Zgombić i Partneri d.o.o. za nakladništvo i informatiku Hrvatski   English


Quick Find

Advanced Search


  Top » Catalog » Vizura d.o.o. » Zakon o nasljeđivanju My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Categories
Izdanja 2016. (40)
Knjige po 10 kn (7)
Knjige po 20 kn (7)
Children's literature (1)
Dictionaries, grammars and handb-> (197)
e-books (8)
Ecology (3)
Economy-> (428)
EU (11)
IT-> (11)
Law-> (410)
Medicine-> (62)
Natural science (6)
Politics (3)
Social sciences-> (8)
Software (7)
Sports (2)
Technology-> (39)
Other books (11)
Instalacija čitača e-knjige
What's New? more
Zakon o parničnom postupku - 2016.
Zakon o parničnom postupku - 2016.
95,00kn
Information
O nama
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
Currencies
We proudly accept
Gotovina i virmansko plaćanje

American Express

Master Card

Maestro

Visa

Diners
Zakon o nasljeđivanju 0,00knAuthor: Vulić, Marin (urednik)

Publisher: Vizura d.o.o.
ISBN: 9536957175

Godina izdanja: 2003.
Broj stranica: 126
Dimenzije: 170 × 240 mm
Uvez: TVRDI
Rok dostave: 4 dana

O knjizi:

RASPRODANO

Zakon o nasljeđivanju usklađen s promjenama na dan 26.03.2003. Narodne novine 48/03.

SADRŽAJ
1. OPĆE ODREDBE

2. PRAVNI TEMELJ NASLJEĐIVANJA
NASLJEĐIVANJE NA TEMELJU ZAKONA
Zakonski nasljednici
NASLJEDNI REDOVI
Prvi nasljedni red
Ostaviteljevi potomci i bračni drug
Pravo predstavljanja
Drugi nasljedni red
Ostaviteljevi roditelji i bračni drug
Ostaviteljeva braća i sestre i njihovi potomci
Ako je jedan roditelj umro bez potomstva
Treći nasljedni red
Ostaviteljevi djedovi i bake
Prava djeda i bake iste loze
Ako su djed i baka jedne loze umrli bez potomstva
Četvrti nasljedni red
Pradjedovi i prabake
Ostali nasljedni redovi
Ostali predci
Ošasna ostavina
POSEBNE ODREDBE ZA NEKE NASLJEDNIKE
Potomci
Posvojčad u slučaju srodničkog posvojenja
Posvojčad u slučaju roditeljskog posvojenja
Bračni i izvanbračni drug
NASLJEĐIVANJE NA TEMELJU OPORUKE
PRETPOSTAVKE VALJANOSTI OPORUKE
Sposobnost oporučivanja
Poništenje oporuke zbog mana oporučiteljeve volje
Oblik oporuke kao pretpostavka valjanosti
OBLICI OPORUKE
Privatne oporuke
Vlastoručna oporuka
Pisana oporuka pred svjedocima
Javna oporuka
Javna oporuka ako je oporučitelj nije u stanju pročitati
Predaja oporuke na čuvanje
Svjedoci pisane oporuke pred svjedocima i javne oporuke
Raspolaganja u korist ovlaštene osobe, svjedoka i njihovih bližih srodnika
Oporuka u izvanrednim okolnostima
Usmena oporuka
Svjedoci usmene oporuke
Dužnost svjedoka usmene oporuke
Raspolaganja usmenom oporukom u korist svjedoka i njihovih bliz srodnika
Dokazivanje uništene, izgubljene, skrivene ili zametnute oporuke
SADRŽAJ OPORUKE
Određivanje nasljednika
Određivanje zamjenika
Ostavljanje zapisa
Raspolaganje u dopuštene svrhe i osnivanje zaklade
Nalozi i uvjeti
Određenost nasljednika i drugih korisnika
Tumačenje oporuke
PRAVO NA ZAPIS
Osoba opterećena zapisom
Isplata vjerovnika prije zapisovnika
Umanjenje zapisa i naloga
Pravo zapisovnika kada dužnik zapisa ne naslijedi
Kad pravo zapisovnika utrnjuje
Odgovornost zapisovnika za oporučiteljeve dugove
Zapis ostavljen vjerovniku
Zastara
IZVRŠITELJI OPORUKE
Određivanje izvršitelja oporuke
Dužnosti izvršitelja oporuke
Polaganje računa i nagrada izvršitelju
Opoziv izvršitelja oporuke
OPOZIV OPORUKE
Opoziv oporuke
Odnos ranije i kasnije oporuke
Raspolaganje namijenjenom stvari
Prestanak braka
HRVATSKI UPISNIK OPORUKA
NUŽNI NASLJEDNICI
Nužni nasljednici i njihovo pravo
Nužni nasljednici
Pravo nužnog nasljednika
Izračunavanje vrijednosti nužnog dijela, umanjenje raspolaganja za slučaj smrti i vraćanje darova
a) Izračunavanje vrijednosti nužnog dijela Utvrđivanje vrijednosti ostavine
Što se smatra darom
Određivanje vrijednosti dara
Kad se dar sastoji u osiguranju
b) Imovina koja se izdvaja iz ostavine
Izdvajanje u korist potomaka koji su privređivali s ostaviteljem
Izdvajanje kućanskih predmeta
c) Umanjenje raspolaganja oporukom i vraćanje darova zbog povrede nužnog dijela
Povreda vrijednosti nužnog dijela
Red umanjenja i vraćanja
Razmjerno umanjenje raspolaganja oporukom Privile-girani zapis (le-gat)
Razmjerno umanjenje zapisa naloženih oporučnom nasljedniku ili zapisovniku (le-gataru)
Red vraćanja darova
Položaj obdarenika koji vraća dar
Pravo zahtijevati umanjenje raspolaganja oporukom i povrat dara
Zastara zahtjeva
Isključenje nužnih nasljednika iz nasljedstva i lišenje nužnog dijela u korist potomaka
a) Isključenje nužnih nasljednika
Razlozi isključenja
Pretpostavke valjanosti isključenja
Posljedice isključenja
b) Lišenje nužnog dijela u korist potomaka
URAČUNAVANJE DAROVA I ZAPISA
Uračunavanje darova zakonskom nasljedniku
Uračunavanje zapisa zakonskom nasljedniku
Način uračunavanja darova i zapisa
Pravo nasljednika kojem se dar ili zapis ne uračunava
Pravo nasljednika koji se odrekao nasljedstva
Pravo vratiti dar
Određivanje vrijednosti darova pri uračunavanju
Kad se dar sastoji u osiguranju
Troškovi uzdržavanja nasljednika
Uobičajeni manji darovi
Darovi učinjeni osobi umjesto koje nasljednik nasljeduje
Uračunavanje nasljednikova duga ostavitelju
Tko može zahtijevati uračunavanje
NASLJEDNOPRAVNI UGOVORI
UGOVOR O NASLJEĐIVANJU I O BUDUĆEM NASLJEDSTVU ILI ZAPISU
Ništavost ugovora o nasljeđivanju
Ništavost ugovora o budućem nasljedstvu ili zapisu
Ništavost ugovora o sadržaju oporuke
USTUP I RASPODJELA IMOVINE ZA ŽIVOTA
Pretpostavke valjanosti ustupa i raspodjele
Predmet ustupa i raspodjele
Ustupljena imovina ne ulazi u ostavinu
Kad se ustupljeni dijelovi smatraju darom
Zadržavanje raznih prava prigodom ustupa i raspodjele
Prava ustupiteljeva bračnog druga
Dugovi ustupiteljevi i pobijanje ustupa
Odgovornost za nedostatke
Opoziv
Prava nakon opoziva
UGOVOR O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU
Uvjeti za pravovaljanost ugovora o doživotnom uzdržavanju
Upis prava davatelja uzdržavanja
Odgovornost za dugove
Raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju
Utjecaj promijenjenih prilika
Smrt davatelja uzdržavanja

