Zgombić i Partneri d.o.o. za nakladništvo i informatiku Hrvatski   English


Quick Find

Advanced Search


  Top » Catalog » Software » Porezne prijave 15 My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Categories
Izdanja 2016. (39)
Knjige po 10 kn (8)
Knjige po 20 kn (8)
Children's literature (1)
Dictionaries, grammars and handb-> (198)
e-books (8)
Ecology (3)
Economy-> (429)
EU (11)
IT-> (11)
Law-> (412)
Medicine-> (62)
Natural science (6)
Politics (2)
Social sciences-> (8)
Software (7)
Sports (2)
Technology-> (39)
Other books (11)
Instalacija čitača e-knjige
What's New? more
Ovršni zakon - 2016.
Ovršni zakon - 2016.
80,00kn
Information
O nama
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
Currencies
We proudly accept
Gotovina i virmansko plaćanje

American Express

Master Card

Maestro

Visa

Diners
Porezne prijave 15 937,50knAuthor: Torma, Josip

Publisher: Zgombić & Partneri - nakladništvo i informatika d.o.o.

Datum zadnje izmjene: 10. svibanj 2016.
Godina izdanja: 2015.


Porezne prijave 15.46
Preuzimanje, nadogradnja i besplatno testiranje aplikacije.

Cijena nadogradnje s verzije 14 na 15 iznosi 250,00 kn + PDV.
Cijena dodatne licence iznosi 380,00 kn + PDV.
Cijena nadogradnje s ranijih verzija iznosi 450,00 kn + PDV.

Upute
Detaljne upute s primjerima ispunjenih obrazaca, nazivima propisa prema kojima se obrasci popunjavaju i s aktivnim linkovima na te propise, rokovima podnošenja i opisima pojedinih funkcija programa, izračunu cijene itd. (Upute.pdf, 2 MB)
Prijenos na novo računalo
Detaljne upute o prijenosu programa na novo računalo (prijenos-na-novo-racunalo.pdf, 0,5 MB)

O aplikaciji:

Aplikacija Porezne prijave 15.X služi za izradu najvažnijih obrazaca koji se predaju Poreznoj upravi i FINA-i (50 obrazaca).
Aplikacija radi na Windowsima (2000, XP, Vista, 7).
Za izvoz u excel (GFI-POD, TI-POD) potrebno je imati instaliran Microsoft office.

Popis obrazaca (51 obrazac):

 1. Godišnji financijski izvještaj poduzetnika
  1. Bilanca (Obrazac POD-BIL)
  2. Račun dobiti i gubitka (Obrazac POD-RDG)
  3. Dodatni podaci (Obrazac POD-DOP)
  4. Novčani tijek - indirektna metoda (Obrazac POD-NTI)
  5. Novčani tijek - direktna metoda (Obrazac POD-NTD)
  6. Odluka o rasporedu dobiti društva (DD i D.O.O.)
  7. Odluka o pokriću gubitka (DD i D.O.O.)
  8. Odluka o utvrđivanju financijskih izvještaja (DD i D.O.O.)
  Upute za ispunjavanje općih podataka godišnjega financijskog izvještaja poduzetnika
  Popis županija i pripadajućih općina/gradova u 2008. godini
  Popis razreda djelatnosti prema NKD 2007


 2. Porez na dobit
  1. Prijava poreza na dobit (Obrazac PD)
  2. Bilanca (Obrazac POD-BIL)
  3. Račun dobiti i gubitka (Obrazac POD-RDG)
  4. Evidencija o isplaćenom predujmu udjela u dobiti
   - Obračun poreza na dohodak od kapitala
   - Obračun poreza na dohodak u naravi
   - Obračun poreza na dohodak od izuzimanja

  Uputa za ispunjavanje prijave poreza na dobit za 2013. godinu
  Uputa za ispunjavanje prijave poreza na dobit za 2011. godinu
  Uputa za ispunjavanje prijave poreza na dobit za 2010. godinu
  Uputa za ispunjavanje prijave poreza na dobit za 2009. godinu


