Zgombić i Partneri d.o.o. za nakladništvo i informatiku Hrvatski   English


Quick Find

Advanced Search


  Top » Catalog » Law » Croatian » Administrative-law » Kazneno pravo » Komentar kaznenog zakona, III. izdanje My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Categories
Izdanja 2014. (60)
Sale (16)
Children's literature (1)
Dictionaries, grammars and handb-> (189)
e-books (7)
Ecology (3)
Economy-> (393)
EU (9)
IT-> (15)
Law-> (337)
  Practical examples (1)
  Croatian-> (316)
    Administrative-law-> (100)
      Država (27)
      Kazneno pravo (44)
      Lokalna samouprava (5)
      Odvjetništvo
      Parnica i ovrha (22)
      Sudovi (2)
    Civil-> (83)
    Commercial-> (28)
    Društvene djelatnosti-> (6)
    Financijsko pravo-> (5)
    Gospodarstvo-> (9)
    Javne financije-> (32)
    Labor & Social-> (47)
    Ostalo (6)
  International law (16)
  Ostala izdanja (4)
Medicine-> (62)
Natural science (6)
Politics (2)
Social sciences-> (8)
Software (7)
Sports (2)
Technology-> (39)
Other books (9)
Instalacija čitača e-knjige
What's New? more
Tursko-hrvatski, hrvatsko-turski rječnik
Tursko-hrvatski, hrvatsko-turski rječnik
199,00kn
Information
O nama
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
Currencies
We proudly accept
Gotovina i virmansko plaćanje

Pencepay Payment Gateway

Komentar kaznenog zakona, III. izdanje 470,00knAuthor: Pavišić, Berislav; Grozdanić, Velinka; Veić, Petar

Publisher: Narodne novine d.d.
ISBN: 978953234098

Godina izdanja: 2007.
Broj stranica: 884
Uvez: TVRDI

O knjizi:

SADRŽAJ
Predgovor
Tumač kratica

UVOD: OSNOVNE NAZNAKE O KAZNENOM PRAVU
Pojam kaznenog prava
Svrha i načela kaznenog prava
Dioba kaznenog prava
Interlokalno i međunarodno kazneno pravo s posebnim osvrtom na europsko kazneno pravo
Interlokalno kazneno pravo
Međunarodno kazneno pravo
"Europsko" kazneno pravo
Odnos kaznenog prava i drugih grana prava
Kazneno pravo i druge pravne discipline
Poredbeno kazneno pravo
Kazneno pravo i kaznene znanosti
Osvrt na povijesni razvoj kaznenog prava
Opći osvrt
Osvrt na povijesni razvoj hrvatskog kaznenog prava
Izvori hrvatskog kaznenog zakonodavstva de lege lata
Kazneno pravo i kriminalitet

KOMENTAR KAZNENOG ZAKONA KAZNENI ZAKON

1. TEMELJNE ODREDBE
Temelj i ograničenje kaznenopravne prisile
Načelo zakonitosti
Obvezna primjena blažeg zakona
Načelo krivnje
Vrste kaznenopravnih sankcija
Opća svrha kaznenopravnih sankcija
Ograničenja u propisivanju sadržaja kaznenopravnih sankcija i njihovoj primjeni
Pokretanje kaznenog postupka
Pravo na rehabilitaciju

2. PRIMJENA KAZNENOG ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE
Isključenje primjene kaznenog zakonodavstva prema djeci
Primjena Kaznenog zakona prema mladim počiniteljima
Primjena Općeg dijela Kaznenog zakona
Primjena kaznenog zakonodavstva za kaznena djela počinjena na području
Republike Hrvatske, njezinu brodu ili zrakoplovu
Primjena kaznenog zakonodavstva za kaznena djela počinjena izvan područja Republike Hrvatske
Posebnosti glede pokretanja kaznenog postupka za kaznena djela počinjena na području Republike Hrvatske
Posebnosti glede pokretanja kaznenog postupka za kaznena djela počinjena izvan područja Republike Hrvatske
Uračunavanje pritvora i kazne izdržane u stranoj državi
Nemogućnost primjene kaznenog zakonodavstva zbog proteka vremena
Zastara kaznenog progona
Tijek i prekid zastare kaznenog progona
Zastara izvršenja kazne
Zastara izvršenja sigurnosnih mjera
Tijek i prekid zastare izvršenja kazni i sigurnosnih mjera
Nezastarivost izvršenja kazne

