Zgombić i Partneri d.o.o. za nakladništvo i informatiku Hrvatski   English


Quick Find

Advanced Search


  Top » Catalog » Economy » Ostala izdanja » Građenje i nekretnine u prometu My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
Categories
Izdanja 2016. (39)
Knjige po 10 kn (8)
Knjige po 20 kn (8)
Children's literature (1)
Dictionaries, grammars and handb-> (198)
e-books (8)
Ecology (3)
Economy-> (429)
  Accounting (74)
  Management (166)
  Ostala izdanja (55)
  Sales & Marketing (57)
  Taxes (24)
  Finance (53)
EU (11)
IT-> (11)
Law-> (412)
Medicine-> (62)
Natural science (6)
Politics (2)
Social sciences-> (8)
Software (7)
Sports (2)
Technology-> (39)
Other books (11)
Instalacija čitača e-knjige
What's New? more
Ovršni zakon - 2016.
Ovršni zakon - 2016.
80,00kn
Information
O nama
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
Currencies
We proudly accept
Gotovina i virmansko plaćanje

American Express

Master Card

Maestro

Visa

Diners
Građenje i nekretnine u prometu 0,00knAuthor: grupa autora

Publisher: RRIF Plus d.o.o.
ISBN: 9536121654

Godina izdanja: 2006.
Broj stranica: 872
Dimenzije: 170 × 240 mm
Uvez: MEKI

RASPRODANO

O knjizi:

Ova knjiga uspješnica rasprodana je pred godinu dana. Nova III. naklada sadrži brojna usklađenja s propisima, dopunjena je s novim poglavljima koja će pružiti odgovore na mnoga stručna pitanja, od uvjeta građenja, kalkulacija, ponuda i praćenja projekta, računovodstva i poreza u različitim situacijama prometa i prijenosa nekretnina (pa i u slučaju podjele društva), upisa nekretnina u zemljišne knjige, stjecanje nekretnina od stranaca, primjere ugovora te brojne propise i uzance o građenju.

SADRŽAJ

1. PROSTORNI I GRAĐEVINSKI ASPEKTI NEKRETNINA
Uvod
Prostorno uređenje
Gradnja
Dokumenti prostornog uređenja
Općenito o dokumentima prostornog uređenja
Pojedini dokumenti prostornog uređenja
Obvezatnost donošenja dokumenata prostornog
Uređenja i rokovi
Obveza donošenja dokumenata prostornog uređenja propisana zakonom
Obveza donošenja detaljnih planova uređenja propisana prostornim planovima širih područja
Rokovi za donošenje prostornih planova
Nadzor nad izradom i donošenjem prostornih planova
Zaštićeno obalno područje
Lokacijska dozvola
Provođenje dokumenata prostornog uređenja
Izvod iz detaljnog plana uređenja
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice
Potvrda akta parcelacije
Pravna priroda lokacijske dozvole
Propisi na temelju kojih se izdaje lokacijska dozvola
Zpu, te pravilnici i uredbe donesene na temelju toga zakona
Dokumenti prostornog uređenja
Posebni zakoni i propisi doneseni na osnovi tih zakona
Pokretanje postupka za izdavanje lokacijske dozvole
Nadležnost za izdavanje lokacijske dozvole
Prilozi zahtjevu
Pravni interes za pokretanje postupka (aktivna legitimacija)
Elementi (sadržaj) lokacijske dozvole
Vrste zahvata u prostoru
Oblik i veličina građevne čestice, odnosno obuhvat zahvata u prostoru
Namjena građevine
Veličina i površina građevine
Smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru
Oblikovanje građevine
Uređenje građevne čestice
Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na javnoprometnu površinu i komunalnu infrastrukturu
Način sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš
Drugi elementi važni za zahvat u prostoru prema posebnim propisima
Postupak izdavanja lokacijske dozvole
Određivanje elemenata zahvata u prostoru
Uzgredne stranke
Rok za izdavanje, važenje i produženje važenja lokacijske dozvole
Građevinska dozvola
Građenje
Načelna dozvola
Glavni projekt potvrđen po tijelu graditeljstva
Radovi i građevine koje se grade, odnosno izvode na temelju potvrđenog glavnog projekta
Pravna priroda potvrde i pravni lijekovi
Predmet potvrđivanja
Posljedice građenja bez ili protivno potvrđenom glavnom projektu
Građenje bez dozvole i projekta
Građevine izgrađene bez građevinske dozvole koje se smatraju izgrađenim na temelju građevinske dozvole
Značaj i pravna priroda građevinske dozvole
Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole
Nadležnost za izdavanje građevinske dozvole
Prilozi uz zahtjev
Glavni projekt
Dokaz da se ima pravo graditi
Postupak izdavanja građevinske dozvole
Predmet postupka
Prikupljanje potvrda za glavni projekt
Saslušanje stranaka
Tko je stranka?
Pozivanje stranaka
Prava i dužnosti uzgredne stranke
Rok važenja, produženje važenja te izmjene i dopune građevinske dozvole
Specifični fiskalni troškovi vezani uz gradnju
Upravne pristojbe
Redovne upravne pristojbe
Posebna upravna pristojba
Komunalni doprinos
Pravna priroda i namjena komunalnog doprinosa
Obveza plaćanja komunalnog doprinosa
Visina komunalnog doprinosa
Obračun i naplata komunalnog doprinosa
Rješenje o komunalnom doprinosu
Način obračuna komunalnog doprinosa
Zastara donošenja i izvršenja rješenja o komunalnom doprinosu
Vodni doprinos
Namjena vodnog doprinosa
Obveza i početak naplate vodnog doprinosa prije izdavanja građevinske dozvole
Visina i način plaćanja vodnog doprinosa
Obračun i naplata vodnog doprinosa
Postupak pred hrvatskim vodama
Postupak pred tijelom graditeljstva