 3. Dohodak

  1. Prijava poreza na dohodak (Obrazac DOH)
  2. Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (Obrazac JOPPD)
  3. Izvješće o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak (Obrazac PO-SD)
  4. Evidencija o primicima od nesamostalnog rada (Obrazac EPOM)
  5. Potvrda o danima u međunarodnoj plovidbi (Obrazac DPOM)
  6. Izvješća o isplaćenim primicima, dohotku, uplaćenim doprinosima, porezu na dohodak po odbitku i prirezu (Obrazac ID)
  7. Popis dugotrajne imovine (Obrazac DI)
  8. Prijava dohotka od zajedničke djelatnosti (Obrazac DOH-Z)
  9. Izvješće o drugom dohotku, obračunanom i uplaćenom porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (Obrazac IDD)
  10. Izvješće o isplaćenoj naknadi plaće te o osnovicama i obračunanim i uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja u mjesecu (Obrazac IDD-1)
  11. Evidencija o dohotku od nesamostalnog rada (Obrazac DNR)
  12. Knjiga primitaka i izdataka (Obrazac KPI)
  13. Evidencija radnog vremena (Obrazac ERV)
  14. Evidencija radnog vremena i Evidencija radnika (Obrazac ERV)
  15. Podaci o premijama dobrovoljnog mirovinskog osiguranja
  16. Izvješće o isplaćenim dividendama i udjelima u dobiti u mjesecu _ godine ____ (Obrazac DU) (obavezan od 01.02.2012.)
  17. Knjiga prometa (Obrazac KPR)
  Uputa o sastavljanju i podnošenju godišnje porezne prijave obveznika poreza na dohodak i obračunavanje godišnjeg poreza na dohodak za 2011. godinu
  Uputa o sastavljanju i podnošenju godišnje porezne prijave obveznika poreza na dohodak i obračunavanje godišnjeg poreza na dohodak za 2010. godinu
  Uputa o sastavljanju i podnošenju godišnje porezne prijave obveznika poreza na dohodak i obračunavanje godišnjeg poreza na dohodak za 2009. godinu
  Stope prireza porezu na dohodak gradova i općina u Republici Hrvatskoj za 2012. g.


 4. Posebni porezi

  1. Izvješće o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke (Obrazac IPP)
  2. Izvješće o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti (Obrazac IPP-SD)


 5. Porez na dodanu vrijednost

  1. Prijava poreza na dodanu vrijednost (Obrazac PDV)
  2. Prijava poreza na dodanu vrijednost (Obrazac PDV-K)
  3. Prijava za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica Europske unije (Obrazac PDV-S)
  4. Zbirna prijava za isporuke dobara i usluga u druge države članice Europske unije (Obrazac ZP)
  5. Evidencija računa o prodanim dobrima radi povrata PDV-a u okviru putničkog prometa (Obrazac PDV-F)
  6. Evidencija o prodanim dobrima na koja se primjenjuje posebni postupak oporezivanja marže (Obrazac PDV-MI)
  7. Evidencija o nabavljenim dobrima u posebnom postupku oporezivanja marže (Obrazac PDV-MU)
  8. Pregled tuzemnih isporuka s prijenosom porezne obveze (Obrazac PPO-2013/2014)
  9. Prijava za isporuke dobara i usluga iz članka 75. stavka 2. Zakona (Obrazac INO PPO-2015)
  Uputa za sastavljanje konačnog obračuna poreza na dodanu vrijednost za 2011. godinu
  Uputa za popunjavanje Zbirne prijave za isporuku dobara i usluga u druge države članice EU(21.06.2013.).pdf
  Uputa za popunjavanje prijave PDV-a (Obrazac PDV) (21.06.2013.).pdf
  Uputa za popunjavanje prijave za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugig država članica EU(21.06.2013.).pdf
  Porez na dodanu vrijednost - uvoz nakon 1. srpnja 2013. (21.06.2013.).pdf
  Obveza predaje PDV obrazaca elektroničkim putem (09.07.2013.).pdf
  PDV promjene za izvoznike i uvoznike od 1.7.2013. (03.06.2013.).pdf

