2016.
Izdanja 2017.
Izdanja 2018 (2)
Knjige od 10,00 kn
Knjige od 20,00 kn (5)
Dje鑚a knji緀vnost
Dru箃vene znanosti->
e-knjige
Ekologija
Ekonomija-> (14)
EU
Informatika->
Medicina->
Politika
Pravo-> (6)
  Prakti鑞i primjeri
  Hrvatsko-> (6)
    Dru箃vene djelatnosti->
    Financijsko pravo-> (1)
    Gospodarstvo->
    Gra餫nsko-> (1)
    Javne financije-> (1)
    Ostalo
    Radno i socijalno-> (1)
    Trgova鑛o pravo-> (1)
      Dru箃va-> (1)
        Pravo dru箃ava
        Ste鑑j (1)
    Ustav, vlast, sud-> (1)
  Me饀narodno
  Ostala izdanja
Prirodne znanosti
Rje鑞ici, gramatike, priru鑞ici-> (7)
Software (3)
Sport
Tehnika->
Ostala izdanja
Instalacija 鑙ta鑑 e-knjige
﹖o je novo? vi筫 o ...
Porezne prijave 18
Porezne prijave 18
937,50kn
Informacije
O nama
Privatnost podataka
Uvjeti kori箃enja
Kontaktirajte nas
Valute
Na鑙ni pla鎍nja
Gotovina i virmansko pla鎍nje

American Express

Master Card

Maestro

Visa

Diners
Postupak pred Trgova鑛im sudovima, Trgova鑛i statusni parni鑞i postupci 155,00knAutor: Aras Kramar, Sla餫na

Nakladnik: Narodne novine d.d.

Godina izdanja: 2014.
Broj stranica: 248
Uvez: MEKI
Rok dostave: 4 dana

O knjizi:

U ovoj se knjizi daje sustavna analiza organizacijsko-kompetencijsko-funkcionalnog aspekta postupka u sporovima unutar trgova鑛og dru箃va, uzimaju鎖 u obzir ure餰nje odre餰nih postupovnih instituta u ostalim postjugoslavenskim zemljama te Austriji i Njema鑛oj.

PRVI DIO
UVOD
1. Uvodne napomene
2. Odre餰nje sporova unutar trgova鑛ih dru箃ava i u vezi s trgova鑛im dru箃vima te me饀 dru箃vima
3. Izvori postupka u sporovima unutar trgova鑛og dru箃va