2. UGOVOR O GRAĐENJU
Pojam, pravna priroda, ugovorne strane
Bitni sastojci ugovora
Oblik (forma) ugovora
Obveze izvođača
Uvodne naznake
Izgradnja građevine
Omogućavanje nadzora nad radovima
Odgovornost za nedostatke
Vidljivi i skriveni nedostatci
Posebni slučajevi odgovornosti izvođača
Prava naručitelja i njegovih sljednika
Ostvarivanje naručiteljevih prava
Rokovi za ostvarivanje naručitelj evih prava .,
Prijelaz prava iz odgovornosti za nedostatke
Odgovornost za bitne zahtjeve za građevinu
Obveze naručitelja
Preuzimanje građevine (građevinskih radova)
Plaćanje cijene
Način određivanja cijene
Izmjena cijene
Izmjena kad ugovor ne sadrži odredbu o izmjeni
Klizna skala
Odredba o nepromjenljivosti cijene i odredba"ključ u ruke"
Vrijeme plaćanja cijene
Ugovorna kazna
Ugovaranje ugovorne kazne i njezina visina
Pravo naručitelja na ugovornu kaznu
Ostvarivanje zahtjeva za plaćanje ugovorne kazne
Smanjenje svote ugovorne kazne
Ugovorna kazna i naknada štete
Premija za izvedbu radova prije ugovorenog roka
Izvanugovorna odgovornost naručitelja i izvođača trećoj osobi za štetu
Primjer ugovora o građenju

