Zgombić i Partneri d.o.o. za nakladništvo i informatiku Hrvatski   English


Quick Find

Advanced Search


  Top » Catalog » Software » Porezne prijave 14 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Categories
Izdanja 2014. (60)
Izdanja 2015. (7)
Sale (16)
Children's literature (1)
Dictionaries, grammars and handb-> (194)
e-books (8)
Ecology (3)
Economy-> (393)
EU (9)
IT-> (15)
Law-> (345)
Medicine-> (62)
Natural science (6)
Politics (2)
Social sciences-> (8)
Software (7)
Sports (2)
Technology-> (39)
Other books (9)
Instalacija čitača e-knjige
What's New? more
Obvezno pravo: posebni dio II: izvanugovorni obvezni odnosi
Obvezno pravo: posebni dio II: izvanugovorni obvezni odnosi
260,00kn
Information
O nama
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
Currencies
We proudly accept
Gotovina i virmansko plaćanje

Pencepay Payment Gateway

Porezne prijave 14 937,50knAuthor: Torma, Josip

Publisher: Zgombić & Partneri - nakladništvo i informatika d.o.o.

Datum zadnje izmjene: 15. travanj 2015.
Godina izdanja: 2014.


Porezne prijave 14.49
Preuzimanje, nadogradnja i besplatno testiranje aplikacije.

Cijena nadogradnje s verzije 13 na 14 iznosi 250,00 kn + PDV.
Cijena dodatne licence iznosi 380,00 kn + PDV.
Cijena nadogradnje s ranijih verzija iznosi 450,00 kn + PDV.

Upute
Detaljne upute s primjerima ispunjenih obrazaca, nazivima propisa prema kojima se obrasci popunjavaju i s aktivnim linkovima na te propise, rokovima podnošenja i opisima pojedinih funkcija programa, izračunu cijene itd. (Upute.pdf, 2 MB)

O aplikaciji:

Aplikacija Porezne prijave 14.X služi za izradu najvažnijih obrazaca koji se predaju Poreznoj upravi i FINA-i (50 obrazaca).
Aplikacija radi na Windowsima (2000, XP, Vista, 7).
Za izvoz u excel (GFI-POD, TI-POD) potrebno je imati instaliran Microsoft office.

Popis obrazaca (51 obrazac):

 1. Godišnji financijski izvještaj poduzetnika
  1. Bilanca (Obrazac POD-BIL)
  2. Račun dobiti i gubitka (Obrazac POD-RDG)
  3. Dodatni podaci (Obrazac POD-DOP)
  4. Novčani tijek - indirektna metoda (Obrazac POD-NTI)
  5. Novčani tijek - direktna metoda (Obrazac POD-NTD)
  6. Odluka o rasporedu dobiti društva (DD i D.O.O.)
  7. Odluka o pokriću gubitka (DD i D.O.O.)
  8. Odluka o utvrđivanju financijskih izvještaja (DD i D.O.O.)
  Upute za ispunjavanje općih podataka godišnjega financijskog izvještaja poduzetnika
  Popis županija i pripadajućih općina/gradova u 2008. godini
  Popis razreda djelatnosti prema NKD 2007


 2. Porez na dobit
  1. Prijava poreza na dobit (Obrazac PD)
  2. Bilanca (Obrazac POD-BIL)
  3. Račun dobiti i gubitka (Obrazac POD-RDG)
  4. Evidencija o isplaćenom predujmu udjela u dobiti
   - Obračun poreza na dohodak od kapitala
   - Obračun poreza na dohodak u naravi
   - Obračun poreza na dohodak od izuzimanja

  Uputa za ispunjavanje prijave poreza na dobit za 2013. godinu
  Uputa za ispunjavanje prijave poreza na dobit za 2011. godinu
  Uputa za ispunjavanje prijave poreza na dobit za 2010. godinu
  Uputa za ispunjavanje prijave poreza na dobit za 2009. godinu


