Zgombić i Partneri d.o.o. za nakladništvo i informatiku Hrvatski   English


Quick Find

Advanced Search


  Top » Catalog » Software » Porezne prijave 13 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Categories
Izdanja 2014.
Sale (11)
Children's literature (2)
Dictionaries, grammars and handb-> (198)
e-books-> (16)
Ecology (3)
Economy-> (519)
EU (9)
IT-> (190)
Law-> (472)
Medicine-> (61)
Natural science (6)
Politics (2)
Social sciences-> (11)
Software (7)
Sports (2)
Technology-> (39)
Other books (13)
Instalacija čitača e-knjige
What's New? more
Zakon o kaznenom postupku i drugi izvori kaznenog postupovnog pr
Zakon o kaznenom postupku i drugi izvori kaznenog postupovnog pr
427,00kn
Information
O nama
Shipping & Returns
Privacy Notice
Contact Us
Currencies
We proudly accept
Gotovina i virmansko plaćanje

Ouroboros Payment Gateway

Porezne prijave 13 937,50knAuthor: Josip Torma

Publisher: Zgombić & Partneri, Zagreb

Datum zadnje izmjene: 27. ožujka 2014.
Godina izdanja: 2013.


Porezne prijave 13.52
Preuzimanje, nadogradnja i besplatno testiranje aplikacije.

Cijena nadogradnje s verzije 12 na 13 iznosi 300,00 kn + PDV.
Cijena dodatne licence iznosi 380,00 kn + PDV.
Cijena nadogradnje s ranijih verzija iznosi 450,00 kn + PDV.

Upute
Detaljne upute s primjerima ispunjenih obrazaca, nazivima propisa prema kojima se obrasci popunjavaju i s aktivnim linkovima na te propise, rokovima podnošenja i opisima pojedinih funkcija programa, izračunu cijene itd. (Upute.pdf, 2 MB)

O aplikaciji:

Aplikacija Porezne prijave 13.X služi za izradu najvažnijih obrazaca koji se predaju Poreznoj upravi i FINA-i (44 obrasca).
Aplikacija radi na Windowsima (2000, XP, Vista, 7).
Aplikacija ne podržava OpenOffice.

Popis obrazaca (44 obrasca):

 1. Godišnji financijski izvještaj poduzetnika
  1. Bilanca (Obrazac POD-BIL)
  2. Račun dobiti i gubitka (Obrazac POD-RDG)
  3. Dodatni podaci (Obrazac POD-DOP)
  4. Novčani tijek - indirektna metoda (Obrazac POD-NTI)
  5. Novčani tijek - direktna metoda (Obrazac POD-NTD)
  6. Odluka o rasporedu dobiti društva (DD i D.O.O.)
  7. Odluka o pokriću gubitka (DD i D.O.O.)
  8. Odluka o utvrđivanju financijskih izvještaja (DD i D.O.O.)
  Upute za ispunjavanje općih podataka godišnjega financijskog izvještaja poduzetnika
  Popis županija i pripadajućih općina/gradova u 2008. godini
  Popis razreda djelatnosti prema NKD 2007


 2. Porez na dobit

  1. Prijava poreza na dobit (Obrazac PD)
  2. Bilanca (Obrazac POD-BIL)
  3. Račun dobiti i gubitka (Obrazac POD-RDG)
  4. Evidencija o isplaćenom predujmu udjela u dobiti
   - Obračun poreza na dohodak od kapitala
   - Obračun poreza na dohodak u naravi
   - Obračun poreza na dohodak od izuzimanja

  Uputa za ispunjavanje prijave poreza na dobit za 2013. godinu
  Uputa za ispunjavanje prijave poreza na dobit za 2011. godinu
  Uputa za ispunjavanje prijave poreza na dobit za 2010. godinu
  Uputa za ispunjavanje prijave poreza na dobit za 2009. godinu