3. KOOPERANTSKI UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA
Pojam, subjekti i bitni sastojci ugovora
Pojam i subjekti ugovora
Bitni sastojci ugovora
Obilježja, sklapanje ugovora nadmetanjem, te oblik (forma) ugovora o djelu - izvođenju radova
Obilježja ugovora
Sklapanje ugovora nadmetanjem
Oblik (forma) ugovora
Snošenje rizika
Snošenje rizika kad je izvođač dao materijal
Snošenje rizika kad je naručitelj dao materijal
Rizik u slučaju predaje po dijelovima
Obveze izvođača
Obveza obavljanja djela
Obavljanje djela
Čuvanje stvari
Nadzor
Rok za obavljanje posla
Povjeravanje obavljanja posla trećemu
Odgovornost za suradnike
Predaja izrađene (popravljene) stvari
Odgovornost izvođača za nedostatke djela
Pregled obavljenog djela i obavješćivanje izvođača
Skriveni nedostatci
Naručiteljev zahtjev zbog nedostatka djela
Dužnost upozorenja na nedostatke materijala ili naloga
Nedostatci materijala
Nedostatci naloga
Obveze naručitelja
Obveza primanja rada
Obveza isplate naknade
Dospjelost i sadržaj obveze
Pravo zadržanja
Neposredan zahtjev suradnika izvođača od naručitelja
Prestanak ugovora o izvođenju radova
Raskid ugovora voljom izvođača
Raskid ugovora voljom naručitelja
Raskid ugovora zbog odstupanja od ugovorenih uvjeta
Raskid ugovora prije isteka roka
Raskid ugovora zbog postojanja nedostataka djela
Raskid ugovora zbog postojanja nedostataka djela
Jednostrani raskid ugovora
Primjer ugovora

4. OBRAČUN TROŠKOVA I UČINAKA TE KALKULACIJE U GRAĐEVINSKOJ TVRTKI
Uvod
Elementi izračuna troškova i učinaka građevinske tvrtke
Izračun trosko va poslovanja
Raščlamba troškova prema vrstama troškova
Raščlamba troškova po mjestu troška
Raščlamba troškova po nositelju troška
Vrste realizacije/prihoda
Vrste rezultata poslovanja
Tijek obračuna ugovora o građenju
Zadaće obračuna ugovora o građenju
Ustroj izračuna troškova i prihoda vezanih uz ugovor o građenju
Predkalkulacija
Raščlambapredkalkulacije
Elementi predkalkulacije
Opći troškovi gradilišta
Opći troškovi uprave - poslovanja tvrtke
Dobitak i rizik
Pogonski obračun građevinske tvrtke
Zadaće pogonskog obračuna
Utvrđivanje stanja po mjestima troška
Utvrđivanje stanja po poslovnim područjima
Utvrđivanje stanja cijele tvrtke
Utvrđivanje međupogonskih obračunskih stopa
Utvrđivanje vrijednosti za kalkulacije
Utvrđivanje ishodišnih podataka za izračun proizvodnih troškova sukladno računovodstvenim i poreznim propisima
Pribavljanje brojčanih podataka za izračun usporedbe planirano - obavljeno, i sastavljanje poslovnog plana
Usporedba planirano - obavljeno
Ustrojstvene pretpostavke
Usporedba planirano - obavljeno za glavne vrste troškova i procjena budućeg rezultata za cijelo gradilište
Stadij osiguranja
Stadij realizacije
Sastavljanje izvješća
Primjeri za praksu