 3. Dohodak

  1. Prijava poreza na dohodak (Obrazac DOH)
  2. Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (Obrazac JOPPD)
  3. Izvješće o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak (Obrazac PO-SD)
  4. Evidencija o primicima od nesamostalnog rada (Obrazac EPOM)
  5. Potvrda o danima u međunarodnoj plovidbi (Obrazac DPOM)
  6. Izvješća o isplaćenim primicima, dohotku, uplaćenim doprinosima, porezu na dohodak po odbitku i prirezu (Obrazac ID)
  7. Popis dugotrajne imovine (Obrazac DI)
  8. Prijava dohotka od zajedničke djelatnosti (Obrazac DOH-Z)
  9. Izvješće o drugom dohotku, obračunanom i uplaćenom porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (Obrazac IDD)
  10. Izvješće o isplaćenoj naknadi plaće te o osnovicama i obračunanim i uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja u mjesecu (Obrazac IDD-1)
  11. Evidencija o dohotku od nesamostalnog rada (Obrazac DNR)
  12. Knjiga primitaka i izdataka (Obrazac KPI)
  13. Evidencija radnog vremena (Obrazac ERV)
  14. Evidencija radnog vremena i Evidencija radnika (Obrazac ERV)
  15. Podaci o premijama dobrovoljnog mirovinskog osiguranja
  16. Izvješće o isplaćenim dividendama i udjelima u dobiti u mjesecu _ godine ____ (Obrazac DU) (obavezan od 01.02.2012.)
  17. Knjiga prometa (Obrazac KPR)
  Uputa o sastavljanju i podnošenju godišnje porezne prijave obveznika poreza na dohodak i obračunavanje godišnjeg poreza na dohodak za 2011. godinu
  Uputa o sastavljanju i podnošenju godišnje porezne prijave obveznika poreza na dohodak i obračunavanje godišnjeg poreza na dohodak za 2010. godinu
  Uputa o sastavljanju i podnošenju godišnje porezne prijave obveznika poreza na dohodak i obračunavanje godišnjeg poreza na dohodak za 2009. godinu
  Stope prireza porezu na dohodak gradova i općina u Republici Hrvatskoj za 2012. g.


 4. Posebni porezi

  1. Izvješće o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke (Obrazac IPP)
  2. Izvješće o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti (Obrazac IPP-SD)


 5. Porez na dodanu vrijednost

  1. Prijava poreza na dodanu vrijednost (Obrazac PDV)
  2. Prijava poreza na dodanu vrijednost (Obrazac PDV-K)
  3. Prijava za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica Europske unije (Obrazac PDV-S)
  4. Zbirna prijava za isporuke dobara i usluga u druge države članice Europske unije (Obrazac ZP)
  5. Evidencija računa o prodanim dobrima radi povrata PDV-a u okviru putničkog prometa (Obrazac PDV-F)
  6. Evidencija o prodanim dobrima na koja se primjenjuje posebni postupak oporezivanja marže (Obrazac PDV-MI)
  7. Evidencija o nabavljenim dobrima u posebnom postupku oporezivanja marže (Obrazac PDV-MU)
  8. Pregled tuzemnih isporuka s prijenosom porezne obveze (Obrazac PPO-2013/2014)
  9. Prijava za isporuke dobara i usluga iz članka 75. stavka 2. Zakona (Obrazac INO PPO-2015)
  Uputa za sastavljanje konačnog obračuna poreza na dodanu vrijednost za 2011. godinu
  Uputa za popunjavanje Zbirne prijave za isporuku dobara i usluga u druge države članice EU(21.06.2013.).pdf
  Uputa za popunjavanje prijave PDV-a (Obrazac PDV) (21.06.2013.).pdf
  Uputa za popunjavanje prijave za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugig država članica EU(21.06.2013.).pdf
  Porez na dodanu vrijednost - uvoz nakon 1. srpnja 2013. (21.06.2013.).pdf
  Obveza predaje PDV obrazaca elektroničkim putem (09.07.2013.).pdf
  PDV promjene za izvoznike i uvoznike od 1.7.2013. (03.06.2013.).pdf

 6. Potrošnja

  1. Mjesečno izvješće o obračunu i uplati poreza na potrošnju (Obrazac PP-MI-PO)


 7. Ostali obrasci


  1. Obračun komorskog doprinosa za obrtnike i za poduzeća (Obrazac KD)
  2. Obračun članarine u turističkoj zajednici (Obrazac TZ)
  3. Obračun naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (Obrazac OKFŠ)
  4. Obračun spomeničke rente (Obrazac SR)
  5. Obračun doprinosa Hrvatskoj gospodarskoj komori (Obrazac HGK)
  6. Statistički izvještaj poduzetnika (Obrazac TSI-POD)
  7. Izvjava o kompenzaciji (prijeboju)
  8. Ugovor o asignaciji
  9. Ugovor o cesiji
  10. Ugovor o preuzimanju duga 8. Korisni podaci