 3. Dohodak

  1. Prijava poreza na dohodak (Obrazac DOH)
  2. Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (Obrazac JOPPD)
  3. Izvješće o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak (Obrazac PO-SD)
  4. Evidencija o primicima od nesamostalnog rada (Obrazac EPOM)
  5. Potvrda o danima u međunarodnoj plovidbi (Obrazac DPOM)
  6. Izvješća o isplaćenim primicima, dohotku, uplaćenim doprinosima, porezu na dohodak po odbitku i prirezu (Obrazac ID)
  7. Popis dugotrajne imovine (Obrazac DI)
  8. Prijava dohotka od zajedničke djelatnosti (Obrazac DOH-Z)
  9. Izvješće o drugom dohotku, obračunanom i uplaćenom porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (Obrazac IDD)
  10. Izvješće o isplaćenoj naknadi plaće te o osnovicama i obračunanim i uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja u mjesecu (Obrazac IDD-1)
  11. Evidencija o dohotku od nesamostalnog rada (Obrazac DNR)
  12. Knjiga primitaka i izdataka (Obrazac KPI)
  13. Evidencija radnog vremena (Obrazac ERV)
  14. Evidencija radnog vremena i Evidencija radnika (Obrazac ERV)
  15. Podaci o premijama dobrovoljnog mirovinskog osiguranja
  16. Izvješće o isplaćenim dividendama i udjelima u dobiti u mjesecu _ godine ____ (Obrazac DU) (obavezan od 01.02.2012.)
  17. Knjiga prometa (Obrazac KPR)
  Uputa o sastavljanju i podnošenju godišnje porezne prijave obveznika poreza na dohodak i obračunavanje godišnjeg poreza na dohodak za 2011. godinu
  Uputa o sastavljanju i podnošenju godišnje porezne prijave obveznika poreza na dohodak i obračunavanje godišnjeg poreza na dohodak za 2010. godinu
  Uputa o sastavljanju i podnošenju godišnje porezne prijave obveznika poreza na dohodak i obračunavanje godišnjeg poreza na dohodak za 2009. godinu
  Stope prireza porezu na dohodak gradova i općina u Republici Hrvatskoj za 2012. g.


 4. Posebni porezi

  1. Izvješće o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke (Obrazac IPP)
  2. Izvješće o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti (Obrazac IPP-SD)


 5. Porez na dodanu vrijednost

  1. Prijava poreza na dodanu vrijednost (Obrazac PDV)
  2. Prijava poreza na dodanu vrijednost (Obrazac PDV-K)
  3. Prijava za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica Europske unije (Obrazac PDV-S)
  4. Zbirna prijava za isporuke dobara i usluga u druge države članice Europske unije (Obrazac ZP)
  5. Evidencija računa o prodanim dobrima radi povrata PDV-a u okviru putničkog prometa (Obrazac PDV-F)
  6. Evidencija o prodanim dobrima na koja se primjenjuje posebni postupak oporezivanja marže (Obrazac PDV-MI)
  7. Evidencija o nabavljenim dobrima u posebnom postupku oporezivanja marže (Obrazac PDV-MU)
  Uputa za sastavljanje konačnog obračuna poreza na dodanu vrijednost za 2011. godinu
  Uputa za popunjavanje Zbirne prijave za isporuku dobara i usluga u druge države članice EU(21.06.2013.).pdf
  Uputa za popunjavanje prijave PDV-a (Obrazac PDV) (21.06.2013.).pdf
  Uputa za popunjavanje prijave za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugig država članica EU(21.06.2013.).pdf
  Porez na dodanu vrijednost - uvoz nakon 1. srpnja 2013. (21.06.2013.).pdf
  Obveza predaje PDV obrazaca elektroničkim putem (09.07.2013.).pdf
  PDV promjene za izvoznike i uvoznike od 1.7.2013. (03.06.2013.).pdf

 6. Potrošnja

  1. Mjesečno izvješće o obračunu i uplati poreza na potrošnju (Obrazac PP-MI-PO)


 7. Ostali obrasci


  1. Obračun komorskog doprinosa za obrtnike i za poduzeća (Obrazac KD)
  2. Obračun članarine u turističkoj zajednici (Obrazac TZ)
  3. Obračun naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (Obrazac OKFŠ)
  4. Obračun spomeničke rente (Obrazac SR)
  5. Obračun doprinosa Hrvatskoj gospodarskoj komori (Obrazac HGK)
  6. Statistički izvještaj poduzetnika (Obrazac TSI-POD) 8. Korisni podaci