DRUGI DIO
OP艫 PRAVILA POSTUPKA U SPOROVIMA UNUTAR TRGOVA菿OG DRU㏕VA
1. Subjekti postupka
1.1. Sud
1.1.1. Nadle緉ost suda
1.1.1.1. Interna jurisdikcija
1.1.1.2. Stvarna i mjesna nadle緉ost
1.1.1.3. Odre餴vanje nadle緉osti suda za sporove unutar preddru箃va
1.1.2 Sastav suda
1.2. Stranke
1.2.1. Strana鑛a sposobnost
1.2.1.1. Strana鑛a sposobnost doma鎖h fizi鑛ih i pravnih osoba
1.2.1.2. Strana鑛a sposobnost stranih fizi鑛ih i pravnih osoba te drugih tvorevina
1.2.2. Parni鑞a sposobnost
1.2.2.1. Parni鑞a sposobnost fizi鑛ih osoba
1.2.2.2. Parni鑞a sposobnost pravnih osoba, dr綼vnih tijela, organa dru箃va te drugih tvorevina
1.2.3. Procesna i stvarna legitimacija te pravni interes
1.2.3.1. Op鎒nito
1.2.3.2. Kondemnatorna pravna za箃ita u sporovima unutar trgova鑛og dru箃va
1.2.3.3. Konstitutivna pravna za箃ita u sporovima unutar trgova鑛og dru箃va
1.2.3.4. Deklaratorna pravna za箃ita u sporovima unutar trgova鑛og dru箃va
1.2.3.5. Mogu鎒 procesnopravne posljedice u slu鑑ju nepostojanja procesne i/ili stvarne legitimacije u sporovima unutar trgova鑛og dru箃va: sudska praksa
1.2.4. Odre餰na pitanja uz institut suparni鑑rstva
1.2.4.1. Op鎒nito
1.2.4.2. Suparni鑑rstvo u sporovima unutar dru箃va osoba
1.2.4.3. Suparni鑑rstvo u sporovima unutar dru箃va kapitala
1.2.4.4. Polo綼j i ovlasti obi鑞ih te jedinstvenih suparni鑑ra u sporovima unutar trgova鑛og dru箃va
1.2.4.5. Mogu鎒 procesnopravne posljedice u slu鑑ju da tu綽om nisu obuhva鎒ni svi subjekti nu緉og suparni鑑rstva u sporovima unutar trgova鑛og dru箃va
1.2.5. Zastupanje stranaka
1.2.5.1. Op鎒nito
1.2.5.2. Zastupanje fizi鑛ih osoba u postupku
1.2.5.3. Zastupanje pravnih osoba, dr綼vnih tijela, organa dru箃va te drugih tvorevina u postupku
1.2.5.3.1. Op鎒nito
1.2.5.3.2. Zastupnici po statutu, dru箃venom ugovoru (ugovoru o osnivanju) ili zakonu (organi zastupnici) trgova鑛ih dru箃ava
1.2.5.3.3. Posebni zastupnici kao specifi鑞i (izvanredni) organi zastupnici trgova鑛ih dru箃ava
1.2.5.3.4. (Posebni, privremeni) zastupnici kao specifi鑞i zakonski zastupnici trgova鑛ih dru箃ava
1.2.5.3.5. Zastupnici na temelju punomo鎖 trgova鑛ih dru箃ava
1.2.5.4. Otvorena pitanja uz zastupanje preddru箃va t rgova鑛og dru箃va
1.2.5.5. Zastupanje Vlade Republike Hrvatske u postupku
1.2.5.6. Zastupanje uprave i upravnog odbora u postupku
1.3. Sudjelovanje te obavje箃avanje tre鎖h osoba, dr綼vnih tijela te drugih entiteta bez pravne osobnosti u postupku
1.3.1. Op鎒nito
1.3.2. Sudjelovanje umje筧鑑 i obavje箃avanje tre鎖h u odre餰nim sporovima unutar trgova鑛og dru箃va prema ZTD-u
1.3.3. Sudjelovanje umje筧鑑 i obavje箃avanje tre鎖h u ostalim konstitutivnim sporovima unutar trgova鑛og dru箃va
1.3.4. Sudjelovanje umje筧鑑 i obavje箃avanje tre鎖h u kondemnatornim sporovima unutar trgova鑛og dru箃va