  1. Plaća
   • Broj radnih dana i sati rada
   • Dnevnice za službena putovanja
   • Faktori i osobni odbici - 2012
  2. Porez i prirez
   • Dvostruko oporezivanje
   • Mišljenja
    • 4444 mišljenja.
    • pretraživanje po jednom ili više pojmova
    • sortiranje po grupama, propisima na koja se mišljenja pozivaju, klasi, predmetu ili datumu.
    • Upute o radu s mišljenjima.
   • Prirezi gradova i općina
   • Šifre ispostava poreznih uprava
   • Uplatni računi i šifre gradova za R-Sm
  3. Računi na koje će se uplaćivati prihodi proračuna, obvezni doprinosi te prihodi za financiranje drugih javnih potreba
   • Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
   • Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
   • Prihod od poreza na promet nekretnina
   • Prihod od poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak
   • Prihod od poreza na dobit
   • Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće
   • Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
   • Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
   • Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
   • Popis računa proračuna
   • Popis brojčanih oznaka gradova/općina s kontrolnim brojevima
  4. Računovodstvo - općenito
   • Banke
   • Nazivi djelatnosti sa šiframa
   • Popis gradova sa šiframa
   • Propisi u svezi s obrascima
   • RRIF-ov računski plan za poduzetnike
   • Uplatni računi za plaćanje doprinosa HOK-i
  5. Razno
   • Međunarodni pozivni brojevi
   • Novčane jedinice
   • Poštanski brojevi
  6. LinkoviProgram omogućava:
 1. automatski izračun svih podataka
 2. POD-BIL, POD-RDG, POD-NTI i POD-NTD na engleskom, njemačkom i hrvatskom jeziku
 3. kvalitetan ispis obrazaca (mogućnost predaje nadležnim institucijama)
 4. izradu obrazaca za neograničeni broj subjekata
 5. izrada xml datoteka za program ePorezna:
  • Obrazac PD
  • Obrazac ID
  • Obrazac IDD
  • Obrazac PDV
  • Obrazac PDV-K
  • Obrazac SR
  • Obrazac TZ
  • Obrazac PP-MI-PO
  • Obrazac JOPPD
  • Obrazac PDV-S
  • Obrazac ZP
  • Obrazac INO-PPO
  • Obrazac PPO
 6. spremanje obrazaca, arhiviranje spremljenih obrazaca u posebnu tablicu iz koje se obrasci mogu otvarati
 7. kod obrazaca POD-BIL, POD-RDG, POD-DOP, POD-NTI i POD-NTD automatsko prenošenje tekuće godine u prethodnu
 8. izradu baze osnovnih podataka koji se najčešće koriste prilikom popunjavanja obrazaca
 9. prijenos podataka iz obrazaca POD-BIL, POD-RDG, POD-DOP, POD-NTI i POD-NTD u izvorni FINA-inin obrazac GFI-POD u excel formatu (*.xls)
 10. detaljne upute s primjerima ispunjenih obrazaca, nazivima propisa prema kojima se obrasci popunjavaju i s aktivnim linkovima na te propise, rokovima podnošenja i opisima pojedinih funkcija programa
 11. program se može besplatno testiratiIZMJENE I NADOGRADNJE:

Promjena 15. travnja 2015., v. 14.49
Obrazac GFI - pozicija 101, njemački jezik

Promjena 8. travnja 2015., v. 14.48
Obrazac PPO (2015) - NOVO
Obrazac PP-MI-PO - korekcija datuma

Promjena 11. ožujka 2015., v. 14.47
Obrazac JOPPD - str. B, točka 3, omogućen je automatski unos šifre države i dr. sitne korekcije

Promjena 9. ožujka 2015., v. 14.46
Obrazac PD - omogućen je automatski unos IBAN brojeva u obrazac iz osnovne baze

Promjena 9. ožujka 2015., v. 14.45
Obrazac JOPPD - izrada XML-a za ePoreznu u slučaju kada je B stranica prazna (broj redova=0)

Promjena 6. ožujka 2015., v. 14.44
Obrazac GFI-POD - dodana nova oznaka za poslovnog subjekta (81)
Obrazac DOH i ID - dodana padajuća lista gradova s prirezima s mogućnošću ažuriranja

Promjena 3. ožujka 2015., v. 14.43
Obrazac SR i TZ - korekcija šifre općine/grada

Promjena 3. ožujka 2015., v. 14.41-42
Obrazac JOPPD - za 2015. godinu.

Promjena 25. veljače 2015., v. 14.40
Obrazac Obrazac DOH - korekcija izračuna za umirovljenika

Promjena 23. veljače 2015., v. 14.39
Obrazac Obrazac PDV (2015) - izbacivanje kontrolnog zbroja iz XML-a za ePoreznu

Promjena 16. veljače 2015., v. 14.38
Obrazac ObrazacINOPPO i PZ 42 i 63 - ugradnja kontrole VAT broja europskih zemalja

Promjena 11. veljače 2015., v. 14.36
Obrazac PDV-K - korekcija izračuna, točka III. UKUPNO (točka 15.)