 6. Potrošnja

  1. Mjesečno izvješće o obračunu i uplati poreza na potrošnju (Obrazac PP-MI-PO)


 7. Ostali obrasci


  1. Obračun komorskog doprinosa za obrtnike i za poduzeća (Obrazac KD)
  2. Obračun članarine u turističkoj zajednici (Obrazac TZ)
  3. Obračun naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (Obrazac OKFŠ)
  4. Obračun spomeničke rente (Obrazac SR)
  5. Obračun doprinosa Hrvatskoj gospodarskoj komori (Obrazac HGK)
  6. Statistički izvještaj poduzetnika (Obrazac TSI-POD)
  7. Izvjava o kompenzaciji (prijeboju)
  8. Ugovor o asignaciji
  9. Ugovor o cesiji
  10. Ugovor o preuzimanju duga 8. Korisni podaci


  1. Plaća
   • Broj radnih dana i sati rada
   • Dnevnice za službena putovanja
   • Faktori i osobni odbici - 2012
  2. Porez i prirez
   • Dvostruko oporezivanje
   • Mišljenja
    • 4444 mišljenja.
    • pretraživanje po jednom ili više pojmova
    • sortiranje po grupama, propisima na koja se mišljenja pozivaju, klasi, predmetu ili datumu.
    • Upute o radu s mišljenjima.
   • Prirezi gradova i općina
   • Šifre ispostava poreznih uprava
   • Uplatni računi i šifre gradova za R-Sm
  3. Računi na koje će se uplaćivati prihodi proračuna, obvezni doprinosi te prihodi za financiranje drugih javnih potreba
   • Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora
   • Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod
   • Prihod od poreza na promet nekretnina
   • Prihod od poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak
   • Prihod od poreza na dobit
   • Komorski doprinos od dohotka, dobiti ili plaće
   • Naknada za koncesiju na pomorskom dobru
   • Naknada za koncesiju za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
   • Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište
   • Popis računa proračuna
   • Popis brojčanih oznaka gradova/općina s kontrolnim brojevima
  4. Računovodstvo - općenito
   • Banke
   • Nazivi djelatnosti sa šiframa
   • Popis gradova sa šiframa
   • Propisi u svezi s obrascima
   • RRIF-ov računski plan za poduzetnike
   • Uplatni računi za plaćanje doprinosa HOK-i
  5. Razno
   • Međunarodni pozivni brojevi
   • Novčane jedinice
   • Poštanski brojevi
  6. LinkoviProgram omogućava:
 1. automatski izračun svih podataka
 2. POD-BIL, POD-RDG, POD-NTI i POD-NTD na engleskom, njemačkom i hrvatskom jeziku
 3. kvalitetan ispis obrazaca (mogućnost predaje nadležnim institucijama)
 4. izradu obrazaca za neograničeni broj subjekata
 5. izrada xml datoteka za program ePorezna:
  • Obrazac PD
  • Obrazac ID
  • Obrazac IDD
  • Obrazac PDV
  • Obrazac PDV-K
  • Obrazac SR
  • Obrazac TZ
  • Obrazac PP-MI-PO
  • Obrazac JOPPD
  • Obrazac PDV-S
  • Obrazac ZP
  • Obrazac INO-PPO
  • Obrazac PPO
  • Obrazac PPN
  • Obrazac PZ 42 i 63
 6. automatski izračun plaće na temelju bruto ili neto iznosa
  • za obrasce DNR i JOPPD
  • izračun uzima u obzir doprinose za zdravstvo u inozemstvu, beneficirani staž, invalide HRVI itd.
  • izračun koeficijenta osobnog odbitka na temelju broja djece, broja uzdržavanih članova, invalidne osobe, odabira potpomognutog područja
 7. spremanje obrazaca, arhiviranje spremljenih obrazaca u posebnu tablicu iz koje se obrasci mogu otvarati
 8. kod obrazaca POD-BIL, POD-RDG, POD-DOP, POD-NTI i POD-NTD automatsko prenošenje tekuće godine u prethodnu
 9. izradu baze osnovnih podataka koji se najčešće koriste prilikom popunjavanja obrazaca
 10. prijenos podataka iz obrazaca POD-BIL, POD-RDG, POD-DOP, POD-NTI i POD-NTD u izvorni FINA-inin obrazac GFI-POD u excel formatu (*.xls)
 11. detaljne upute s primjerima ispunjenih obrazaca, nazivima propisa prema kojima se obrasci popunjavaju i s aktivnim linkovima na te propise, rokovima podnošenja i opisima pojedinih funkcija programa
 12. automatsko ažuriranje prireza za obrasce koji koriste prireze
 13. automatska kontrola OIB-a
 14. uvoz i izvoz u Excel (FINA GFI-POD)
 15. po potrebi besplatna nadogradnja programa tijekom cijele godine
 16. mogućnost nadogradnje programa na temelju savjeta korisnika
 17. program se može besplatno testiratiIZMJENE I NADOGRADNJE:

Promjena 10. svibnja 2016., v. 15.46

Obrazac TI-POD, za 2016. godinu

Promjena 28. travnja 2016., v. 15.45

Obrazac JOPPD, stranica A, točka A.VI.4.1. i A.VI.4.4.

Promjena 18. travnja 2016., v. 15.44

Obrazac PPO -XML, 2016. godina

Promjena 12. travnja 2016., v. 15.43

Obrazac PD - točka 41., pozitivan broj
Obrazac PDV - kontrola XML-a, Zaposlenik drugog subjekta

Promjena 29. ožujka 2016., v. 15.42

Obrazac PD - točka 39. i 41., negativan broj
Obrazac TZ - datum sastavljanja, sadašnji datum

Promjena 25. ožujka 2016., v. 15.41

Obrazac JOPPD - dodani su novi automatski izračuni

Promjena 18. ožujka 2016., v. 15.40

Obrazac PDV - XML, znak "&"; kontrola XML-a

Promjena 17. ožujka 2016., v. 15.39

Obrazac JOPPD - otklonjena je greška kod automatskog unosa u nekim slučajevima
- dodane nove oznake vrste izvještaja

Promjena 11. ožujka 2016., v. 15.38

Obrazac PD - kontrola XML-a i dr. poboljšanja
Obrazac SR - poboljšanje
Obrazac TZ - poboljšanje

Promjena 4. ožujka 2016., v. 15.37

Obrazac DI - kontrola XML-a
Obrazac šume - usklađivanje s promjenama
Obrazac TZ - usklađivanje s promjenama

Promjena 30. veljače 2016., v. 15.36

Obrazac DOH - točka 4.4., omogućeno unošenje većeg broja OIB-a

Promjena 29. veljače 2016., v. 15.35

Obrazac TZ - stope, Dubrovačo-neretvanska županija

Promjena 26. veljače 2016., v. 15.33 i 34

Obrazac DOH - olakšice za I. i II. skupinu, osvježavanje izračuna

Promjena 24. veljače 2016., v. 15.32

Obrazac DI - preračunavanje stope na tri decimale

Promjena 23. veljače 2016., v. 15.30 i 31

Obrazac DI - omogućeno otvaranje starog DI obrasca (*.DIM)

Promjena 17. veljače 2016., v. 15.28 i 29

Obrazac PDMO - NOVO!!!

Promjena 16. veljače 2016., v. 15.27

Obrazac OPZ-STAT-1 - XML, format polja "Broj dana u kašnjenju"
Obrazac DI
- unijeto je otuđenje imovine i izračun u slučaju otuđenja - korekcija izračuna kod nabave u godini izrade Obrasca DI

Promjena 12. veljače 2016., v. 15.26

Obrazac OPZ-STAT-1 - NOVO!!!

Promjena 11. veljače 2016., v. 15.25

Obrazac DI - poboljšan unos
Obrazac DOH - obostrani ispis (vraćen na stare postavke)

Promjena 9. veljače 2016., v. 15.24

Obrazac ZPP-DOH - ispis, nadnevak i potpis

Promjena 7. veljače 2016., v. 15.23

Obrazac DI - XML za eporeznu, mjesto

Promjena 5. veljače 2016., v. 15.22

Obrazac GFI-POD - korekcija prijenosa tekuće u prethodnu godinu

Promjena 4. veljače 2016., v. 15.21

Obrazac DI - izračun - dodana je opcija za izračun stope otpisa za određeni broj mjeseci

Promjena 3. veljače 2016., v. 15.18-15.20

Obrazac DOH - obostrani ispis (podešavanje)
- korekcija otvaranja popunjenog obrasca

Promjena 2. veljače 2016., v. 15.17

Obrazac PD - NOVO!!!
Obrazac DOH - korekcija automatskog popunjavanja točke 4.2.4.