1.3.5. Pravna priroda suparni鑑rske intervencije
1.3.6. Polo綼j i ovlasti suparni鑑rskog intervenijenta u sporovima unutar trgova鑛og dru箃va
1.3.7. O »nadle緉oj vlasti« kao specifi鑞om umje筧鑥
2. Na鑕la postupka
2.1. Op鎒nito
2.2. Na鑕lo dispozicije i oficijelnosti
2.3. Raspravno i istra緉o na鑕lo
2.4. Na鑕lo pismenosti i elektronifikacije
2.5. Na鑕lo javnosti
2.6. Na鑕lo pru綼nja pomo鎖 neukim strankama
2.7. Na鑕lo hitnosti
3. Odre餰na pitanja prvostupanjskog postupka
3.1. Pokretanje postupka
3.2. Pripremanje glavne rasprave
3.3. Dostava
3.4. Rokovi u postupku pred trgova鑛im sudom
3.5. Odgoda ro鑙箃a i presumirano povla鑕nje tu綽e
3.6. Odre餴vanje vrijednosti predmeta spora te tro筴ovi postupka
3.7. Odre餰na pitanja uz postupak za izdavanje platnog naloga u sporovima unutar trgova鑛og dru箃va
3.8. Odre餰na pitanja uz postupak u sporovima male vrijednosti unutar trgova鑛og dru箃va
4. Presude i sudske nagodbe
4.1. Op鎒nito
4.2. Dispozitivne presude te sudska nagodba
4.2.1. Mogu鎛ost dono筫nja dispozitivnih presuda te zaklju鑕nja sudske nagodbe u sporovima unutar trgova鑛og dru箃va
4.2.2. Pretpostavke za dono筫nje dispozitivnih presuda te zaklju鑕nje sudske nagodbe: dopu箃enost raspolaganja stranaka
5. Pravomo鎛ost presude
5.1. Odre餰na pitanja uz subjektivne granice pravomo鎛osti presuda u sporovima unutar trgova鑛og dru箃va
5.2. Odre餰na pitanja uz vremenske granice pravomo鎛osti presuda u sporovima unutar trgova鑛og dru箃va
6. Pravni lijekovi
6.1. Op鎒nito
6.2. 產lba
6.2.1. Op鎒nito
6.2.2. Forma i sadr綼j 綼lbe
6.2.3. Beneficium novorum i pravo na izno筫nje novih prigovora
6.2.4. Razlozi za 綼lbu protiv presude
6.2.4.1. Nedopu箃ena raspolaganja stranaka (鑜. 354. st. 2. t. 4. ZPP)
6.2.4.2. Dono筫nje dispozitivnih presuda protivno zakonu (鑜. 354. st. 2. t. 5. ZPP)
6.2.4.3. Povreda na鑕la saslu筧nja stranaka (鑜. 354. st. 2. t. 6. ZPP)
6.2.4.4. Nedostaci u zastupanju (鑜. 354. st. 2. t. 8. ZPP)
6.2.4.5. Povreda pravila o roku za podno筫nje tu綽e (鑜. 354. st. 2. t. 13. ZPP)
6.2.5. Postupak u povodu 綼lbe protiv presude
6.2.5.1. Postupak pred prvostupanjski sudom
6.2.5.2. Postupak pred drugostupanjskim sudom
6.2.6. Granice ispitivanja prvostupanjske presude
6.2.7. Odluke drugostupanjskog suda o 綼lbi
6.3. Revizija
6.3.1. Op鎒nito
6.3.2. Redovna revizija
6.3.2.1. Razlozi za reviziju
6.3.2.2. Postupak u povodu revizije
6.3.2.3. Granice ispitivanja drugostupanjske presude
6.3.2.4. Odluke revizijskog suda
6.3.3. Izvanredna revizija
6.3.3.1. Razlozi za reviziju
6.3.3.2. Postupak u povodu revizije
6.3.3.3. Granice ispitivanja drugostupanjske presude
6.3.3.4. Odluke revizijskog suda
6.4. Prijedlog za ponavljanje postupka
6.4.1. Op鎒nito
6.4.2. Razlozi za ponavljanje postupka
6.4.3. Postupak u povodu prijedloga za ponavljanje postupka