3. KAZNENO DJELO
Način počinjenja kaznenog djela
Vrijeme počinjenja kaznenog djela
Mjesto počinjenja kaznenog djela
Beznačajno djelo
Nužna obrana
Krajnja nužda
Sila ili prijetnja
Zakonita uporaba sredstava prisile
Pokušaj
Dragovoljni ođustanak
Pojedinačni počinitelj kaznenog djela i sudionici
Kažnjavanje sudionika
Poticanje
Pomaganje

4. KRIVNJA
Sadržaj krivnje
Neubrojivost
Samoskrivljena neubrojivost
Smanjena ubrojivost
Kažnjivost za postupanje s namjerom i s nehajem
Namjera
Nehaj
Zabluda o protupravnosti djela
Zabluda o biću kaznenog djela i zabluda o okolnostima koje isključuju protupravnost
Krivnja u posebnim slučajevima kad se radi o kaznenim djelima počinjenim u sredstvima javnog priopćavanja

5. KAZNE I KAŽNJAVANJE
Vrste kazni
Svrha kažnjavanja
Novčana kazna
Izvršenje novčane kazne
Kazna zatvora
Zamjena kazne zatvora
Uvjetni otpust
Opće pravilo o izboru vrste i mjere kazne
Ublažavanje kazne
Oslobođenje od kazne
Posebni slučajevi oslobođenja od kazne za kaznena djela počinjena iz nehaja
Stjecaj kaznenih djela
Produljeno kazneno djelo
Izbor vrste i mjere kazne osuđenoj osobi
Uračunavanje pritvora i ranije kazne

6. MJERE UPOZORENJA
Vrste mjera upozorenja
Svrhe mjera upozorenja
Sudska opomena
Uvjetna osuda
Obveze uvjetno osuđene osobe
Opoziv uvjetne osude
Uvjetna osuda sa zaštitnim nadzorom
Posebne obveze uz zaštitni nadzor
Opoziv uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom

7. SIGURNOSNE MJERE
Vrste sigurnosnih mjera
Svrha sigurnosnih mjera
Obvezno psihijatrijsko liječenje
Obvezno liječenje od ovisnosti
Zabrana obavljanja zvanja, djelatnosti ili dužnosti
Zabrana upravljanja motornim vozilom
Protjerivanje stranca iz zemlje
Oduzimanje predmeta
Uračunavanje zaštitnih mjera izrečenih za prekršaje

8. ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI, JAVNO OBJAVLJIVANJE PRESUDE, PRAVNE POSLJEDICE OSUDE, REHABILITACIJA, AMNESTIJA I POMILOVANJE
Oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom
Javno objavljivanje presude
Pravne posljedice osude
Rehabilitacija
Podaci iz kaznene evidencije
Amnestija
Pomilovanje

9. ZNAČENJE IZRAZA U OVOM ZAKONU

10. KAZNENA DJELA PROTIV ŽIVOTA I TIJELA
Ubojstvo
Teško ubojstvo
Ubojstvo na mah
Čedomorstvo
Usmrćenje na zahtjev
Prouzročenje smrti iz nehaja
Sudjelovanje u samoubojstvu
Protupravni prekid trudnoće
Zabrana kloniranja ljudskog bića
Tjelesna ozljeda
Teška tjelesna ozljeda
Tjelesna ozljeda na mah
Tjelesna ozljeda iz nehaja
Pokretanje kaznenog postupka za kaznena djela tjelesne ozljede
Sudjelovanje u tučnjavi
Nepružanje pomoći
Napuštanje nemoćne osobe