3. PRAVNI POLOŽAJ NASLJEDNIKA
OTVARANJE NASLJEDSTVA
Smrt i proglašenje osobe umrlom
Kad se otvara nasljedstvo osobe proglašene umrlom i početak tijeka rokova
Sposobnost za nasljeđivanje
Nedostojnost za nasljeđivanje
Nepoznati nasljednici
Skrbnik ostavine
STJECANJE OSTAVINE I ODRICANJE OD NASLJEDSTVA
Prelazak ostavine na nasljednike
Odricanje od nasljedstva
Tko se ne može odreći nasljedstva
Sadržaj izjave o odricanju od nasljedstva
Odricanje od nasljedstva koje nije otvoreno
Neopozivost izjave o odricanju ili o prihvatu nasljedstva i njezino poništenja
Priraštaj
Zastara prava zahtijevati ostavinu
ODGOVORNOST NASLJEDNIKA ZA OSTAVITELJEVE DUGOVE
Opseg nasljednikove odgovornosti za dugove
Odvajanje ostavine
NASLJEDNIČKA ZAJEDNICA I NJEZINO RAZVRGNUĆE
Nasljednička zajednica
Pravo na razvrgnute
Pravo sunasljednika koji su živjeli ili privređivali u zajednici s ostaviteljem
Dioba kućanskih predmeta
Ustupanje nasljednog dijela prije diobe