Promjena 10. veljače 2015., v. 14.35

Obrazac PP-MI-PO - korekcija šifri gradova

Promjena 9. veljače 2015., v. 14.34

Obrazac PZ 42 i 63 - novi obrazac za 2015. godinu

Promjena 6. veljače 2015., v. 14.32-33

Obrazac PDV - novi obrazac za 2015. godinu

Promjena 5. veljače 2015., v. 14.31

Obrazac PD - korekcija izračuna osnovice

Promjena 5. veljače 2015., v. 14.30

Obrazac INO PPO - dodan je novi obrazac

Promjena 3. veljače 2015., v. 14.29

Obrazac PP-MI-PO

Promjena 26. siječnja 2015., v. 14.26-28

Obrazac PDV-K - za 2014. godinu, točka III., korekcija izračuna osnovice iz PDV-a
Obrazac PDV-K - za 2014. godinu, izrada XML dokumenta za ePoreznu
Obrazac PDV - korekcija XML dokumenta za ePoreznu

Promjena 24. siječnja 2015., v. 14.25

Obrazac KD - za 2014. godinu

Promjena 23. siječnja 2015., v. 14.24

Obrazac JOPPD - omogućeno ručno mjenjanje podataka u tablici B

Promjena 22. siječnja 2015., v. 14.23

Obrazac OKFŠ - dodavanje stope.

Promjena 21. siječnja 2015., v. 14.22

Obrazac PDV-K - korekcija izračuna točke IV.

Promjena 20. siječnja 2015., v. 14.21

Obrazac DOH - korekcija ispisa.

Promjena 15. siječnja 2015., v. 14.20

Obrazac PD za 2014. godinu. Prijava poreza na dobit.

Promjena 13. siječnja 2015., v. 14.19

Obrazac KPI. Knjiga primitaka i izdataka. Dodane su nove godine.

Promjena 2. siječnja 2015., v. 14.18

Obrazac DOH. Porez na dohodak za 2014. godinu. (Testna verzija.)

Promjena 17. studenog 2014., v. 14.17

Obrazac PPO. Korekcija XML dokumenta za uvoz u ePoreznu.

Promjena 11. studenog 2014., v. 14.16

GFI-POD, proširenje kolone referentne stranice u kojoj se nalazi OIB

Promjena 29. listopada 2014., v. 14.9-14.15

U verziji 14.14 dodana je kontrola popunjenosti obrasca tijekom izrade XLM dokumenmta za ePoreznu.
Dodan je novi obrazac: PPO - 2013/2014 (Pregled tuzemnih isporuka s prijenosom porezne obveze)

Promjena 8. kolovoza 2014., v. 14.8

PDV-K, XML file za ePoreznu

Promjena 17. srpnja 2014., v. 14.7

GFI-POD
POD-BIL, POD-RDG i POD-DOP - uvoz iz txt dokumenta preko AOP oznaka
Ovom promjenom korisnici programa mogu GFI-POD uvesti u program Porezne prijave iz svojih računovodstvenih programa ako ti programi mogu generirati GFI-POD i izvesti ga u txt formatu s AOP oznakama.

Promjena 21. svibnja 2014., v. 14.0-14.6

Izjava o kompenzaciji (prijeboju)
Ugovor o asignaciji
Ugovor o cesiji
Ugovor o preuzimanju duga
Obrazac PDV-K (2014. godina)

Naša preporuka:
Business 
Dictionary, VI. izdanje
Business Dictionary, VI. izdanje
Nadzorne knjige
Nadzorne knjige
Putni nalozi
Putni nalozi


This product was added to our catalog on Monday 06 October, 2008.

Reviews

Customers who bought this product also purchased
Business Dictionary 3
Business Dictionary 3
Računovodstvo i bilanca (e-knjiga)
Računovodstvo i bilanca (e-knjiga)
Hrvatsko-engleski poslovni rječnik
Hrvatsko-engleski poslovni rječnik
Uvod u poslovnu analizu
Uvod u poslovnu analizu
Kako zaposliti i zadržati najbolje ljude
Kako zaposliti i zadržati najbolje ljude
Financijsko računovodstvo II
Financijsko računovodstvo II
Shopping Cart more
0 items
Manufacturer Info
Zgombić & Partneri - nakladništvo i informatika d.o.o.
Zgombić & Partneri - nakladništvo i informatika d.o.o. Homepage
Other products
Notifications more
NotificationsNotify me of updates to Porezne prijave 14
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Pratite nas
Ukrasite vaš prostor

Zgombić & Partneri d.o.o.
Trnjanska cesta 63, PP 913
HR-10000 Zagreb

IBAN: HR8725000091101026676

MB:0763683 OIB:14520775642

tel. +385 1 7980 440 fax. +385 1 7980 443