  1. Plaća
   • Broj radnih dana i sati rada
   • Dnevnice za službena putovanja
   • Faktori i osobni odbici - 2012
  2. Porez i prirez
   • Dvostruko oporezivanje
   • Mišljenja
    • 4444 mišljenja.
    • pretraživanje po jednom ili više pojmova
    • sortiranje po grupama, propisima na koja se mišljenja pozivaju, klasi, predmetu ili datumu.
    • Upute o radu s mišljenjima.
   • Prirezi gradova i općina
   • Šifre ispostava poreznih uprava
   • Uplatni računi i šifre gradova za R-Sm
  3. Računi na koje će se uplaćivati prihodi proračuna, obvezni doprinosi te prihodi za financiranje drugih javnih potreba
   • Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
   • Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
   • Prihod od poreza na promet nekretnina
   • Prihod od poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak
   • Prihod od poreza na dobit
   • Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće
   • Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
   • Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
   • Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
   • Popis računa proračuna
   • Popis brojčanih oznaka gradova/općina s kontrolnim brojevima
  4. Računovodstvo - općenito
   • Banke
   • Nazivi djelatnosti sa šiframa
   • Popis gradova sa šiframa
   • Propisi u svezi s obrascima
   • RRIF-ov računski plan za poduzetnike
   • Uplatni računi za plaćanje doprinosa HOK-i
  5. Razno
   • Međunarodni pozivni brojevi
   • Novčane jedinice
   • Poštanski brojevi
  6. LinkoviProgram omogućava:
 1. automatski izračun svih podataka
 2. POD-BIL, POD-RDG, POD-NTI i POD-NTD na engleskom, njemačkom i hrvatskom jeziku
 3. kvalitetan ispis obrazaca (mogućnost predaje nadležnim institucijama)
 4. izradu obrazaca za neograničeni broj subjekata
 5. izrada xml datoteka za program ePorezna:
  • Obrazac PD,
  • Obrazac ID,
  • Obrazac IDD,
  • Obrazac PDV,
  • Obrazac PDV-K,
  • Obrazac SR i
  • Obrazac TZ
 6. spremanje obrazaca, arhiviranje spremljenih obrazaca u posebnu tablicu iz koje se obrasci mogu otvarati
 7. kod obrazaca POD-BIL, POD-RDG, POD-DOP, POD-NTI i POD-NTD automatsko prenošenje tekuće godine u prethodnu
 8. izradu baze osnovnih podataka koji se najčešće koriste prilikom popunjavanja obrazaca
 9. prijenos podataka iz obrazaca POD-BIL, POD-RDG, POD-DOP, POD-NTI i POD-NTD u izvorni FINA-inin obrazac GFI-POD u excel formatu (*.xls)
 10. detaljne upute s primjerima ispunjenih obrazaca, nazivima propisa prema kojima se obrasci popunjavaju i s aktivnim linkovima na te propise, rokovima podnošenja i opisima pojedinih funkcija programa
 11. program se može besplatno testiratiIZMJENE I NADOGRADNJE:

Promjena 27. ožujka 2014., v. 13.52

Obrazac OKFŠ - Obračun naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma, spremanje stope

Promjena 26. ožujka 2014., v. 13.51

Predujmovi - korekcija ispisa


Promjena 25. ožujka 2014., v. 13.49 i 50

Obrazac PD - ispravak izračuna točke 59. Predujmova za sljedeće porezno razdoblje, u slučaju kad je točka 53. Porezna obveza jednaka 0.
Obrazac TZ - Dubrovačko-neretvanska županija, određivanje razreda.