5. RAČUNOVODSTVO GRAĐENJA I NEKRETNINA U PROMETU
Pristup
Nekretnine i porezi
Određivanje troškova koji ulaze u poreznu osnovicu pri građenju
Troškovi zemljišta i komunalnog uređenja
Drugi troškovi uređenja koji se pripisuju vrijednosti zemljišta
Računovodstveno osiguranje podataka za porezne osnovice
Utvrđivanje strukture cijene kupoprodaje
Struktura cijene kao obvezni sastojak ugovora o kupoprodaji nekretnine
Nastanak porezne obveze, odnosno prava na pretporez kod izgradnje
Predujmovi i pdv
Porez na promet nekretnina
Računovodstvo građenja kod investitora
Knjiženje nabave građevinskog zemljišta i troškova komunalnog uređenja
Knjiženje troškova građenja
Knjiženje prodaje građevine, odnosno njezinih dijelova
Promjena namjene izgrađene građevine - prijenos na dugotrajnu imovinu
Uslužno građenje
Troškovi usluge građenja
Prihodi i troskovipružatelja usluga građenja
Utvrđivanje prihoda i rashoda prema metodi stupnja dovršenosti iz ugovora s fiksnom cijenom
Obračunske situacije koje se naplaćuju dijelom iz predujma
Zadržavanje plaćanja i jamstva na ime dobro izvedenih radova
Rezerviranja za dana jamstva
Zaštita prava izvođača radova kad investitor
Odugovlači s ovjerom obračunanih radova
Prodaja nekretnina s uračunanim porezima (načelo bruto cijene)
Porezni i ugovorni tretmani bruto cijene koja se odnosi na porez na promet nekretnina
Računovodstveno praćenje kupoprodaje nekretnine ugovorene po bruto cijeni
Lizing nekretnina
Model kapitalnog prijenosa i operativnog lizinga
Građevina koje su izgrađene do 31. Xii. 1997
Model financijskog lizinga kupnje i prodaje
Nove nekretnine (leaseback)
Davanje građevina u najam
Depoziti pri najmu poslovnog prostora
Najamnina- cijena i plaćanje usluge najma
Troškovi komunalnih usluga s kojima se tereti najmoprimac
Računovodstvena politika najmodavca
Primjer ugovora o najmu
Ortaštvo i građenje
Pravo građenja
Prenamjena i rekonstrukcija građevine
Prenamjena poslovnog u stambeni prostor
Rekonstrukcija i adaptacija stare građevine
Prijenos nekretnina radi unosa u kapital trgovačkog društva
Prijenos nekretnine u postupku pripajanja, spajanja i podjele s preuzimanjem trgovačkog društva
Pripajanje i spajanje
Varijante pri pripajanju i spajanju
Podjela društva na modelu preuzimanja imovine
Podjela s preuzimanjem
Primjer ugovora o podjeli i preuzimanju
Knjigovodstvo podjele
Porezno motrište podjele

6. PROCJENA TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI ZEMLJIŠTA, NEIZGRAĐENE I IZGRAĐENE GRAĐEVINSKE ČESTICE
Predmet procjene i opći vrijednosni odnosi
Načela procjene tržišne vrijednosti zemljišta, neizgrađene i izgrađene građevinske čestice
Uvodne napomene
Predmet procjene tržišne vrijednosti
Stanje katastarske čestice i opći vrijednosni odnosi
Stanje i urbanistički razvitak
Ostala obilježja stanja
Neobični ili osobni odnosi
Izbor postupka procjene tržišne vrijednosti nekretnine
Potrebni podatci
Koeficijenti za preračunavanje
Kamatna stopa na nekretnine
Usporedni pokazatelji za izgrađene građevinske čestice
Postupak usporedne vrijednosti
Postupak procjene vrijednosti iz budućeg prihoda
Procjena vrijednosti budućeg prihoda
Bruto prihod
Troškovi gospodarenja
Razmatranje drugih okolnosti koje utječu na vrijednost
Procjena vrijednosti prihoda u drugim slučajevima
Postupak procjene prema građevinskoj vrijednosti
Primjeri procjene vrijednosti nekretnine (hotela) koji se može ostvariti iz budućeg prihoda tijekom održivog vijeka korištenja i prema građevinskoj vrijednosti
Podatci o objektu
Položaj objekta
Okolina
Kategorija hotela
Koncepcija
Najamnina
Podatci za vrednovanje
Posebni utjecaji na vrijednost nekretnine
Posebnost objekta
Procjena vrijednosti
Postupak procjene
Vrijednost zemljišta
Procjena izgrađene građevinske čestice prema građevinskoj vrijednosti
Procjena izgrađene građevinske čestice prema budućem prihodu, popunjenost hotela 35% godišnje
Procjena izgrađene građevinske čestice prema budućem prihodu, popunjenost hotela 60% godišnje
Tržišna vrijednost izgrađene građevinske čestice
Potreba donošenja propisa o procjeni vrijednosti nekretnina