11. KAZNENA DJELA PROTIV SLOBODE I PRAVA ČOVJEKA I GRAĐANINA
Povreda ravnopravnosti građana
Povreda slobode izražavanja misli
Povreda prava na okupljanje i javni prosvjed
Povreda prava na udruživanje
Povreda slobode vjere
Povreda prava na štrajk
Povreda prava na podnošenje pravnih ljekova i predstavki
Sprječavanje tiskanja, raspačavanja tiskanih stvari i emitiranja .
Povreda prava na rad i drugih prava izrada
Povreda prava na zdravstvenu i invalidsku zaštitu
Povreda slobode odlučivanja birača
Uskrata biračkog prava
Zlouporaba izbornog prava
Povreda tajnosti glasovanja
Uništenje izbornih isprava
Izborna prijevara
Narušavanje nepovredivosti doma
Protuzakonita pretraga
Protupravno oduzimanje slobode
Otmica
Iznuđivanje iskaza
Zlostavljanje u obavljanju službe ili javne ovlasti
Prisila
Prijetnja
Povreda tajnosti pisama i drugih pošiljaka
Neovlašteno snimanje i prisluškivanje
Neovlašteno otkrivanje profesionalne tajne
Nedozvoljena uporaba osobnih podataka
Povreda mira pokojnika

12. KAZNENA DJELA PROTIV REPUBLIKE HRVATSKE
Veleizdaja
Priznavanje okupacije i kapitulacije
Ugrožavanje državne neovisnosti
Ubojstvo najviših državnih dužnosnika
Otmica najviših državnih dužnosnika
Nasilje prema najvišim državnim dužnosnicima
Protudržavni terorizam
Oružana pobuna
Diverzija
Odavanje državne tajne
Objavljivanje sadržaja državne ili vojne tajne
Špijunaža
Sprječavanje borbe protiv neprijatelja
Služba u neprijateljskoj vojsci
Pomaganje neprijatelju
Podrivanje vojne i obrambene moći države
Povreda ugleda Republike Hrvatske
Prijetnje počinjenjem kaznenih djela protiv Republike Hrvatske
Udruživanje radi činjenja kaznenih djela protiv Republike Hrvatske .
Pripremanje kaznenih djela protiv Republike Hrvatske
Naknadna pomoć počinitelju kaznenog djela protiv Republike Hrvatske
Kažnjavanje za najteže oblike kaznenih djela protiv Republike Hrvatske

13. KAZNENA DJELA PROTIV VRIJEDNOSTI ZAŠTIĆENIH MEĐUNARODNIM PRAVOM
Genocid
Agresivni rat
Zločin protiv čovječnosti
Ratni zločin protiv civilnog pučanstva
Ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika
Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika
Protupravno ubijanje i ranjavanje neprijatelja
Protupravno oduzimanje stvari od ubijenih i ranjenih na bojištu
Nedozvoljena sredstva borbe
Povreda pregovarača
Grubo postupanje s ranjenicima, bolesnicima i ratnim zarobljenicima .
Neopravdana odgoda povratka ratnih zarobljenika
Uništavanje kulturnih dobara i objekata u kojima se nalaze kulturna dobra
Zapovjedna odgovornost
Novačenje plaćenika
Zlouporaba međunarodnih znakova
Međunarodni terorizam
Ugrožavanje sigurnosti osoba pod međunarodnom zaštitom
Uzimanje talaca
Zlouporaba nuklearnih tvari
Zlouporaba opojnih droga
Rasna i druga diskriminacija
Trgovanje ljudima i ropstvo
Mučenje i drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje
Protuzakonito prebacivanje osoba preko državne granice
Međunarodna prostitucija
Otmica zrakoplova ili broda
Morsko i zračno razbojništvo
Ugrožavanje sigurnosti međunarodnog zračnog prometa i međunarodne plovidbe
Nepružanje pomoći na moru i unutarnjim vodama
Neovlašteno odašiljanje
Zlouporaba međunarodnih telekomunikacijskih znakova
Prekid ili oštećenje podmorskih kabela i cjevovoda
Povreda ugleda strane države i međunarodne organizacije
Udruživanje radi činjenja kaznenih djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom
Pripremanje kaznenih djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom
Naknadna pomoć počinitelju kaznenog djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom

14. KAZNENA DJELA PROTIV SPOLNE SLOBODE I SPOLNOG ĆUDOREĐA
Silovanje
Spolni odnošaj s nemoćnom osobom
Prisila na spolni odnošaj
Spolni odnošaj zlouporabom položaja
Spolni odnošaj s djetetom
Bludne radnje
Zadovoljenje pohote pred djetetom ili maloljetnom osobom
Podvođenje
Iskorištavanje djece ili maloljetnih osoba za pornografiju
Upoznavanje djece s pornografijom
Dječja pornografija na računalnom sustavu ili mreži
Rodoskvrnuće

15. KAZNENA DJELA PROTIV ČASTI I UGLEDA
Uvreda
Kleveta
Iznošenje osobnih ili obiteljskih prilika
Predbacivanje kaznenog djela
Razlozi za isključenje protupravnosti kaznenih djela protiv časti i ugleda
Pokretanje kaznenog postupka za kaznena djela protiv časti i ugleda
Javno objavljivanje presude za kaznena djela protiv časti i ugleda

16. KAZNENA DJELA PROTIV BRAKA, OBITELJI I MLADEŽI
Dvobračnost
Omogućavanje sklapanja nedozvoljenog braka
Kršenje obiteljskih obveza
Povreda dužnosti uzdržavanja
Oduzimanje djeteta ili maloljetne osobe
Promjena obiteljskog stanja
Napuštanje djeteta
Zapuštanje i zlostavljanje djeteta ili maloljetne osobe
Izvanbračni život s maloljetnom osobom
Sprječavanje i neizvršenje mjera za zaštitu djeteta i maloljetne osobe
Nasilničko ponašanje u obitelji

17. KAZNENA DJELA PROTIV IMOVINE
Krađa
Teška krađa
Razbojništvo
Razbojnička krađa
Utaja
Oduzimanje tuđe pokretne stvari
Uništenje i oštećenje tuđe stvari
Povreda tajnosti, cjelovitosti i dostupnosti računalnih podataka, programa ili sustava
Računalno krivotvorenje
Prijevara
Računalna prijevara
Posebni slučajevi prijevare na štetu financijskih interesa Europske unije
Zlouporaba osiguranja
Zlouporaba čeka i kreditne kartice
Zlouporaba povjerenja
Povreda tuđih prava
Povreda prava autora ili umjetnika izvođača
Nedozvoljena uporaba autorskog djela ili izvedbe umjetnika izvođača
Povreda prava proizvoditelja zvučne ili slikovne snimke i prava u svezi s radiodifuzijskim emisijama
Povreda prava iz prijavljenog ili zaštićenog izuma
Lihvarski ugovor
Iznuda
Ucjena
Prikrivanje
Pokretanje kaznenog postupka za kaznena djela protiv imovine

18. KAZNENA DJELA PROTIV ZDRAVLJA LJUDI
Prenošenje zarazne bolesti
Prenošenje spolne bolesti
Nesavjesno liječenje
Samovoljno liječenje
Nedozvoljeno presađivanje dijelova ljudskog tijela
Nepružanje medicinske pomoći
Nadriliječništvo
Pripravljanje i proizvodnja štetnih sredstava za liječenje
Nesavjesno postupanje pri pripravljanju i izdavanju lijekova
Proizvodnja i stavljanje u promet škodljivih živežnih namirnica
Nesavjesni pregled mesa za prehranu
Teška kaznena djela protiv zdravlja ljudi

19. KAZNENA DJELA PROTIV OKOLIŠA
Onečišćenje okoliša
Ugrožavanje okoliša bukom
Ugrožavanje okoliša otpadom
Protupravna gradnja
Unošenje radioaktivnog ili drugog opasnog otpada u Republiku Hrvatsku
Ugrožavanje okoliša napravama
Prenošenje zaraznih bolesti životinja i bilja
Proizvodnja štetnih sredstava za liječenje životinja
Nesavjesno pružanje veterinarske pomoći
Protuzakoniti lov
Protuzakoniti ribolov
Mučenje životinje
Pustošenje šuma
Protupravna eksploatacija rudnog blaga
Teška kaznena djela protiv okoliša