4. POSTUPAK U NASLJEDNIM STVARIMA
SASTAVLJANJE, ČUVANJE I OPOZIV JAVNE OPORUKE
POSTUPAK ZA SASTAVLJANJE JAVNE I MEĐUNARODNE OPORUKE
Javna oporuka
Postupanje ovlaštene osobe
Utvrđivanje istovjetnosti oporučitelja i svjedoka
Postupak kad se oporuci telj ne služi uredovnim jezikom ili je nijem, gluh ili gluhoslijep
Međunarodna oporuka
ČUVANJE OPORUKE KOD SUDA I DRUGIH OSOBA OVLAŠTENIH ZA SASTAVLJANJE JAVNIH OPORUKA
Čuvanje oporuke
Obavijest o sastavljenoj oporuci
Vraćanje oporuke oporučitelju
Čuvanje izjave o usmenoj oporuci
Obavijest o primljenoj izjavi svjedoka usmene oporuke
OPOZIV OPORUKE PRED SUDOM ILI DRUGIM OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA SASTAVLJANJE JAVNIH OPORUKA
OSTAVINSKI POSTUPAK
OPĆE ODREDBE
Predmet ostavinskog postupka
Izvanparnični postupak
Nadležnost za provođenje ostavinskog postupka
Mjesna nadležnost
Zabrana sporazuma o nadležnosti
Stranke
Opća pravila postupanja
Dokazi
Radnje u postupku
Zapisnici i bilješke
Odluke
Prigovor protiv rješenja
Postupak povodom prigovora
Odluke suda o prigovoru protiv rješenja javnog bilježnika
Žalba protiv rješenja
Postupak po žalbi
Izvanredni pravni lijekovi
Troškovi postupka
PRETHODNE RADNJE
Smrtovnica
Sastavljanje smrtovnice
Sadržaj smrtovnice
Popis ostaviteljeve imovine
Vrijeme obavljanja popisa
Sadržaj popisa
Način popisivanja
Obavljanje popisa
Postupak sa stvarima za koje postoje posebni propisi
Osiguranje ostavine
Predaja na čuvanje
Postavljanje privremenog skrbnika ostavine
Pečaćenje
Privremene mjere
Predaja oporuke i proglašenje
Predaja oporuke sudu
Proglašenje oporuke
Zapisnik o proglašenju pisane oporuke
Proglašenje usmene oporuke
Proglašenje nestale ili uništene oporuke
Obavijest o proglašenju oporuke
Dostava i čuvanje isprava o proglašenju oporuke
POKRETANJE OSTAVINSKOG POSTUPKA
Pokretanje postupka
Ispitivanje nadležnosti
Mjere ostavinskog suda za osiguranje ostavine
Pozivanje izvršitelja oporuke
Skrbnik nerođenog djeteta
Postupak kad nema imovine ili kad ima samo pokretne imovine
Odvajanje ostavine od imovine nasljednika
OSTAVINSKA RASPRAVA
Poziv na ročište
Pozivanje oglasom
Predmet ostavinske rasprave
Nasljednička izjava
Prigovor na popis
Upućivanje na parnicu zbog spora
Upućivanje na parnicu zbog spora o pravu na zapis ili o drugom pravu na ostavinu
Upućivanje na parnicu zbog spora o sastavu ostavine
Koga se upućuje na parnicu. Trajanje prekida
RJEŠENJE O NASLJEĐIVANJU I ZAPISU
Sadržaj rješenja o nasljeđivanju
Dostava rješenja o nasljeđivanju
Upisi u zemljišnoj knjizi i predaja pokretnih stvari
Mjere osiguranja kad je pravo nasljednika ili zapisovnika uvjetovano
Posebno rješenje o zapisu
Djelomično rješenje o nasljeđivanju
Učinak pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju i zapisu
Stjecanje od tobožnjeg nasljednika
NASLJEDNIKOVI ZAHTJEVI NAKON PRAVOMOĆNOSTI RJEŠENJA O NASLJEĐIVANJU
Naknadno pronađena imovina
Naknadno pronađena oporuka
Novi nasljednik ili zapisovnik
Djelovanje razloga za ponavljanje postupka
POSTUPAK KAD JE NADLEŽNO INOZEMNO TIJELO
Mjera za zaštitu domaćih nasljednika, zapisovnika i vjerovnika
Zadržavanje ostavine


This product was added to our catalog on Tuesday 14 February, 2006.

Reviews

Customers who bought this product also purchased
Praktikum trgovačkog prava
Praktikum trgovačkog prava
Shopping Cart more
0 items
Manufacturer Info
Other products
Notifications more
NotificationsNotify me of updates to Zakon o nasljeđivanju
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Pratite nas
Ukrasite vaš prostor

Zgombić & Partneri d.o.o.
Trnjanska cesta 63, PP 913
HR-10000 Zagreb

IBAN: HR8725000091101026676

MB:0763683 OIB:14520775642

tel. +385 1 7980 440 fax. +385 1 7980 443