7. OPOREZIVANJE PROMETA NEKRETNINA
Oporezivanje nekretnina prema odredbama zakona o porezu na promet nekretnina
Pojam nekretnine i predmet oporezivanja
Porezni obveznik
Porezna osnovica i porezna stopa
Porezna oslobođenja i olakšice
Opća oslobođenja
Ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina građana koji kupuju prvu nekretninu kojom rješavaju vlastito stambeno pitanje
Uvjeti za oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina građana koji kupnjom prve nekretnine rješavaju vlastito stambeno pitanje
Uvjet - državljanstvo
Uvjet-prijava prebivališta
Uvjet - veličina nekretnine
Uvjet - vlasništvo zadovoljvajućeg stambenog prostora
Uvjet - vlasništvo druge nekretnine znatnije vrijednosti
Naknadni obračun poreza
Isprave koje se podnose u postupku ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina
Porezna oslobođenja pri unosu nekretnina u trgovačko društvo
Porezna oslobođenja pri nasljeđivanju, darovanju i drugom stjecanju bez naknade
Nastanak porezne obveze
Prijava poreza na promet nekretnina
Postupovne odredbe
Oporezivanje prometa nekretnina prema odredbama zakona o porezu na dodanu vrijednost
Pojedini slučajevi stjecanja nekretnina i način njihova oporezivanja
Pravo građenja
Ugovor o ortaštvu
Oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina prema odredbama ostalih zakona
Zakon o područjima od posebne državne skrbi
Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica
Zakon o društveno poticanoj stanogradnji
Ovršni zakon

8. POREZNE OBVEZE GRAĐANA U PROMETU VIŠE NEKRETNINA
Uvod
Kada se promet nekretnina smatra samostalnom -obrtničkom djelatnošću
Otuđenje nekretnine koja nema obilježje obrtničke djelatnosti ali je/nije predmet oporezivanja porezom na dohodak
Nekretnine stečene nasljeđivanjem i oporezivanje u daljnjem prometu
Obveze prema propisima o pdv-u
Poslovne knjige i evidencije - utvrđivanje poreznih obveza
Obvezne poslovne knjige s motrišta propisa o dohotku
Obvezne poslovne knjige s motrišta propisa o pdv-u

9. STRANCI I STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA NA NEKRETNINAMA U HRVATSKOJ
Pravni izvori
Povijesni razvitak (do danas) na području današnje rh
Pravila tumačenja
O tumačenju (pravnih normi) uopće
Posebno o načelima kod postupka tumačenja
Zaključno o tumačenju ograničenja za strance kod stjecanja prava vlasništva na nekretninama u rh
Stjecanje prema zv-u
Temeljem nasljeđivanja
Temeljem pravnog posla . I
Isključena područja
Postupak stjecanja-neka formalna pitanja i savjeti
Izbjegavanje ograničenja iz zv-a
Općenito
Legalna izbjegavanja (pravo građenja, trgovačko društvo, leasing)
Pravo građenja
Osnivanje trgovačkog društva ili stjecanje udjela ili dionica u već postojećem
Leasing
Nelegalna izbjegavanja (trgovačko društvo, simulacije, hipoteke, punomoći.)
Osnivanje trgovačkog društva (ili stjecanje dionica ili udjela u već osnovanom)
Simulacije
Hipoteke
Punomoći
Zaključne napomene

10. SKLAPANJE UGOVORA O PRIJENOSU VLASNIŠTVA I DRUGIH PRAVA NA NEKRETNINAMA
Uvod
Zemljišne knjige
Zemljišnoknjižni izvadak
Stjecanje vlasništva pravnim poslom
Sklapanje ugovora - radnje koje mu prethode
Na što paziti kod sastavljanja ugovora o prijenosu vlasništva i drugih prava na nekretninama
Podatci o nekretnini
Podatci o zemljišnoknjižnom vlasniku
Podatciostjecatelju
Tereti
Neuredan i nepotpun prijedlog
O ispravama
Privatne isprave
Javne isprave
Kada nema uvjeta zatražiti uknjižbu prava vlasništva moguće je to pravo predbilježiti
Tužba radi opravdanja predbilježbe
O zabilježbi prvenstvenog reda
Zabilježba namjeravanog otuđenja ili osnivanja založnog prava
Kada se dopušta zabilježba?
Primjeri kupoprodajnog ugovora za nekretninu
Postupak u zemljišnoknjižnim stvarima
Pravila izvanparničnog postupka
Tko može podnijeti prijedlog za upis
Podnošenje prijedloga za upis u ime drugoga
Punomoć u zemljišnoknjižnim stvarima
Tko može biti opunomoćenik u zemljišnoknjižnim stvarima
Pravni lijek u zemljišnoknjižnom postupku
Izvanredni pravni lijekovi