Promjena 28. siječnja 2016., v. 15.16

Obrazac DI - korekcija automatskog izračuna

Promjena 28. siječnja 2016., v. 15.15

Obrazac ZPP-DOH - NOVO!!!

Promjena 28. siječnja 2016., v. 15.14

Obrazac KD - NOVO!!!
Obrazac DOH - pojedinačni ispis 9 stranice

Promjena 27. siječnja 2016., v. 15.13

Obrazac DOH - točka 9.7.2. - korekcija izračuna predujma

Promjena 25. siječnja 2016., v. 15.12

Obrazac P-PPI (NOVO!!!)

Promjena 25. siječnja 2016., v. 15.11

Obrazac DI - korekcija unosa datuma.

Promjena 22. siječnja 2016., v. 15.10

Obrazac DI (NOVO!!!)

Promjena 15. siječnja 2016., v. 15.9

Obrazac DOH - izračun predujma (9.7.2.)
- predujam (4.2.4.)
- olakšan unos datuma i korekcija ispisa datuma (4.2.8. pod 1. i 2.)

Promjena 12. siječnja 2016., v. 15.8

Obrazac TZ i dr. obrasci - dodavanje novih godina

Promjena 11. siječnja 2016., v. 15.7

Obrazac DOH - automatski izračun točke 9.7.2
Obrazac DOH-Z - za 2015. g.

Promjena 4. siječnja 2016., v. 15.6

Obrazac DOH - za 2015. godinu (usklađena s novim obrascem koji se pojavio u NN, nije usklađena s tiskanim obrascem iz NN)

Promjena 16. prosinca 2015., v. 15.5

Obrazac DOH - za 2015. godinu (testna verzija, bit će usklađena s novim obrascem koji se još nije pojavio u NN)

Promjena 4. rujna 2015., v. 15.4

Obrazac JOPPD - omogućen ručni unos u tablicu stranice B (za ispravak)

Promjena 7. i 8. svibnja 2015., v. 15.2 i 15.3

Obrazac JOPPD i DNR - automatski izračun plaće iz bruto i neto iznosa i automatsko popunjavanje obrazaca

Promjena 6. svibnja 2015., v. 15.01

Obrazac JOPPD - automatski izračun plaće iz bruto i neto iznosa

Naša preporuka:
Business 
Dictionary, VI. izdanje
Business Dictionary, VI. izdanje
Nadzorne knjige
Nadzorne knjige
Putni nalozi
Putni nalozi


This product was added to our catalog on Monday 06 October, 2008.

Reviews

Customers who bought this product also purchased
Business Dictionary 3
Business Dictionary 3
Računovodstvo i bilanca (e-knjiga)
Računovodstvo i bilanca (e-knjiga)
Hrvatsko-engleski poslovni rječnik
Hrvatsko-engleski poslovni rječnik
Uvod u poslovnu analizu
Uvod u poslovnu analizu
Financijsko računovodstvo II
Financijsko računovodstvo II
Business Dictionary, English-Croatian, Englesko-hrvatski
Business Dictionary, English-Croatian, Englesko-hrvatski
Shopping Cart more
0 items
Manufacturer Info
Zgombić & Partneri - nakladništvo i informatika d.o.o.
Zgombić & Partneri - nakladništvo i informatika d.o.o. Homepage
Other products
Notifications more
NotificationsNotify me of updates to Porezne prijave 15
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Pratite nas
Ukrasite vaš prostor

Zgombić & Partneri d.o.o.
Trnjanska cesta 63, PP 913
HR-10000 Zagreb

IBAN: HR8725000091101026676

MB:0763683 OIB:14520775642

tel. +385 1 7980 440 fax. +385 1 7980 443