20. KAZNENA DJELA PROTIV OPĆE SIGURNOSTI LJUDI I IMOVINE I SIGURNOSTI PROMETA
Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom
Uništenje ili oštećenje javnih naprava
Oštećenje zaštitnih naprava na radu
Opasno izvođenje građevinskih radova
Rukovanje općeopasnim tvarima
Uništenje ili oštećenje znakova za opasnost
Neotklanjanje opasnosti
Nesudjelovanje u otklanjanju opće opasnosti
Teška kaznena djela protiv opće sigurnosti
Izazivanje prometne nesreće
Nepružanje pomoći osobi koja je teško tjelesno ozlijeđena u prometnoj nesreći

21. KAZNENA DJELA PROTIV SIGURNOSTI PLATNOG PROMETA I POSLOVANJA
Krivotvorenje novca
Krivotvorenje vrijednosnih papira
Krivotvorenje znakova za vrijednost
Izradba, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanje na uporabu sredstava za krivotvorenje
Krivotvorenje znakova za obilježavanje robe, mjera i utega
Prikrivanje protuzakonito dobivenog novca
Povreda ravnopravnosti u obavljanju gospodarske djelatnosti
Pogodovanje vjerovnika
Zlouporaba stečaja
Zlouporaba u postupku stečaja
Obmanjivanje kupaca
Povreda prava industrijskog vlasništva i neovlaštena uporaba tuđe tvrtke
Utaja poreza i drugih davanja
Povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga
Stvaranje monopolističkog položaja na tržištu
Nelojalna konkurencija u vanjskotrgovinskom poslovanju
Nedozvoljena trgovina zlatom
Nesavjesno gospodarsko poslovanje
Zlouporaba ovlasti u gospodarskom poslovanju
Zlouporaba ovlasti u svezi sredstava Europske unije
Prijevara u gospodarskom poslovanju
Sklapanje štetnog ugovora
Primanje mita u gospodarskom poslovanju
Davanje mita u gospodarskom poslovanju
Izdavanje i neovlašteno pribavljanje poslovne tajne
Nedozvoljena proizvodnja
Nedozvoljena trgovina
Izbjegavanje carinskog nadzora

22. KAZNENA DJELA PROTIV PRAVOSUĐA
Neprijavljivanje pripremanja kaznenog djela
Nepojavljivanje počinjenog kaznenog djela
Pomoć počinitelju nakon počinjenja kaznenog djela
Lažno prijavljivanje kaznenog djela
Davanje lažnog iskaza
Sprječavanje dokazivanja
Povreda tajnosti postupka
Otkrivanje identiteta zaštićenog svjedoka
Pobuna osoba kojima je oduzeta sloboda
Bijeg osobe kojoj je oduzeta sloboda
Izigravanje zabrana iz sigurnosnih mjera i pravnih posljedica osude
Prisila prema pravosudnom dužnosniku
Nadripisarstvo

23 KAZNENA DJELA PROTIV VJERODOSTOJNOSTI ISPRAVA
Krivotvorenje isprave
Krivotvorenje službene isprave
Posebni slučajevi krivotvorenja isprave
Izradba, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanje na uporabu sredstava za krivotvorenje isprava
Ovjerovljavanje neistinitog sadržaja
Izdavanje i uporaba neistinite liječničke ili veterinarske svjedodžbe .

24. KAZNENA DJELA PROTIV JAVNOG REDA
Sprječavanje službene osobe u obavljanju službene dužnosti
Napadna službenu osobu
Sudjelovanje u grupi koja sprječava ili napada službenu osobu
Protupravna promjena ustrojstva lokalne uprave, samouprave ili državne uprave
Pozivanje na otpor
Širenje lažnih i uznemirujućih glasina
Skidanje i povreda službenog pečata i znaka
Oduzimanje ili uništenje službenog pečata ili službenog spisa
Oštećenje, uništenje i nedozvoljeni izvoz kulturnog ili prirodnog dobra
Nedozvoljeno obavljanje istraživačkih radova i prisvajanje kulturnog dobra
Uništavanje ili prikrivanje arhivske građe
Lažno predstavljanje
Samovlast
Protupravna naplata
Nasilničko ponašanje
Dogovor za počinjenje kaznenog djela
Udruživanje za počinjenje kaznenih djela
Izradba i nabavljanje oružja i sredstava namijenjenih počinjenju kaznenog djela
Nedozvoljeno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari
Sudjelovanje u grupi koja počini kazneno djelo