11. UPIS STVARNIH PRAVA I NEKRETNINA U ZEMLJIŠNE KNJIGE
Uvod
Vrste upisa u zemljišnu knjigu
Uknjižba
Predbilježba
Opravdanje predbilježbe
Zabilježba
Vrste zabilježbe
Zabilježba spora i zabilježba predugovora u zemljišnoj knjizi
Opće pretpostavke za upis u zemljišne knjige
Pretpostavke za upis
Prijedlog - sadržaj
Posebne pretpostavke za upis u zemljišne knjige
Posebne pretpostavke za upis u zemljišne knjige na temelju privatne isprave
Upis u zemljišnu knjigu na temelju javne isprave
Ovjera potpisa na ispravama
Opunomoćenici
Isprave za upis u zemljišnu knjigu
Stjecanje vlasništva na temelju pravnog posla
Opće pretpostavke
Posebne pretpostavke
Nedostatci u ispravama
Upis vlasništva posebnog dijela nekretnine - etažno vlasništvo
Razvrgnuće suvlasničke zajednice
Promjena kulture, oblika ili površine zemljišta, raspis čestice (parcelacija), upis kuće
Uknjižba vlasništva na nekretninama stečenim u postupku pretvorbe
Usklađenje zemljišnoknjižnog stanja i katastra
Upis društvenog vlasništva na zemljištu u privatnom vlasništvu
Prijelazne i završne odredbe zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - neusklađenost zemljišnih i katastarskih podataka
Podatci u zemljišnoj knjizi
Postupak upisa nekretnina iz katastra u zemljišnu knjigu - usklađenje zemljišnih i katastarskih podataka
Provedba prijavnih listova
Upis etažnog vlasništva
Pojam etažnog vlasništva
Uspostava etažnog vlasništva
Prepostavke za upis etažnog vlasništva u zemljišne knjige
Provedba etažnog elaborata u zemljišnoj knjizi
Upis posebnih dijelovanastalih prenamjenom, nadogradnjom, prigradnjom ili dogradnjom
Upis založnog prava u zemljišne knjige
Osnivanje hipoteke
Dobrovoljno založno pravo na nekretnini
Prisilno sudsko založno pravo
Sudsko i javnobilježničko dobrovoljno osiguranje založnog prava na nekretnini
Zakonsko založno pravo
Raspolaganje hipotekom
Prijenos hipoteke
Zabilježba pridržaja prvenstvenog reda
Osnivanje hipoteke pod suspenzivnim uvjetom
Povećanje svote tražbine kod upisane hipoteke
Promjena založnog vjerovnika
Nadhipoteka
Zajednička hipoteka (simultana hipoteka)
Prestanak založnog prava
Upis založnog prava stečenog popisom nekretnina
Amortizacija
Sadašnjost i budućnost
Primjeri rješenja i isprava