Promjena 21. ožujka 2014., v. 13.48

Obrazac JOPPD
- str. A, dodana točka 6.IV.3. Ukupan iznos doprinosa za zapošljavanje prema poduzetničkoj plaći.
- ispravak kontrola

Promjena 14. ožujka 2014., v. 13.47

Ispravljanje greške na računalima koji nisu vezani s internetom.

Promjena 12. ožujka 2014., v. 13.46

Obrazac PDV-K, za 2014. godinu, NOVI OBRAZAC

Promjena 10. ožujka 2014., v. 13.43

Obrazac GFI-POD, uvoz GFI-POD, excel, FINA, verzija 2.0.4.

Promjena 3. ožujka 2014., v. 13.41 i 13.42

Obrazac POD-NTI (AOP 042-044) i NTD (AOP 043-045), korekcija automatskog izračuna

Promjena 25. veljače 2014., v. 13.39 i 40

Obrazac PD, točka 59., dodano "(čl. 47. st. 3. t. 59. Pravilnika)"
Odluke, u zaglavlju dodani novi brojevi Narodnih novina izmjena Zakona na koje se odluke pozivaju

Promjena 12. veljače 2014., v. 13.38

Obrazac GFI-POD, ugrađena je nova verzija FINA-ine excel datoteke, v. 2.04

Promjena 7. veljače 2014., v. 13.37

Ugradnja liste za brži unos osnovnih podataka kod većine glavnih obrazaca.
Unos podataka iz baze u slučaju sortirane baze.
Obrazac PDV-K: brisanje podataka; unos telefona i faksa

Promjena 31. siječnja 2014., v. 13.36

Obrazac JOPPD, omogućen pregled i uređivanje cijele liste primatelja

Promjena 31. siječnja 2014., v. 13.34, 35 i 36

Obrazac PDV-MI, NOVO
Obrazac PDV-MU, NOVO

Promjena 30. siječnja 2014., v. 13.32 i 13.33

Obrazac JOPPD, 2014., generiranje identifikatora za XML dokument za ePoreznu

Promjena 28. siječnja 2014., v. 13.31

Obrazac PDV, 2014., dodan je XML dokument za ePoreznu

Promjena 27. siječnja 2014., v. 13.30

Obrazac DOH-Z: korekcija izračuna u slučaju 2 decimale
Obrazac PDV-S i ZP: sortiranje padajućih listi

Promjena 23. siječnja 2014., v. 13.29

Obrazac DOH:
- korekcija izračuna za umirovljenika

Promjena 21. siječnja 2014., v. 13.27 i 13.28

Obrazac DOH:
- izmjene brojeva stranica, u skladu s Obrascom DOH koji se nalazi na internet stranici PU
- Izračun razlike osobnog odbitka, točka 6.4

Promjena 13. siječnja 2014., v. 13.26

Dodani su sljedeći novi obrasci:
Obrazac PDV-F
Obrazac PDV (2014.)
U izradi je:
Obrazac PDV-K (2014.)
Obrazac JOPPD: dodane nove kontrole i izmjene u skladu s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak, NN 160/13
Obrazac DOH: izmjene u skladu s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak, NN 160/13
Obrazac PD: izmjena u skladu s Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit, NN 160/13

Promjena 7. siječnja 2014., v. 13.25

Obrazac JOPPD: dodane nove kontrole i izmjene u skladu s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak, NN 160/13
Obrazac DOH: izmjene u skladu s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak, NN 160/13
Obrazac PDV-K (2013): korekcija ispisa na nekim pisačima

Promjena 2. siječnja 2014., v. 13.23 i 13.24

Obrazac JOPPD: dodane nove kontrole
Baza:
- konverzija svih žiro-računa u IBAN
- dodana nova kolona (RNO - Registracijski broj neprofitnih organizacija)
Arhiviranje: mogućnost isključivanja

Promjena 17. prosinca 2013., v. 13.22

Obrazac JOPPD:
- dodani su primjeri (36 primjera) koji se mogu otvoriti u programu Porezne prijave

Promjena 13. prosinca 2013., v. 13.21

Obrazac JOPPD:
- šifre gradova usklađene sa Šifrarnikom gradova PU
- nadogradnja dodatnih kontrola