TRE艻 DIO
POSEBNI POSTUPCI U SPOROVIMA UNUTAR TRGOVA菿OG DRU㏕VA
1. Naknada 箃ete u javnom trgova鑛om dru箃vu: povreda pravila o nedopu箃enoj konkurenciji
1.1. Subjekti postupka
1.2. Odre餰na pitanja uz prvostupanjski postupak
2. Oduzimanje ovlasti za vo餰nje poslova odnosno zastupanje 鑜anu javnoga trgova鑛og dru箃va
2.1. Subjekti postupka
2.2. Odre餰na pitanja uz prvostupanjski postupak
3. Prestanak javnoga trgova鑛og dru箃va na temelju odluke suda
3.1. Subjekti postupka
3.2. Odre餰na pitanja uz prvostupanjski postupak
4. Isklju鑕nje 鑜ana iz javnoga trgova鑛og dru箃va
4.1. Subjekti postupka
4.2. Odre餰na pitanja uz prvostupanjski postupak
5. Preuzimanje poslova javnoga trgova鑛og dru箃va bez provo餰nja likvidacije
5.1. Subjekti postupka
5.2. Odre餰na pitanja uz prvostupanjski postupak
6. Naknada 箃ete u dru箃vu kapitala
6.1. Odgovornost za 箃etu u vezi s osnivanjem dioni鑛og dru箃va
6.1.1. Subjekti postupka
6.1.1.1. Procesna legitimacija i procesno namjesni箃vo (Prozessstandschaft)
6.1.1.2. Suparni鑑rstvo
6.1.1.3. Zastupanje dru箃va
6.1.1.4. Sudjelovanje tre鎖h u postupku
6.1.2. Odre餰na pitanja uz prvostupanjski postupak
6.1.2.1. Pokretanje postupka
6.1.2.2. Presuda na temelju odricanja te sudska nagodba
6.2. Odgovornost za 箃etu u vezi s osnivanjem dru箃va s ograni鑕nom odgovorno规u
6.2.1. Subjekti postupka
6.2.1.1. Procesna legitimacija i procesno namjesni箃vo (Prozessstandschaft)
6.2.1.2. Suparni鑑rstvo
6.2.1.3. Zastupanje dru箃va
6.2.1.4. Sudjelovanje tre鎖h u postupku
6.2.1. Odre餰na pitanja uz prvostupanjski postupak
6.2.1.1. Presuda na temelju odricanja te sudska nagodba
6.3. Odgovornost za 箃etu zbog povrede pravila o nedopu箃enoj konkurenciji
6.3.1. Subjekti postupka
6.3.2. Odre餰na pitanja uz prvostupanjski postupak
6.4. Odgovornost za 箃etu 鑜anova organa dru箃va i tre鎖h osoba zbog iskori箃avanja utjecaja u dru箃vu
6.4.1. Subjekti postupka
6.4.1.1. Procesna legitimacija i procesno namjesni箃vo (Prozessstandschaft)
6.4.1.2. Suparni鑑rstvo
6.4.1.3. Zastupanje dru箃va
6.4.1.4. Sudjelovanje tre鎖h u postupku
6.4.2. Odre餰na pitanja uz prvostupanjski postupak
6.4.2.1. Pokretanje postupka
6.4.2.2. Presuda na temelju odricanja te sudska nagodba
6.5. Odgovornost likvidatora dioni鑛og dru箃va za 箃etu
6.5.1. Subjekti postupka
6.5.2. Odre餰na pitanja uz prvostupanjski postupak
6.6. Odgovornost za 箃etu kod povezanih dru箃ava
6.6.1. Subjekti postupka
6.6.1.1. Procesna legitimacija i procesno namjesni箃vo (Prozessstandschaft)
6.6.1.2. Suparni鑑rstvo
6.6.1.3. Zastupanje dru箃va
6.6.1.4. Sudjelovanje tre鎖h u postupku
6.6.2. Odre餰na pitanja uz prvostupanjski postupak
6.6.2.1. Presuda na temelju odricanja te sudska nagodba
7. Ni箃etnost i pobojnost odluka (glavne) skup箃ine dru箃va kapitala
7.1. Subjekti postupka
7.1.1. Op鎒nito
7.1.2. Suparni鑑rstvo
7.1.3. Sudjelovanje tre鎖h u postupku
7.2. Odre餰na pitanja uz prvostupanjski postupak
7.2.1. Pokretanje postupka
7.2.2. Odre餴vanje vrijednosti predmeta spora te tro筴ovi postupka
7.2.3. Dispozitivne presude i sudska nagodba
7.2.4. Pravomo鎛ost presude
7.2.5. Privremene mjere
8. Ni箃etnost dru箃va kapitala
8.1. Subjekti postupka
8.1.1. Op鎒nito
8.1.2. Suparni鑑rstvo
8.1.3. Sudjelovanje tre鎖h u postupku
8.2. Odre餰na pitanja uz prvostupanjski postupak
8.2.1. Pokretanje postupka
8.2.2. Odre餴vanje vrijednosti predmeta spora te tro筴ovi postupka
8.2.3. Dispozitivne presude i sudska nagodba
8.2.4. Pravomo鎛ost presude
9. Uplata uloga dru箃vu s ograni鑕nom odgovorno规u
9.1. Subjekti postupka
9.2. Odre餰na pitanja uz prvostupanjski postupak
10. Istupanje 鑜ana iz dru箃va s ograni鑕nom odgovorno规u
10.1. Subjekti postupka
10.2. Odre餰na pitanja uz prvostupanjski postupak
10.2.1. Pokretanje postupka
10.2.2. Dispozitivne presude i sudska nagodba
10.2.3. Pravomo鎛ost presude
11. Isklju鑕nje 鑜ana iz dru箃va s ograni鑕nom odgovorno规u
11.1. Subjekti postupka
11.2. Odre餰na pitanja uz prvostupanjski postupak
11.2.1. Pokretanje postupka
11.2.2. Dispozitivne presude i sudska nagodba
11.2.3. Pravomo鎛ost presude
12. Suglasnost za opoziv imenovanja 鑜ana uprave dru箃va s ograni鑕nom odgovorno规u
12.1. Subjekti postupka
12.2. Odre餰na pitanja uz prvostupanjski postupak
13. Prestanak dru箃va s ograni鑕nom odgovorno规u na temelju presude suda
13.1. Subjekti postupka
13.2. Odre餰na pitanja uz prvostupanjski postupak
14. Isklju鑕nje 鑜ana iz gospodarsko interesnog udru緀nja
14.1. Subjekti postupka
14.2. Odre餰na pitanja uz prvostupanjski postupak
15. Opoziv imenovanja 鑜ana uprave gospodarsko interesnog udru緀nja
15.1. Subjekti postupka
15.2. Odre餰na pitanja uz prvostupanjski postupak
16. Prestanak gospodarsko interesnog udru緀nja
16.1. Subjekti postupka
16.2. Odre餰na pitanja uz prvostupanjski postupak
17. Ukidanje trgova鑛og dru箃va
17.1. Subjekti postupka
17.2. Odre餰na pitanja uz prvostupanjski postupak