25. KAZNENA DJELA PROTIV SLUŽBENE DUŽNOSTI
Zlouporaba položaja i ovlasti
Zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti
Nesavjestan rad u službi
Neizvršavanje zapovijedi
Povreda čuvanja državne granice
Protuzakonito oslobođenje osobe kojoj je oduzeta sloboda
Protuzakonito posredovanje
Prijevara u službi
Pronevjera
Neovlaštena uporaba
Primanje mita
Davanje mita
Protupravno prisvajanje stvari prigodom pregleda, pretrage ili izvršenja
Protuzakonita naplata i isplata
Odavanje službene tajne

26. KAZNENA DJELA PROTIV ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE
Neizvršenje i odbijanje izvršenja zapovijedi
Odbijanje primanja i uporabe oružja
Protivljenje nadređenome
Protivljenje stražaru, straži, ophodnji, službujućoj ili drugoj vojnoj osobi u sličnoj službi
Prisila prema vojnoj osobi u obavljanju službene dužnosti
Napad na vojnu osobu u obavljanju službene dužnosti
Blaže kažnjavanje za kaznena djela
Zlostavljanje podređenog ili mlađeg
Povreda stražarske, ophodne ili druge slične službe
Podnošenje neistinitih prijavaka i izvješća
Nepoduzimanje mjera za zaštitu vojne postrojbe
Neosiguranje na vojnim vježbama
Neodazivanje pozivu i izbjegavanje vojne službe
Izbjegavanje vojne službe onesposobljenjem ili prijevarom
Protuzakonito oslobođenje od vojne službe
Samovoljno udaljenje i bijeg iz vojne postrojbe ili službe
Izbjegavanje popisa i pregleda
Neizvršenje materijalne obveze
Nesavjesna izradba i preuzimanje vojnog materijala
Nepropisan i nesavjestan odnos prema povjerenom oružju
Protuzakonito raspolaganje povjerenim oružjem
Krađa oružja ili dijela bojnog sredstva
Odavanje vojne tajne
Neovlašteni ulazak u vojne objekte i izradba skica ili crteža vojnih objekata i bojnih sredstava
Kažnjavanje za kaznena djela počinjena za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju izravne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske
Prijelazak i predaja neprijatelju
Neispunjavanje dužnosti za vrijeme boja ili bojnog djelovanja
Samovoljno napuštanje dužnosti za vrijeme boja ili bojnog djelovanja
Napuštanje položaja protivno zapovijedi
Napuštanje oštećenog broda ili zrakoplova prije vremena
Ostavljanje neprijatelju neoštećenih bojnih sredstava
Slabljenje bojnog morala i bojne situacije
Neosiguranje vojne postrojbe
Neizvješćivanje vojnih tijela
Neispunjenje dužnosti pri provedbi mobilizacije
Uvjeti za izricanje stegovne mjere
Odgovornost za kazneno djelo počinjeno po zapovijedi nadređenog .

27. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (cl. 389.-391.)

PRILOZI
Ispravak Kaznenog zakona (Narodne novine, 27/1998.)
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske (Narodne novine, 50/2000.)
Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (Narodne novine, 129/2000.)
Zakon o izmjenama Kaznenog zakona (Narodne novine, 51/2001.)
Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (Narodne novine, 105/2004.)
Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona Narodne novine, 84/2005.)
Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (Narodne novine, 71/2006.)
Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (Narodne novine, 110/2007.)
Kazalo pojmova


This product was added to our catalog on Friday 16 May, 2008.

Reviews

Shopping Cart more
0 items
Manufacturer Info
Other products
Notifications more
NotificationsNotify me of updates to Komentar kaznenog zakona, III. izdanje
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Pratite nas
Ukrasite vaš prostor

Zgombić & Partneri d.o.o.
Trnjanska cesta 63, PP 913
HR-10000 Zagreb

IBAN: HR8725000091101026676

MB:0763683 OIB:14520775642

tel. +385 1 7980 440 fax. +385 1 7980 443