Promjena 10. prosinca 2013., v. 13.20

Obrazac JOPPD - dodane su upute
ePorezna, testna verzija obrasca JOPPD (Obrazac JOPPD)

Promjena 6. prosinca 2013., v. 13.19

Obrazac JOPPD - izrada XML-a za ePoreznu
ePorezna, testna verzija obrasca JOPPD (Obrazac JOPPD)

Promjena 2. prosinca 2013., v. 13.8

Obrazac PO-SD
Kontrola OIB-a u bazi podataka

Promjena 28. studeni 2013., v. 13.16 i 13.17

Obrazac DOH (prva verzija za 2013. g.)
- promjena stopa

Promjena 26. studeni 2013., v. 13.13, 13.14 i 13.15

Obrazac JOPPD.
- napravljen je automatski izračun na stranici B u skladu s kontrolama

Promjena 25. studeni 2013., v. 13.12

Obrazac JOPPD.
- ugradnja matematičke kontrole
- ugradnja formalnih kontrola
- izrada XML-a za ePoreznu
- razna dodatna poboljšanja

Promjena 21. listopada 2013., v. 13.9

Obrazac ZP, uvoz iz excela, brojevi manji od nule

Promjena 17/18. listopada 2013., v. 13.7 i 13.8

Obrazac KPI, podešavanje širine kolona

Promjena 15. listopada 2013., v. 13.6

Obrazac PDV-K (priprema za e-poreznu)

Promjena 23. kolovoza 2013., v. 13.5

Obrasci PDV-S i ZP: uvoz iz excela/kontrola šifri EU zemalja
Obrazac TSI-POD: korekcija formata brojeva

Promjena 19. kolovoza 2013., v. 13.4

Obrasci PDV, PDV-S i ZP: dodavanje faxa, telefonskog broja i e-mail adrese u XML dokument

Promjena 13. kolovoza 2013., v. 13.13 i 14

Obrasci PDV-S i ZP: kod uvoza iz excela mogu biti sljedeći formati brojeva:
1.000,0
1,000.0
1.000,00
1,000.00 1000
1.000
1,000

Promjena 12. kolovoza 2013., v. 13.2

Obrazac PDV-K
Obrazac PDV-S, korekcija formata brojeva kod uvoza iz excela
Obrazac ZP, korekcija formata brojeva kod uvoza iz excela

Promjena 30. srpnja 2013., v. 13.1

Obrazac PDV-S, uvoz iz excela
Obrazac ZP, uvoz iz excela

Promjena 24. srpnja 2013., v. 13.00

Obrazac PDV (2013. godina, 7. mjesec)
Obrazac PDV-S (2013. godina, 7. mjesec)
Obrazac ZP (2013. godina, 7. mjesec)
U izradi:
Obrazac PDV-K (2013. godina, 7. mjesec)


This product was added to our catalog on Monday 06 October, 2008.

Reviews

Customers who bought this product also purchased
Business Dictionary 3
Business Dictionary 3
Računovodstvo i bilanca (e-knjiga)
Računovodstvo i bilanca (e-knjiga)
Zakon o trgovačkim društvima (besplatna ogledna e-knjiga)
Zakon o trgovačkim društvima (besplatna ogledna e-knjiga)
Hrvatsko-engleski poslovni rječnik
Hrvatsko-engleski poslovni rječnik
Uvod u poslovnu analizu
Uvod u poslovnu analizu
Kako zaposliti i zadržati najbolje ljude
Kako zaposliti i zadržati najbolje ljude
Shopping Cart more
0 items
Manufacturer Info
Zgombić & Partneri, Zagreb
Zgombić & Partneri, Zagreb Homepage
Other products
Notifications more
NotificationsNotify me of updates to Porezne prijave 13
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Pratite nas
Ukrasite vaš prostor

Zgombić & Partneri d.o.o.
Trnjanska cesta 63, PP 913
HR-10000 Zagreb

IBAN: HR8725000091101026676

MB:0763683 OIB:14520775642

tel. +385 1 7980 440 fax. +385 1 7980 443