Popis literature

Popis kratica

Stvarno kazalo

Na筧 preporuka:
Trgova鑛a dru箃va prema ZTD-u i doma鎜j i inozemnoj praksi + ZTD + CD
Trgova鑛a dru箃va prema ZTD-u i doma鎜j i inozemnoj praksi + ZTD + CD
Trgova鑛o pravo - 
dru箃va
Trgova鑛o pravo - dru箃va
Zakon o 
trgova鑛im dru箃vima, VI. izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Zakon o trgova鑛im dru箃vima, VI. izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Zakon o 
trgova鑛im dru箃vima
Zakon o trgova鑛im dru箃vima
Upravljanje 
trgova鑛im dru箃vima
Upravljanje trgova鑛im dru箃vima


Ovaj proizvod je uvr箃en u na katalog dana 萫tvrtak 30 Listopad, 2014.

Recenzije

Kupci koji su kupili ovaj proizvod tako餰r su kupili
Tr緄箃e kapitala
Tr緄箃e kapitala
Ko筧rica vi筫 o ...
Ko筧rica je prazna
Nakladnik
Ostali proizvodi
Obavijesti vi筫 o ...
ObavijestiObavijesti me o promjenama na Postupak pred Trgova鑛im sudovima, Trgova鑛i statusni parni鑞i postupci
Javi prijatelju
 

Javi prijatelju o ovom proizvodu.
Pratite nas
Ukrasite va prostor

Zgombi & Partneri d.o.o.
Trnjanska cesta 63, PP 913
HR-10000 Zagreb

IBAN: HR8725000091101026676
OIB:14520775642

E-mail: naklada@zgombic.hr; tel. +385 1 7980 440, 7999 208; m. +385 91 7978 705