12. PRAVO GRAĐENJA
Uvod
Pojam, obilježja i predmet opterećenja pravom građenja
Pojam
Obilježja prava građenja
Predmet prava građenja
Sadržaj prava građenja
Bitni i fakultativni sadržaj prava građenja
Ovlasti nositelja prava građenja na neizgrađenom zemljištu
Građenje na tuđem pravu građenja
Ovlasti nositelja prava građenja na zemljištu s postojećom zgradom
Osnivanje prava građenja
Osnivač prava građenja
Javnopravni subjekti kao osnivači prava građenja
Nositelj prava građenja
Osnivanje prava građenja na temelju pravnog posla
Osnivanje prava građenja odlukom suda
Je li moguće osnovati pravo građenja na temelju zakona?
Način osnivanja prava građenja
Upis prava građenja kao ograničenog stvarnog prava na nečijem zemljištu u c listu postojećeg zemljišnoknjižnog uloška
Upis prava građenja kao posebnog zemljišnoknjižnog tijela
Upis zgrade napravu građenja
Stjecanje nečijeg prava građenja
Zaštita prava građenja
Prestanak i posljedice prestanka prava građenja
Razlozi i način prestanka
Posljedica prestanka
Tuđa prava
Primjeri ugovora o osnivanju prava građenja

13. HIPOTEKA TE SUDSKO I JAVNOBILJEŽNIČKO OSIGURANJE PRIJENOSOM VLASNIŠTVA NA NEKRETNINAMA
Osiguranje tražbina hipotekom
Upis hipoteke u zemljišne knjige
Određenost upisa hipoteke
Posebni oblici hipoteke
Nadhipoteka
Simultana (zajednička) hipoteka
Brisovno očitovanje
Prvenstveni red
Odnos hipoteke i fiducijarnog osiguranja
Sudsko i javnobilježničko osiguranje tražbina prijenosom vlasništva na nekretninama
Uvod
Pojam
Zakonsko određenje sudskog i javnobilježničkog osiguranja prije nosom vlasništva na stvari i prijenosom prava
Izvadak iz ovršnog zakona
Subjekti fiducijarnog osiguranja
Nekretnine kao predmet fiducijarnog osiguranja
Vrste fiducijarnog osiguranja
Sudsko fi ducijarno osiguranje
Javnobilježničko fi ducijamo osiguranje
Sudjelovanje javnog bilježnika u uspostavi fiducijarnog osiguranja
Način korištenja nekretnine
Način prodaje nekretnine
Predaja nekretnine u posjed
Fiducijarno osiguranje i stečaj
Porezni aspekt
Zakašnjenje fiducijanta
Obvezatni dio sporazuma
Nedopušteni uglavci sporazuma
Povrat vlasništva nekretnina
Unovčenje nekretnine
Sporazum o osiguranju prijenosom vlasništva
Primjeri iz prakse
Još o primjerima sporazuma
Ogledni primjer sporazuma o osiguranju prijenosom vlasništva nekretnina

14. PROPISI
Zakon o gradnji
Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta
Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevnog dnevnika
Pravilnik o jednostavnim građevinama za koje građevinska dozvola nije potrebna
Pravilnik o tehničkom pregledu građevine
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja
Zakon o komunalnom gospodarstvu
Zakon o zemljišnim knjigama
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
Uredba o održavanju zgrada
Zakon o obveznim odnosima
Posebne uzance o građenju
Zakon o porezu na promet nekretnina
Pravilnik o obliku i sadržaju prijave poreza na promet nekretnina


This product was added to our catalog on Monday 08 January, 2007.

Reviews

Customers who bought this product also purchased
Veliki englesko-hrvatski rječnik
Veliki englesko-hrvatski rječnik
Hrvatsko-talijanski rječnik
Hrvatsko-talijanski rječnik
Upravljanje ljudskim potencijalima
Upravljanje ljudskim potencijalima
Gospodarska kaznena djela iz područja trgovačkih društava i vrijednosnih papira
Gospodarska kaznena djela iz područja trgovačkih društava i vrijednosnih papira
Shopping Cart more
0 items
Manufacturer Info
Other products
Notifications more
NotificationsNotify me of updates to Građenje i nekretnine u prometu
Tell A Friend
 

Tell someone you know about this product.
Pratite nas
Ukrasite vaš prostor

Zgombić & Partneri d.o.o.
Trnjanska cesta 63, PP 913
HR-10000 Zagreb

IBAN: HR8725000091101026676

MB:0763683 OIB:14520775642

tel. +385 1 7980 440 fax. +385 1 7980 443